Algemene wet inzake rijksbelastingen, vaststelling modellen van uitnodigingen tot het doen van aangifte en andere formulieren (2004–2005)

[Regeling vervallen per 14-12-2011.]
Geldend van 25-11-2006 t/m 13-12-2011

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Vaststelling modellen van uitnodigingen tot het doen van aangifte en andere formulieren (2004–2005)

De Minister van Financiën heeft het volgende besloten:

Dit besluit stelt de modellen van uitnodigingen tot het doen van aangifte en een aantal andere formulieren voor de periode 2004–2005 vast. Een overzicht van de modellen is als bijlage opgenomen.

Inleiding

[Vervallen per 14-12-2011]

Dit besluit is een vervolg op de besluiten van 27 december 2000, nr. RTB2000/3358M, 9 januari 2002, nr. CPP2002/49M, 4 maart 2003, nr. CPP2003/636M en 5 november 2004 nr. CPP2004/2142M, Stcrt. nr. 224.

Met de vaststelling wordt aangegeven dat de Belastingdienst van een belastingplichtige of inhoudingsplichtige verlangt dat alleen van deze modellen gebruik wordt gemaakt. De modellen liggen ter inzage bij de afdeling Bibliotheek en documentatie van het Ministerie van Financiën, tijdelijk adres Prinses Beatrixlaan 512, 2595 BL Den Haag.

Vaststelling

[Vervallen per 14-12-2011]

De modellen worden met ingang van 1 januari 2001 niet meer vastgesteld bij Ministeriële regeling. In het besluit van 27 december 2000 is aangegeven dat de in gebruik zijnde modellen ook na 31 december 2000 worden gehanteerd. In vervolg daarop is bij besluit van 9 januari 2002, 4 maart 2003 en 5 november 2004 opnieuw een aantal modellen vastgesteld. Dit besluit is het vijfde in deze reeks en vindt toepassing vanaf 1 januari 2005 respectievelijk 1 januari 2004 voor zover het modellen betreft die in de loop van het jaar 2004 in gebruik zijn genomen. Ook voor de in dit besluit genoemde modellen geldt dat zij een aanvulling vormen, dan wel dat zij eerder vastgestelde modellen vervangen.

Toepassing

[Vervallen per 14-12-2011]

In geval de inspecteur de (vermoedelijk) belastingplichtige of inhoudingsplichtige uitnodigt tot het doen van aangifte dan wel een gestructureerde aanlevering van gegevens of informatie voorschrijft, maakt hij gebruik van het in de bijlage opgenomen toepasselijke model. Bij de aangifte mogen geen andere specificaties, toelichtingen en bijlagen worden gevoegd dan in het model worden gevraagd en in de gebruiksaanwijzing is aangegeven. Als de belastingplichtige een standpunt wenst over een (niet in het model gevraagde) schriftelijke toelichting op de aangifte, kan hij deze afzonderlijk toezenden aan de inspecteur waaronder hij ressorteert. Dit geldt ook voor die communicatie waarvoor vooralsnog geen model is voorgeschreven (zoals bezwaarschriften).

De Belastingdienst verwerkt een groot deel van de aangiften en formulieren geautomatiseerd via centrale invoer. In dit geautomatiseerde proces worden slechts aangiften en formulieren verwerkt die fysiek geheel overeenkomen met de modellen die door de Belastingdienst zijn vastgesteld. Ook het gebruik van hechtmiddelen als nietjes en paperclips dient achterwege te blijven.

In verband met de aanlevering van informatie merk ik ten aanzien van elektronisch berichtenverkeer het volgende op. In het besluit van 27 april 2005, nr. CPP2004/2807M, Stcrt. 2004, 87 is bekendgemaakt dat, en voor welke berichten, de elektronische weg tussen burgers en de Belastingdienst openstaat en welke eisen de Belastingdienst daaraan stelt. Tegelijkertijd is daarbij een aantal elektronische formulieren vastgesteld.

Inwerkingtreding

[Vervallen per 14-12-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 november 2006

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

directeur-generaal Belastingdienst

,

J. Thunnissen

Bijlage : Overzicht

[Vervallen per 14-12-2011]

Document code

Middel/Onderwerp

Functie van het document

 

Accijns en verbruiksbelasting

 

ACC 14

Aanvraag accijnszegels voor sigaren

Formulier

ACC 15

Aanvraag accijnszegels voor rooktabak

Formulier

ACC 16

Aanvraag accijnszegels voor sigaretten

Formulier

ACC 17

Aanvraag belastingzegels voor pruimtabak en snuiftabak

Formulier

ACC 18

Retourzending van accijnszegels voor sigaretten

Formulier

ACC 19

Retourzending van accijnszegels voor sigaren

Formulier

ACC 20

Retourzending van accijnszegels voor rooktabak

Formulier

ACC 21

Retourzending van belastingzegels voor pruimtabak en snuiftabak

Formulier

ACC 47

Accijns/verbruiksbelastingen, Periodieke aangifte, uitslag uit accijnsgoederenplaats en/of inrichting van verbruiksbelasting

Aangifte

ACC 48

Accijns/verbruiksbelastingen Dagaangifte

Aangifte

ACC 66

Aangifte artikel 53a tweede lid van de Wet op de accijns (Engels)

Aangifte

ACC 77

Verzoek om teruggaaf heffingen op bepaalde minerale oliën commerciële luchtvaart (excl. Toelichting)

Verzoek

IUD 72

certificaat inzake goederenvervoer EEG

Formulier

DV 140

Aangifte Oppervlakterecht 2005

Aangifte

DV 141

Aangifte cijns op aardgas en aardolie

Aangifte

     
 

Centrale verwerking Uitstelregeling belastingconsulenten

 

VPB 101

Verzoek Uitstel aangiften Uitstelregeling belastingconsulenten

Verzoek

VPB 102

Verzoek Bijzonder/incidenteel uitstel aangiften belastingconsulenten

Verzoek

VPB 105

Opgaaf (So)Fi-nummers Uitstel aangiften Uitstelregeling belastingconsulenten

Formulier

VPB 107

Opgaaf Aanwijzen aangiften Uitstelregeling belastingconsulenten

Formulier

VPB 108

Verzoek uitstel aangiften vennootschapsbelasting Gebroken boekjaren

Verzoek

     
 

Vennootschapsbelasting 2004/2005

 

VPB 080

Aangifte vennootschapsbelasting, kalenderjaar 2004 of boekjaar 2004/2005 Voorblad

Aangifte

VPB 081

Aangifte Vennootschapsbelasting Deel 1 Voor binnenlandse belastingplichtigen 2004

Aangifte

VPB 082

Aangifte Vennootschapsbelasting Deel 2 Voor binnenlandse belastingplichtigen 2004

Aangifte

VPB 083

Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting voor binnenlandse belastingplichtigen 2004

Aangifte

VPB 207

Opgaaf Bij de Aangifte vennootschapsbelasting Buitenlandse belastingplichtigen Kalenderjaar 2004 of boekjaar 2003/2004

Aangifte

VPB 210

Aangifte en inlegvel Vennootschapsbelasting Buitenlandse belastingplichtigen Kerngegevens Kalenderjaar 2004 of boekjaar 2003/2004

Aangifte

VPB 211

Specificatie nr 1: Investeringsaftrek en desinvesteringen Bij de aangifte vennootschapsbelasting Buitenlands belastingplichtigen Kalenderjaar 2004 of boekjaar 2003/2004

Aangifte

VPB 213

Specificatie nr 2: Dochtermaatschappijen Bij de aangifte vennootschapbelasting Buitenlands belastingplichtigen Kalenderjaar 2004 of boekjaar 2003/2004

Aangifte

VPB 214

Specificatie nr 4: Buitenlandse resultaten en berekening voorkoming dubbele belasting Bij de aangifte vennootschapsbelasting Buitenlands belastingplichtigen kalenderjaar 2004 of boekjaar 2003/2004

Aangifte

VPB 216

Schattingsformulier Vennootschapsbelasting 2004 (2004/2005) en 2005 (2005/2006)

Formulier

VPB 218

Aangifte Winstaandeel Vennootschapsbelasting 2004

Aangifte

VPB 219

Schattingsformulier Winstaandeel 2004/2005

Formulier

VPB 220

Aangifte Vennootschapsbelasting Kalenderjaar 2004 of boekjaar 2004/2005 per computer

Aangiftebrief

     
 

Vennootschapsbelasting 2005/2006

 

VPB 080

Aangifte voorblad vennootschapsbelasting, kalenderjaar 2005 of boekjaar 2005/2006

Aangifte

VPB 081

Aangifte vennootschapsbelasting, Deel 1 2005

Aangifte

VPB 082

Aangiftebladen Deel 2 vennootschapsbelasting, kalenderjaar 2005 of boekjaar 2005/2006

 

VPB 083

Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting Voor binnenlands belastingplichtigen

Aangifte

VPB 207

Opgaaf bij aangifte vennootschapsbelasting buitenlands belastingplichtigen kalenderjaar 2005 of boekjaar 2004/2005

Aangifte

VPB 210

Aangifte en inlegvel vennootschapsbelasting buitenl. Bel.pl. kalenderjaar 2005 of boekjaar 2004/2005

Aangifte

VPB 211

Specificatie nr 1: investeringsaftrek en desinvesteringen kalenderjaar buitenlands belastingplichtigen 2005 of boekjaar 2004/2005

Aangifte

VPB 213

Specificatie nr 2: dochtermaatschappijen buitenlands belastingplichtigen kalenderjaar 2005 of boekjaar 2004/2005

Aangifte

VPB 214

Specificatie nr 4: buitenlandse resultaten en berekening voorkoming dubbele belasting buitenlands belastingplichtigen kalenderjaar 2005 of boekjaar 2004/2005

Aangifte

VPB 216

Schattingsformulier Vennootschapsbelasting 2005 (2005/2006) en 2006 (2006/2007)

Formulier

VPB 218

Schattingsformulier winstaandeel bij aangifte Vpb

Formulier

VPB 219

Schattingsformulier Winstaandeel 2005/2006

Formulier

VPB 220

Elektronische aangifte vennootschapsbelasting, kalenderjaar 2005 of boekjaar 2005/2006

Aangiftebrief

     
 

Dividendbelasting

 

DIV 1

Aangifte Dividendbelasting

Aangifte

DIV 2

Opgaaf Dividendbelasting Uitkeringen die zijn vrijgesteld op grond van de EG-moeder-dochter-richtlijn

Aangifte

DIV 11

Aangifte Dividendbelasting Teruggaaf voor rechtspersonen die niet aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen

Aangifte

DIV 12

Teruggaaf dividendbelasting beleggingsinstellingen

Aangifte

     
 

Kapitaalsbelasting

 

RV 2

Bijlagen Aandelenfusie

Aangifte

RV 3

Kapitaalsbelasting

Aangifte

     
 

Milieu

 

ML 011

Aangifte Brandstoffenbelasting Kolen

Aangifte

ML 015

Verzoek Brandstoffenbelasting Teruggaaf (duaal gebruik)

Verzoek

ML 016

Verzoek Brandstoffenbelasting Teruggaaf (opwekken elektriciteit)

Verzoek

ML 026

Aangifte Afvalstoffenbelasting

Aangifte

ML 027

Aangifte Grondwaterbelasting

Aangifte

ML 031

Opgaaf Grondwaterbelasting Vaststelling aangifteplicht

Formulier

ML 040

Aangifte Energiebelasting

Aangifte

ML 041

Aangifte Belasting op leidingwater

Aangifte

ML 043

Verzoek Teruggaaf energiebelasting (EB) instellingen (toezenden)

Verzoek

ML 044

Verzoek Teruggaaf energiebelasting instellingen (uitreiken)

Verzoek

     
 

Belasting personenauto’s en motorrijwielen

 

BPM 3

Aangifte Belasting van personenauto’s en motorrijwielen

Aangifte

BPM 13

Aangifte BPM

Aangifte

BPM 14

Berekening BPM Bij de aangifte BPM vanaf 1 januari 2005

Aangifte

BPM 14

Berekening BPM Bij de aangifte BPM vanaf 1 juli 2005

Aangifte

BPM 32

Verzoek om teruggaaf BPM Gehandicaptenregeling

Verzoek

BPM 34

Verzoek BPM Gesloten-beurzenregeling ondernemers/gehandicapten

Verzoek

BPM 35

Aangifte BPM Beëindiging ondernemersregeling of gehandicaptenregeling

Aangifte

BPM 36

Bijlage bij Verzoek om teruggaaf BPM Gesloten-beurzenregeling BPM Medische verklaring

Formulier

BPM 37

Bijlage bij Verzoek BPM Gesloten-beurzenregeling gehandicapten Nieuwe situatie

Formulier

BPM 38

Aangifte BPM Beëindiging ondernemersregeling of gehandicaptenregeling (berekening BPM op basis van verkoopwaarde)

Aangifte

     
 

Omzetbelasting 2004

 

OB 63

EU Certificaat van uitvoer

Aangifte

OB 64

Aangifte Omzetbelasting/Accijns Verzoek om teruggaaf liefdadige instellingen

Aangifte

OB 65

Verzoek om teruggaaf OB voor diplomatieke goederen (Nederlands-talig)

Verzoek

OB 68

Verzoek om teruggaaf buitenlands belastingplichtigen

Verzoek

OB 69

Aangifte omzetbelasting, flexibel tijdvak

Aangifte

OB 97

Aangifte Omzetbelasting Intracommunautaire levering en verwerving van nieuwe vervoermiddelen

Aangifte

OB 100

Verzoek om teruggaaf OB voor diplomatieke goederen (/Engels/Frans-talig) met inlegvel

Verzoek

OB 125

Opgaaf Omzetbelasting Intracommuncautaire leveringen

Formulier

OB 140

Aangifte Omzetbelasting 2004

Aangifte

     
 

Omzetbelasting 2005

 

CBA 16

Opgaaf Omzetbelasting Rekeningnummer voor teruggaaf

Formulier

OB 3

Verzoek om inlichtingen Omzetbelasting Ondernemers met ontheffing van administratieve verplichtingen 2005

Verzoek

OB 62

Opgaaf Elektronisch handtekening ondernemer/onderneming

Formulier

OB 63

EU Certificaat van uitvoer

Aangifte

OB 64

Verzoek om teruggaaf liefdadige instellingen

Verzoek

OB 65

Verzoek Omzetbelasting/Accijns Teruggaaf bij gebruik voor diplomatieke doeleinden en door internationale organisaties

Verzoek

OB 68

Verzoek om teruggaaf buitenlands belastingplichtigen

Verzoek

OB 69

Aangifte omzetbelasting, flexibel tijdvak

Aangifte

OB 97

Aangifte Omzetbelasting Intracommunautaire levering en verwerving van nieuwe vervoermiddelen

Aangifte

OB 100

Verzoek om teruggaaf OB voor diplomatieke goederen (/Engels/Frans-talig) met inlegvel

Verzoek

OB 125

Opgaaf Omzetbelasting Intracommuncautaire leveringen

Aangifte

OB 130

Elektronische aangifte Omzetbelasting 2005

Aangiftebrief

OB 140

Aangifte Omzetbelasting verstreken tijdvakken

Aangifte

OB 160

Verzoek Omzetbelasting/Energiebelasting teruggaaf belasting voor tuinbouwers 2005

Verzoek

     
 

BTW compensatiefonds

 

OB 77

Opgaaf (excl toelichting)

Formulier

     
 

Kansspelbelasting

 

KA 1

Aangifte Kansspelbelasting Voor organisatoren van kansspelen

Aangifte

KA 2

Aangifte kansspelbelasting (prijzen en buitenlandse kansspelen)

Aangifte

     
 

Loonbelasting (2004 e.v.)

 

LB 2

Loonbelastingkaart 2004 en Jaaropgavekaart 2004 voor de Sociale verzekeringen

Formulier

LB 4

Loonbelastingkaart 2004 en Jaaropgavekaart 2004 Sociale verzekeringen

Formulier

LB 6

Loonbelastingkaart Meewerkend kind (KJ) 2004

Formulier

LB 12

Jaaropgaaf 2004

Formulier

LB 13

Jaaropgaaf 2004 mechanisch enkel

Formulier

LB 14

Jaaropgaaf 2004 mechanisch dubbel

Formulier

LB 91

Opgaaf Loonbelastingkaarten 2004

Formulier

AL 93

Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie v.a. 2004

Formulier

LB 121

Aangifte Loonbelasting Premie volksverzekeringen Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk 2004

Aangifte

LB 145

Jaaropgavekaart voor de Sociale verzekeringen 2004 doordruk

Formulier

LB 155

Melding ARBO-investeringen marktsector (Farbo) Inkomsten- Vennootschapsbelasting 2004

Formulier

LB 156

Melding ARBO-investeringen voor non-profit organisaties 2004

Formulier

IB 47

Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde 2004

Formulier

IB 49

Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde in 2004

Formulier

     
 

Loonbelasting (2005 e.v.)

 

LB 2

Loonbelastingkaart 2005 en Jaaropgavekaart 2005 Sociale verzekeringen

Formulier

LB 3

Loonbelastingkaart 2005

Formulier

LB 4

Loonbelastingkaart 2005 en Jaaropgavekaart 2005 Sociale verzekeringen

Formulier

LB 5

Loonbelastingkaart 2005 Huispersoneel

Formulier

LB 6

Loonbelastingkaart Meewerkend kind (KJ) 2005

Formulier

LB 7

Verbeterde Loonbelastingkaart 2005

Formulier

LB 8

Loonbelastingverklaring 2005

Formulier

LB 12

Jaaropgaaf 2005

Formulier

LB 13

Jaaropgaaf 2005 mechanisch enkel

Formulier

LB 14

Jaaropgaaf 2005 mechanisch dubbel

Formulier

LB 24

Gageverklaring Loonbelasting Artiesten en beroepssporters

Formulier

LB 44

Aanvraag Loonbelasting Kostenvergoedingsbeschikking voor artiesten en beroepssporters

Formulier

LB 91

Opgaaf Loonbelastingkaarten 2005

Formulier

LB 102

Aangifte Loonbelasting Premie volksverzekeringen 2005

Aangifte

LB 114

Aangifte over verstreken tijdvakken excl. Toelichting

Formulier

LB 121

Afrekeningsaangifte Speur- & Ontwikkelingswerk 2005

Aangifte

LB 145

Loonbelastingkaart 2005 en Jaaropgavekaart 2005 Sociale verzekeringen Doordruk

Formulier

LB 202

Loonbelastingverklaring Bijlage studenten- en scholierenregeling

Formulier

AL 93

Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie vanaf 1 januari 2005

Aanvraag

IB 47

Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde in 2005

Formulier

IB 49

Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde in 2005

Formulier

     
 

Overige 2005 e.v.

 

AL 703

Melding/Verzoek om verklaring Energie-investeringsaftrek (EIA) Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting excl. Toelichting

Formulier

AL 705

Melding Milieu-investeringsaftrek/Willekeurige afschrijving (MIA/VAMIL) inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting excl. Toelichting

Formulier

     
 

Belastingdienst/UWV

 

CTP 158

Verzoek Deblokkering G rekening

Verzoek

CTP 237

Verzoek Opheffing G rekening

Verzoek

OV 94

Melding Van betalingsproblemen bij belastingen en premies

Formulier

OV 135

Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie Voor ondernemingen

Formulier

OV 140

Aanvraagformulier Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid

Aanvraag

OV 145

Aanvraag G rekening

Formulier

     
 

Invordering

 

OV 10

Kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen

Verzoek

OV 11

Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren

Verzoek

OV 14

Informatie bij een verzoek tot toetreding in een buitengerechtelijk akkoord

Formulier

OV 24

Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie Voor particulieren

Verzoek

CBA 16

Opgaaf Omzetbelasting Rekeningnummer voor teruggaaf

Formulier

CBA 40

Wijziging Rekeningnummer Ondernemers

Formulier

CBA 41

Wijziging Rekeningnummer Particulieren

Formulier

     
 

Overdrachtsbelasting/Assu.Bel.

 

RV 4

Overdrachtsbelasting

Aangifte

RV 5

Overdrachtsbelasting, aandelen

Aangifte

RV 6

Overdrachtsbelasting, lidmaatschapsrechten

Aangifte

RV 7

Overdrachtsbelasting, teruggaaf

Aangifte

RV 27

Overdracht Economisch eigendom

Formulier

RV 30

Aangifte Assurantiebelasting

Aangifte

     
 

Successie

 

SUC 5

Opgaaf Registratie van sterfgevallen

Formulier

SUC 37

Recht van successie/schenking/recht van overgang

Aangifte

SUC 60

Recht van successie

Aangifte

SUC 63

Recht van schenking

Aangifte

SUC 65

Recht van overgang, (schenking)

Aangifte

SUC 66

Recht van overgang (overlijden) excl. Toelichting

Aangifte

     
 

BZM

 

EV 3

Aangifte belasting zware motorrijtuigen

Aangifte

EV 4

Aangifte belasting zware motorrijtuigen/versnelde procedure

Aangifte

EV 7

Verzoek BZM versnelde procedure

Verzoek

MB 87

Verzoek BZM/teruggaaf gecombineerd vervoer

Verzoek

     
 

Motorrijtuigenbelasting

 

MB 1

Aangifte MRB Autobus, buitenlands kenteken, aanhangwagen

Aangifte

MB 2

Aangifte MRB, Verandering aan het motorrijtuig

Aangifte

MB 6

Verzoek MRB, Verrekening of teruggaaf

Verzoek

MB 58

Verzoek Motorrijtuigenbelasting en Belasting van personenauto’s en motorrijwielen

Verzoek

MB 59

Verzoek Motorrijtuigenbelasting Bestelautotarief voor gehandicapten

Verzoek

MB 75

Definitieve opgaaf MRB/Regeling besloten busvervoer

Formulier

MB 76

Aangifte MRB Voorschot regeling besloten busvervoer

Aangifte

MB 77

Bijlage bij MB 075

Aangifte

MB 85

Verklaring Motorrijtuigenbelasting Stallingsadres tijdens schorsing

Formulier

MB 86

Machtiging MRB automatisch betalen

Formulier

MB 101

Bezwaar Motorrijtuigenbelasting

Formulier

MB 102

Verzoek Motorrijtuigenbelasting Bijzonder tarief/Vrijstelling

Verzoek

     
 

Inkomstenbelasting 2004

 

IB 027

Specificatie investeringsaftrek Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen 2004

Aangifte

IB 300

Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering en Waz 2004 Voorblad

Aangifte

IB 301

Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering Premie Waz (P)

Aangifte

IB 309

Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen (E)

Aangifte

IB 311

Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen (T) Voor teruggaaf

Formulier

IB 315

Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering Premie Waz 2004 Aangiftebladen

IB 321

Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen (Tj) Voor teruggaaf

Formulier

IB 323

Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen (Tc) Voor teruggaaf

Formulier

IB 326

Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering en Waz 2004 (M)

Aangifte

IB 331

Teruggaaf Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen 2004 Voorblad

Formulier

IB 332

Teruggaaf Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen 2004 Aangifteblad 1

Formulier

IB 333

Teruggaaf Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen 2004 Aangifteblad 2

Formulier

IB 354

Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering en Waz 2004 Aangifte doen per computer (excl. Diskette)

Aangifte

IB 356

Aangiftebrief Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen en Waz 2004

Aangiftebrief

IB 357

Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering en Waz 2004

Elek.Aangifte programma

IB 360

Uitnodiging voor aangifte IB 2004 via modem of internet

Aangifte

IB 364

Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering en Waz 2004 Aangifte doen per computer (incl. Diskette)

Aangifte

IB 366

Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie Waz Premie ziekenfondsverzekering 2004 Per computer (ondernemers)

Aangiftebrief

IB 367

Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering Premie Waz 2004 (via vakbond)

Aangiftebrief

IB 380

Aangifte/Jaarstukken bij de aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering en Waz 2004 Aangiftebladen (W twee delen)

Aangifte

IB 382

Aangiftebiljet Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering en Waz 2004 Voorblad

Aangifte

IB 430

Opgaaf handtekening en aanvraag aangiftediskette Particulieren

Formulier

     
 

Inkomstenbelasting 2005

 

IB 151

Verzoek Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Vaststelling aftrekbaarheid restauratie- en onderhoudskosten voor monumentenpand

Formulier

IB 300

Aangiftebiljet Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering 2005 Voorblad

Aangifte

IB 301

Aangiftebiljet Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering 2005 Aangiftebladen

Aangifte

IB 309

Aangiftebiljet E Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen 2005

Aangifte

IB 311

Aangiftebiljet T Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen 2005 (voor teruggaaf)

Formulier

IB 315

Aangiftebiljet C Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering 2005

Aangifte

IB 319

Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering 2005 (F Bij overlijden)

Aangifte

IB 321

Aangiftebiljet Tj Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen 2005 (voor teruggaaf)

Formulier

IB 323

Aangiftebiljet Tc Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen 2005 (voor teruggaaf)

Formulier

IB 326

Aangiftebiljet M 2005

Aangifte

IB 351

Verzoek Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Ontheffing van elektronisch aangifte doen

Formulier

IB 354

Aangiftebrief Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering 2005 (zonder diskette)

Aangiftebrief

IB 356

Uitnodiging voor aangifte IB 2005 voor buitenlandse belastingplichtigen

Aangiftebrief

IB 357

Aangiftediskette 2005 (excl. Brochure)

Aangifte

IB 364

Aangiftebrief Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering 2005

Aangiftebrief

IB 366

Aangiftebrief Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering 2005 (formulier online)

Aangiftebrief

IB 367

Aangiftebrief 2005 Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering (vertegenwoordiging)

Aangiftebrief

IB 377

Aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering 2005 Voorblad

Aangifte

IB 380

Jaarstukken bij de aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering 2005 (W)

Aangifte

IB 382

Aangiftebiljet Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering 2005 (met jaarstukken)

Aangifte

IB 383

Jaarstukken bij de aangifte Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering 2005 (F Bij overlijden)

Aangifte

IB 400

Schatting voor ondernemers Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering 2004/2005 Voorblad

Formulier

IB 401

Schatting voor ondernemers Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Premie ziekenfondsverzekering 2004/2005 Formulierbladen

Formulier

IB 422

Verzoek of wijziging Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Voorlopige teruggaaf 2005

Verzoek

IB 425

Bijlage Bij Verzoek of wijziging Voorlopige teruggaaf 2005 Belgische grensarbeiders

Verzoek

IB 430

Opgaaf elektronische handtekening

Formulier

IB 470

Verzoek of wijziging Inkomstenbelasting Premie volksverzekeringen Voorlopige teruggaaf voor buitenlandse belastingplichtingen 2005

Verzoek

ON 24

Opgaaf Gegevens startende ondernemer

Formulier

     
 

Belastingdienst Toeslagen 2005

 

TG 101

Aanvraag tegemoetkoming kinderopvang 2005

Aanvraag

TG 108

Wijziging na aanvraag tegemoetkoming kinderopvang 2005

Aanvraag

TG 110

Opgaaf Tegemoetkoming kinderopvang 2005, Formulierenbladen

Formulier

TG 111

Opgaaf Tegemoetkoming kinderopvang 2005, Voorblad antwoordnummer

Formulier

TG 113

Opgaaf Tegemoetkoming kinderopvang 2005, Extra formulierenblad

Formulier

TG 114

Opgaaf Tegemoetkoming kinderopvang 2005, Voorblad postbus

Formulier

Terug naar begin van de pagina