Instellingsbesluit Kenniskring weidevogellandschap

[Regeling vervallen per 20-07-2008.]
Geldend van 17-11-2007 t/m 19-07-2008

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 november 2006, nr. TRCJZ/2006/3075, houdende instelling Kenniskring weidevogellandschap

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-07-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. kenniskring: Kenniskring weidevogellandschap.

Artikel 2

[Vervallen per 20-07-2008]

 • 1 Er is een Kenniskring weidevogellandschap.

 • 2 De kenniskring heeft tot taak het bevorderen van ontsluiting, ontwikkeling, uitwisseling, verspreiding en benutting van kennis omtrent het weidevogelbeheer.

Artikel 3

[Vervallen per 20-07-2008]

 • 1 De kenniskring bestaat uit maximaal 30 leden, de voorzitter daaronder begrepen.

 • 2 De Minister benoemt, schorst en ontslaat de leden van de kenniskring.

 • 3 De voorzitter en de andere leden worden benoemd op persoonlijke titel en voor een periode van vier jaren. Na afloop van die periode zijn zij terstond herbenoembaar.

 • 4 De Minister voorziet in secretariële ondersteuning.

Artikel 4

[Vervallen per 20-07-2008]

 • 1 Te rekenen vanaf 1 april worden in de kenniskring de volgende leden benoemd:

  • a. mevrouw dr. P.C. de Hullu, tevens voorzitter;

  • b. de heer prof. dr. F. Berendse;

  • c. de heer J.J. van den Boogert;

  • d. de heer M. Douma;

  • e. de heer dr. R.P.B. Foppen;

  • f. de heer G.J. Gerritsen;

  • g. de heer L. de Groot;

  • h. de heer dr. ir. J.A. Guldemond;

  • i. de heer ir. R.J.J. Hendriks;

  • j. de heer ing. R.J.A. Hobbenschot;

  • k. de heer N. Jonker;

  • l. de heer dr. Th.C.P. Melman;

  • m. de heer ir. G. Migchels;

  • n. de heer drs. A.G. van Paassen;

  • o. de heer J.H. Rietema;

  • p. de heer ing. F. van Rossum;

  • q. de heer prof. dr. G.R. de Snoo;

  • r. de heer drs. R. van ’t Veer;

  • s. de heer ing. E. Wymenga;

  • t. de heer ir. F.F. van der Zee.

 • 2 De volgende personen worden eervol ontslagen als lid van de kenniskring weidevogellandschap:

  • a. te rekenen vanaf 15 maart 2007: de heer J.H. Rietema;

  • b. te rekenen vanaf 1 augustus 2007: de heer ing. R.J.A. Hobbenschot.

 • 3 In de kenniskring weidevogellandschap worden de volgende leden benoemd:

  • a. te rekenen vanaf 1 oktober 2006: de heer ing. J.L. Dijkstra en de heer drs. F.V.C. van Kuijk;

  • b. te rekenen vanaf 15 maart 2007: de heer drs. P.T. van der Hofstede en de heer ir. J.J.M. van den Heuvel;

  • c. te rekenen vanaf 1 augustus 2007: de heer drs. M. Engelmoer;

  • d. te rekenen vanaf 15 oktober 2007: de heer D. Ellinger.

Artikel 6

[Vervallen per 20-07-2008]

De kenniskring brengt uiterlijk 31 maart 2010 een evaluatierapport uit waarin de taakvervulling van de kenniskring aan een onderzoek wordt onderworpen en voorstellen kunnen worden gedaan voor mogelijke veranderingen.

Artikel 7

[Vervallen per 20-07-2008]

De voorzitter van de kenniskring is bevoegd anderen dan de leden van de kenniskring uit te nodigen aan overleg van de kenniskring deel te nemen.

Artikel 8

[Vervallen per 20-07-2008]

De voorzitter en de overige leden van de commissie ontvangen per vergadering € 135,–, overeenkomstig de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004.

Artikel 9

[Vervallen per 20-07-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2006.

Artikel 10

[Vervallen per 20-07-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Kenniskring weidevogellandschap.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 november 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina