Wijzigingsregeling Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (aanpassingen in uitvoering en enkele technische verbeteringen)

Geldend van 03-12-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Defensie van 29 november 2006, nr. HDJZ/LUV/2006-1803, Hoofddirectie Juridische Zaken, tot wijziging van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 in verband met aanpassingen in de uitvoering en enkele technische verbeteringen

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 26b van de Luchtvaartwet en artikel 8.32 van de Wet luchtvaart;

Besluiten:

Artikel II

De Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 zoals die luidde op de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing op een aanbod dat of, indien van toepassing, een overeenkomst die is aanvaard vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling, alsmede op een isolatieprogramma waarvoor de opdracht tot het doen uitvoeren van het akoestisch en bouwtechnisch onderzoek is verleend, tenzij sprake is van een woning die of ander geluidsgevoelig gebouw dat als gevolg van de tweejaarstoets of wijziging van de geluidszone in Ke, de LAeq geluidszone in dB(A) of de geluidscontour niet meer in beschouwing wordt genomen voor het van rijkswege aanbrengen van geluidwerende voorzieningen.

Artikel III

In afwijking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997, worden woningen die:

  • a. liggen binnen een van de geluidscontouren van de luchthaven Schiphol, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997, zoals die gelden als gevolg van het besluit van 23 augustus 2004, tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het Luchthavenindelingbesluit Schiphol in verband met het herstellen van een invoerfout en wijziging van uitvliegroutes in westelijke richting vanaf de Polderbaan (Stb. 425),

  • b. al eerder in beschouwing zijn genomen maar waarvan van rijkswege geen geluidwerende voorzieningen zijn aangebracht, en

  • c. geen constructieve gebreken vertonen,

op verzoek van de eigenaar alsnog in beschouwing genomen voor het van rijkswege aanbrengen van geluidwerende voorzieningen.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 3 en 4 worden tevens ter inzage gelegd in de bibliotheek van de Hoofddirectie Juridische Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

De

Staatssecretaris

van Defensie,

C. van der Knaap

Terug naar begin van de pagina