Vacatiegeldenbesluit deskundigen Gezondheidsraad

[Regeling vervallen per 24-03-2010.]
Geldend van 06-12-2006 t/m 23-03-2010

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2006, nr. DPenO 2722276, houdende regeling van de vacatiegelden voor deskundigen die deelnemen aan de werkzaamheden van de Gezondheidsraad

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-03-2010]

Aan de deskundigen die deelnemen aan de werkzaamheden van de Gezondheidsraad en geen lid van de Gezondheidsraad zijn, wordt een vacatiegeld van € 190,59 per vergadering toegekend.

Artikel 2

[Vervallen per 24-03-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vacatiegeldenbesluit deskundigen Gezondheidsraad.

Artikel 3

[Vervallen per 24-03-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina