Wijzigingsregeling Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006 (periode 1 juli tot en met 31 december), enz.

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 07-12-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 29 november 2006, nr. WJZ 6086077, tot wijziging van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit 2006 (periode 1 juli tot en met 31 december) en de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit 2007

De Minister van Economische Zaken,

Handelend na overleg met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikel 72p, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit 2006 (periode 1 juli tot en met 31 december).]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit 2007.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2009]

Op aanvragen om subsidie voor de productie van duurzame elektriciteit als bedoeld in de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit 2006 (periode 1 juli tot en met 31 december) en in de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit 2007 die vóór 18 augustus 2006 zijn ingediend en op subsidies die vóór 18 augustus 2006 zijn verstrekt, is de regelgeving van toepassing zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 18 augustus 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 november 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina