Overgangsregeling IJkwet/Metrologiewet

[Regeling vervallen per 01-02-2007.]
Geldend van 29-11-2006 t/m 31-01-2007

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 november 2006, nr. WJZ 6098420, houdende regels ten behoeve van de afstemming van taken, rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de regels die bij of krachtens de IJkwet en de Metrologiewet zijn gesteld (Overgangsregeling IJkwet/Metrologiewet)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 23 van het Meetinstrumentenbesluit II;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2007]

Onverminderd de artikelen 45 tot en met 50 van de Metrologiewet, gelden de taken, rechten en verplichtingen voortvloeiend uit bij of krachtens de IJkwet gestelde regels niet voor zover zij betrekking hebben op

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2007]

  • 1 Een meetinstrument dat is bestemd voor een meettaak als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, dat onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling voldoet aan de voor het instrument bij of krachtens de IJkwet gestelde regels betreffende het gebruik wordt beschouwd als een meetinstrument dat voldoet aan de desbetreffende eisen die bij of krachtens de Metrologiewet voor dat instrument zijn gesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2007]

Artikel 1 is niet van toepassing op

  • a. verzoeken om ontheffing als bedoeld in artikel 21b of artikel 21c van de IJkwet waarop nog geen besluit is genomen op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling;

  • b. bezwaarschriftprocedures, beroepsprocedures en andere gerechtelijke procedures die betrekking hebben op een besluit of handeling voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling en waar nog geen definitief bindende beslissing op is genomen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2007]

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Overgangsregeling IJkwet/Metrologiewet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 november 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina