Instellingsbesluit commissie auteursrecht 2006

[Regeling vervallen per 22-06-2007.]
Geldend van 03-12-2006 t/m 21-06-2007

Besluit van 23 november 2006, nr. 06-004250, tot instelling van een commissie auteursrecht als adviescollege van het Ministerie van Justitie (Instellingsbesluit commissie auteursrecht 2006)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Gelet op artikel 5 van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 22-06-2007]

  • 1 Er is een commissie auteursrecht.

  • 2 De commissie bestaat, met inbegrip van de voorzitter, uit tenminste zes en ten hoogste tien leden.

Artikel 2

[Vervallen per 22-06-2007]

De commissie heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het auteursrecht en de naburige rechten.

Artikel 3

[Vervallen per 22-06-2007]

De archiefbescheiden van de commissie worden na verloop van haar instellingsduur of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Justitie.

Artikel 4

[Vervallen per 22-06-2007]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 juli 2006.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van de dag waarop de wet tot Wijziging van de Wet adviesstelsel Justitie in verband met de permanente instelling van de commissie auteursrecht in werking treedt, met dien verstande dat dit besluit uiterlijk met ingang van 26 juli 2010 vervalt.

Artikel 5

[Vervallen per 22-06-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit commissie auteursrecht 2006.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 23 november 2006

Beatrix

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Nicolaï

Terug naar begin van de pagina