Regeling afsluiten elektriciteit en gas van kleinverbruikers

[Regeling vervallen per 01-10-2011.]
Geraadpleegd op 28-01-2023.
Geldend van 01-12-2007 t/m 30-09-2011

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 29 november 2006, nr. WJZ 6101739, houdende regels over het beëindigen van het transport naar of de levering van elektriciteit en gas aan een kleinverbruiker (Regeling afsluiten elektriciteit en gas van kleinverbruikers)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 95b, achtste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 44, achtste lid, van de Gaswet;

Besluit:

§ 2. Afsluiting

[Regeling vervallen per 01-10-2011]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2011]

Een netbeheerder beëindigt het transport van elektriciteit of gas naar een kleinverbruiker niet in de periode van 1 oktober tot 1 april van enig jaar behoudens:

  • a. op verzoek van de kleinverbruiker;

  • b. ingeval van fraude of misbruik door de kleinverbruiker;

  • c. ingeval de onveiligheid van de installatie afsluiting noodzakelijk maakt;

  • d. ingeval op de aansluiting van de kleinverbruiker bij de netbeheerder geen vergunninghouder bekend is.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2011]

Een vergunninghouder beëindigt de levering van elektriciteit of gas aan een kleinverbruiker niet in de periode van 1 oktober tot 1 april van enig jaar behoudens:

  • a. op verzoek van de kleinverbruiker;

  • b. ingeval van fraude of misbruik door de kleinverbruiker;

  • c. ingeval de desbetreffende overeenkomst afloopt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2011]

  • 1 Een netbeheerder of een vergunninghouder beëindigt het transport van elektriciteit of gas naar of de levering van elektriciteit of gas aan een kleinverbruiker in de periode van 1 oktober tot 1 april van enig jaar evenmin wegens wanbetaling van de kleinverbruiker:

    • 1°. indien de kleinverbruiker binnen een door de netbeheerder of de vergunninghouder vast te stellen redelijke termijn na de in artikel 5, eerste lid, bedoelde herinnering, een bewijs overlegt dat hij heeft verzocht om schuldbemiddeling als bedoeld in artikel 48, eerste lid, van de Wet op het consumentenkrediet, of om toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, bedoeld in titel III van de Faillissementswet, totdat op dat verzoek negatief is beslist of, indien een schuldsaneringsregeling wordt getroffen, gedurende de looptijd van die regeling,

    • 2°. indien de vordering van de netbeheerder of de vergunninghouder binnen de in onderdeel 1° bedoelde termijn betrokken wordt bij een lopende schuldsaneringsregeling van de kleinverbruiker, gedurende de looptijd van die schuldsaneringsregeling,

    • 3°. indien de kleinverbruiker binnen de in onderdeel 1° bedoelde termijn een verklaring overlegt van een arts die geen behandelend arts van de betrokkene is, die inhoudt dat de beëindiging zeer ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg zou hebben voor de kleinverbruiker of huisgenoten van de kleinverbruiker, of

    • 4°. indien de netbeheerder of de vergunninghouder toepassing geeft aan artikel 6a, mits de desbetreffende vordering binnen een door de netbeheerder of de vergunninghouder vast te stellen redelijke termijn nadat aan artikel 6a toepassing is gegeven, is betrokken bij een schuldsaneringsregeling van de kleinverbruiker, gedurende de looptijd van die schuldsaneringsregeling.

  • 2 Een netbeheerder of een vergunninghouder past het eerste lid uitsluitend toe nadat de in de artikelen 5, 6 en, in voorkomend geval, 6a, beschreven procedure is gevolgd.

  • 3 In afwijking van het eerste lid, onderdelen 1º, 2º en 4º, kan de netbeheerder of de vergunninghouder het transport van elektriciteit of gas naar of de levering van elektriciteit of gas aan een kleinverbruiker beëindigen indien de vordering van de netbeheerder of de vergunninghouder betrokken is bij een schuldsaneringsregeling en de kleinverbruiker zijn verplichtingen met betrekking tot die vordering niet nakomt. Het tweede lid is dan niet van toepassing.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2011]

  • 1 Indien een kleinverbruiker niet binnen de gestelde termijn een vordering tot betaling van een netbeheerder of een vergunninghouder voldoet, doet de desbetreffende netbeheerder of vergunninghouder de kleinverbruiker ten minste eenmaal een schriftelijke herinnering daaromtrent toekomen.

  • 2 De netbeheerder of de vergunninghouder:

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-10-2011]

De netbeheerder of de vergunninghouder spant zich in om in persoonlijk contact te treden met de kleinverbruiker teneinde deze te wijzen op mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen.

Artikel 6a

[Regeling vervallen per 01-10-2011]

Indien een kleinverbruiker niet heeft gereageerd op het in artikel 5, tweede lid, onderdeel c, bedoelde aanbod verstrekt de netbeheerder of de vergunninghouder de contactgegevens van de kleinverbruiker, diens klantnummer en informatie over de hoogte van diens schuld aan een schuldbemiddelingsinstantie als bedoeld in artikel 48, eerste lid, van de Wet op het consumentenkrediet met het oog op een mogelijk aanbod tot schuldbemiddeling door die instantie aan de betrokken kleinverbruiker.

§ 2a. Heraansluiting

[Regeling vervallen per 01-10-2011]

Artikel 6b

[Regeling vervallen per 01-10-2011]

Een netbeheerder of een vergunninghouder draagt er zorg voor dat het transport van elektriciteit of gas naar of de levering van elektriciteit of gas aan een kleinverbruiker die wegens wantbetaling is beëindigd, binnen de periode van 1 oktober tot 1 april wordt hervat indien de kleinverbruiker:

  • a. een bewijs overlegt dat de vordering van de netbeheerder of de vergunninghouder wordt betrokken bij een schuldsaneringsregeling, of

  • b. met de betrokken netbeheerder of vergunninghouder een afbetalingsregeling heeft getroffen.

§ 3. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-10-2011]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-10-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-10-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afsluiten elektriciteit en gas van kleinverbruikers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 november 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Naar boven