Regeling metrologische merktekens

Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 20-04-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 november 2006, nr. WJZ 6098785, tot vaststelling van het model van het merkteken, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het Meetinstrumentenbesluit I en artikel 19, eerste lid, van het Meetinstrumentenbesluit II, van de Nederlandse metrologische markering, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van het Meetinstrumentenbesluit II en van het afkeurmerkteken, bedoeld in artikel 34 van de Metrologiewet (Regeling metrologische merktekens)

Artikel 1

Het model van het merkteken, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers, bestaat uit:

  • a. het merk van goedkeuring, bestaande uit de laatste twee cijfers van het jaartal van het lopende jaar, gevat in een kader van de vorm die is weergegeven in bijlage I van deze regeling;

  • b. het kenmerk van een aangewezen instantie of persoon die beschikt over een erkenning als bedoeld in artikel 11 van de Metrologiewet, bestaande uit een in een kader gevat vierkant, onderverdeeld in 16 gelijke vierkanten, zoals weergegeven in bijlage II van deze regeling, met daarin aangebracht de markering die de desbetreffende instantie of erkende persoon identificeert.

Artikel 3

Het model van het afkeurmerkteken, bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Metrologiewet bestaat uit een gelijkzijdige driehoek waarin is opgenomen het kenmerk van de toezichthoudende instantie.

Artikel 3a

Het merkteken, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers wordt duidelijk zichtbaar, gemakkelijk leesbaar en duurzaam op het meetinstrument aangebracht. Wanneer een meetinstrument te klein of te gevoelig is om de markering daarop aan te brengen wordt de markering aangebracht op de eventuele verpakking en op de documenten die bij het meetinstrument zijn gevoegd.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 2, dat in werking treedt op het tijdstip waarop artikel 18 van het Meetinstrumentenbesluit II in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 november 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Naar boven