Instellingsbesluit Klankbordcommissie bureaucratiebenchmark onderwijs

[Regeling vervallen per 31-07-2007.]
Geldend van 07-12-2006 t/m 30-07-2007

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 november 2006, nr. ASEA/DIR/2006/45859, houdende instelling van een commissie ter beoordeling van de kwaliteit van te ontwikkelen bureaucratiebenchmarks voor het onderwijs (Instellingsbesluit Klankbordcommissie bureaucratiebenchmark onderwijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-07-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • b. commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 31-07-2007]

 • 1 Er is een Klankbordcommissie bureaucratiebenchmark onderwijs

 • 2 De commissie heeft tot taak om de methodologische kwaliteit van door besturenorganisaties te ontwikkelen bureaucratiebenchmarks voor alle onderwijssectoren te toetsen, voor zover daarvoor aan hen door de minister subsidie wordt verstrekt, en daaromtrent advies uit te brengen aan:

  • a. de minister, of

  • b. betreffende besturenorganisaties.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 31-07-2007]

De commissie wordt ingesteld voor de periode tot en met 30 juli 2007.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 31-07-2007]

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 31-07-2007]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. prof. dr. R.J. Bosker, tevens voorzitter,

  • b. prof. dr. G.T.M. ten Dam,

  • c. prof. dr. J.R. Magnus,

  • d. prof. dr. M.J.M. Vermeulen, en

  • e. P.G. Kuyt, ambtelijk lid.

 • 2 De commissie wordt bijgestaan door een secretaris, de heer B.H. Fischel, ambtenaar bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 31-07-2007]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voorzover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

 • 3 De minister kan bij zijn ministerie werkzame ambtenaren aanwijzen, die de vergaderingen van de commissie bij kunnen wonen.

 • 4 Leden van de commissie onthouden zich van beraadslagingen of besluitvorming over een zaak waarbij zij persoonlijk betrokken zijn of een persoonlijk belang hebben.

Artikel 7. Eindrapport

[Vervallen per 31-07-2007]

De commissie brengt vóór 31 juli 2007 een eindverslag uit aan de minister. Hierin is in ieder geval een eindoordeel opgenomen over de kwaliteit van de bureaucratiebenchmarks, bedoeld in artikel 2.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 31-07-2007]

De voorzitter en andere leden van de commissie, voor zover geen ambtenaar, ontvangen per vergadering een beloning op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen, waarbij de commissie als zware commissie in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 wordt aangemerkt. De vergoeding bedraagt het maximum dat geldt voor een zware commissie.

Artikel 9. Kosten van de commissie

[Vervallen per 31-07-2007]

De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

 • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële ondersteuning,

 • b. de kosten voor publicatie van rapportages.

Artikel 10. Geheimhouding

[Vervallen per 31-07-2007]

Een ieder die betrokken is geweest bij de werkzaamheden van de commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift terzake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 11. Openbaarmaking

[Vervallen per 31-07-2007]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 12. Archiefbescheiden

[Vervallen per 31-07-2007]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie ASEA van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 13. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 31-07-2007]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2006

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 31 juli 2007.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 31-07-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Klankbordcommissie bureaucratiebenchmark onderwijs.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina