Regeling vrijstellingen Metrologiewet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2009. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 november 2006, nr. WJZ 6098776, houdende enkele vrijstellingen in het kader van de Metrologiewet (Regeling vrijstellingen Metrologiewet)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3 en 8, vijfde lid, van richtlijn nr. 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004, betreffende meetinstrumenten (PbEU L 135) en de artikelen 22, tweede lid, 23, derde lid, en 24, vierde lid, van de Metrologiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2009. Zie het overzicht van wijzigingen]

Artikel 22, eerste lid, van de Metrologiewet geldt niet;

  • a. voor zover in een geschrift enig ander geschrift letterlijk wordt aangehaald;

  • b. voor zover het gebruik betreft van andere dan in het Meeteenhedenbesluit 2006 genoemde meeteenheden op het gebied van de scheepvaart, de luchtvaart en het spoorwegverkeer indien dit is vastgesteld bij bindende internationale overeenkomsten of verdragen;

  • c. in het internationale goederen- of dienstenverkeer, voor zover het gebruik van de betrokken meeteenheid of benaming is toegelaten in het land waarmee dat verkeer plaatsvindt;

  • d. voor zover het betreft andere meeteenheden dan in het Meeteenhedenbesluit 2006 genoemde meeteenheden, indien:

    • 1°. die andere meeteenheden naast de in het Meeteenhedenbesluit 2006 genoemde meeteenheden met betrekking tot dezelfde grootheden worden gebruikt,

    • 2°. de aanduidingen in die andere meeteenheden bestaan uit tekens die ten hoogste even groot zijn als die waaruit de aanduidingen van de in het Meeteenhedenbesluit 2006 genoemde meeteenheden bestaan en

    • 3°. de aanduidingen in die andere meeteenheden ten gevolge van hun plaats, uitvoering of wijze van weergave worden overheerst door de aanduidingen van de in het Meeteenhedenbesluit 2006 genoemde meeteenheden.

Artikel 2

Van het verbod van artikel 23, eerste en tweede lid, van de Metrologiewet zijn vrijgesteld meetinstrumenten die niet in overeenstemming zijn met de bij of krachtens de Metrologiewet gestelde eisen en die op beurzen, tentoonstellingen, bij demonstraties of bij daarmee vergelijkbare evenementen worden tentoongesteld, mits daarbij op een zichtbaar bord duidelijk is aangegeven dat zij niet met de gestelde eisen in overeenstemming zijn en niet in de handel kunnen worden gebracht of in gebruik genomen kunnen worden voordat zij in overeenstemming zijn met de gestelde eisen.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 1 dat in werking treedt op het tijdstip waarop artikel 22 van de Metrologiewet in werking treedt.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstellingen Metrologiewet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 november 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Naar boven