Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2022

Nadere regeling van de Autoriteit Financiële Markten van 15 november 2006, houdende regels voor het gedragstoezicht op financiële ondernemingen op grond van de Wet op het financieel toezicht (Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft)

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1:1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. administratieve kosten: kosten die zijn gemaakt in het kader van het administreren van een beleggingsobject;

 • b. andere voordelen: andere posten dan opbrengsten die aan de definitie van baten voldoen;

 • c. bankspaarhypotheek: product als bedoeld in de Wet van 20 december 2007, houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw of aflossing eigenwoningschuld, dat bestaat uit een combinatie van een hypothecair krediet en een spaarrekening;

 • d. baten: vermeerderingen van het economisch potentieel gedurende de verslagperiode in de vorm van instroom van nieuwe of verhoging van bestaande activa, dan wel vermindering van vreemd vermogen, een en ander uitmondend in een toename van het eigen vermogen;

 • e. beheerskosten: kosten die zijn gemaakt om een beleggingsobject in stand te houden of te onderhouden;

 • f. beleggingsobjectkosten: geprognosticeerde of eventuele reeds gemaakte administratieve kosten, beheers-, productie- en verkoopkosten, alsmede de geprognosticeerde of reeds voldane rentelasten;

 • g. het besluit: het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

 • h. complex beleggingsproduct: complex product voor zover het een verzekering met een beleggingscomponent of verpakt retailbeleggingsproduct is, niet-zijnde een derdepijlerpensioenproduct;

 • i. contractuele looptijd: duur van de overeenkomst inzake een complex product;

 • j. direct ingaande lijfrente: product waarbij in geval van een spaarvariant per direct levenslang een vaste periodieke uitkering wordt ontvangen en in geval van een beleggingsvariant een uitkering wordt ontvangen waarvan de hoogte en/of de duur afhankelijk is van de opbrengst van de beleggingen;

 • k. direct ingaande uitkering: product als bedoeld in de Wet van 20 december 2007, houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw of aflossing eigenwoningschuld, waarbij in geval van een spaarvariant per direct gedurende een bepaald aantal jaren een vaste periodieke uitkering wordt ontvangen en in geval van een beleggingsvariant een uitkering wordt ontvangen waarvan de hoogte en/of de duur afhankelijk van de opbrengst van de beleggingen;

 • l. garantie: garantie op het product die wordt afgegeven door een instelling die onder kapitaaltoereikendheidstoezicht staat, waarbij ingeval van een schuldproduct de aflossing van de schuld van de consument volledig of gedeeltelijk is gegarandeerd en in geval van een opbouwproduct een bepaalde opbrengst is gegarandeerd;

 • m. gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten: gedelegeerde verordening (EU) 2017/653 van de Commissie van 8 maart 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip’s) door de vaststelling van technische reguleringsnormen voor de presentatie, de inhoud, de evaluatie en de herziening van essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te verstrekken (PbEU 2014, L 352/1);

 • n. guise: gemiddelde uitkering in de slechtste 10 procent van de gevallen, berekend op de in bijlage 4 aangegeven wijze;

 • o. hybride hypotheek, ook wel spaarbeleggingshypotheek: schuldproduct, waarbij de consument de mogelijkheid heeft om de premie of inleg naar eigen inzicht te gebruiken voor sparen of voor beleggen;

 • p. ingelegde gelden: totaal van gelden belegd door consumenten voor het verkrijgen van beleggingsobjecten;

 • q. kapitaaltoereikendheidstoezicht: wettelijk bedrijfseconomisch toezicht uit hoofde van:

 • r. netto-rendementspercentage: percentage dat bij de bepaalde looptijd, gegeven de omvang en frequentie van de inleg leidt tot de uitkering van een complex product;

 • s. omloopfactor: indicator van de omloopsnelheid van de portefeuille van een beleggingsinstelling of icbe in enig boekjaar;

 • t. onderliggende waarden: financiële instrumenten waarin de consument direct of indirect met het complexe product belegt of doet beleggen;

 • u. opbouwproduct: complex product, dat wordt aangewend om kapitaal te doen groeien, niet zijnde een recht van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe;

 • v. opbrengsten: baten die ontstaan bij uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming;

 • w. opbrengstscenario: voorspelling van de uitkering aan de consument op basis van een bepaald rendement;

 • x. overwaardeconstructie: schuldproduct waarbij een deel van het krediet wordt aangewend ter belegging, niet zijnde aflossing van het krediet of een combinatie van een schuldproduct en een onttrekkingsdepot dat dient ter financiering van inkomensaanvulling;

 • y. productiekosten: kosten die zijn gemaakt in het kader van het verhogen van het economisch potentieel of de waarde van een beleggingsobject;

 • z. rentedervingskosten: dat deel van de kosten dat de aanbieder van het complexe product in rekening brengt bij of ten laste laat komen van de consument in geval van vervroegde beëindiging en dat verband houdt met gederfde rente-inkomsten;

 • aa. restschuld: overblijvende financiële verplichting van de consument jegens de aanbieder van een complex product uit hoofde van een opbouwproduct;

 • ab. schuldproduct: complex product, bestaande uit een combinatie van krediet, met uitzondering van krediet dat wordt aangewend voor het verschaffen van het genot van een complex product dat overwegend tot doel heeft kapitaal te doen groeien, en een bestanddeel, dat wordt aangewend om te voorzien in de gehele of gedeeltelijke aflossing van het krediet;

 • ac. spaarbeleggingsproduct: opbouwproduct dat bestaat uit een combinatie van een spaar- en een beleggingsrekening;

 • ad. spaarhypotheek: complex product dat bestaat uit een combinatie van een hypothecair krediet en een levensverzekering met een garantiekapitaal dat in hoogte overeenkomt met de omvang van het krediet;

 • ae. uitkering: uitbetaling door de aanbieder van een complex product aan de consument van de waarde van het complexe product onder aftrek van kosten bij beëindiging door de consument aangevuld met voor zover van toepassing de onttrekkingen gedaan door de consument vóór beëindiging;

 • af. verkoopkosten: kosten die direct kunnen worden gerelateerd aan de verkoop van het beleggingsobject aan de consument;

 • ag. vermeldingsverplichting: de verplichting een vermelding, als bedoeld in artikelen 2:59, derde lid; 2:66a; 2:74, tweede lid; 2:79, derde lid; 2:85, derde lid; 4:7, tweede lid; 5:4 van de wet, op te nemen in de toepasselijke vermeldingsuitingen;

 • ah. vermeldingsuitingen: de in de artikelen 2:59, derde lid; 2:66a; 2:74, tweede lid; 2:79, derde lid; 2:85, derde lid; 4:7, tweede lid; 5:4 van de wet, bedoelde aanbiedingen, documenten, reclame-uitingen en andere onverplichte precontractuele informatie;

 • ai. voorbeeldwaarde: waarde van de opbrengst bij verkoop van een recht van deelneming in de beleggingsinstelling of icbe, waarbij verkoopkosten al zijn afgetrokken;

 • aj. waarde: som van alle door de consument onderscheidenlijk deelnemer verrichte betalingen voor een complex product aan de aanbieder plus een bepaald jaarlijks rendement over het deel van die betalingen dat wordt aangewend ten einde rendement te genereren ten behoeve van de consument onderscheidenlijk deelnemer;

 • ak. de wet: de Wet op het financieel toezicht.

Hoofdstuk 2. Precontractuele Informatie

§ 2.1. Regels met betrekking tot vermeldingsverplichtingen

Artikel 2:1

 • 1 Indien een vermeldingsuiting op schrift is gesteld, op internet is geplaatst, of op televisie wordt getoond of ten gehore wordt gebracht, wordt de in het tweede lid gespecificeerde afbeelding, onverminderd de overige leden van dit artikel, goed leesbaar opgenomen bij de vermeldingsuiting. Indien een vermeldingsuiting ten gehore wordt gebracht via internet of radio wordt het in het tweede lid gespecificeerde geluidsfragment ten gehore gebracht na de vermeldingsuiting.

 • 2 Indien een vermeldingsverplichting bij of krachtens artikel 2:59, 2:66a, 2:74, 2:79, 2:85 of 4:7 van de wet is gesteld, wordt één van de in de in bijlage 1.1 weergegeven afbeeldingen opgenomen in de vermeldingsuiting, of, indien van toepassing, wordt het in bijlage 1.1 weergegeven geluidsfragment ten gehore gebracht na de vermeldingsuiting. Indien een vermeldingsverplichting bij of krachtens artikel 5:4 van de wet is gesteld, wordt één van de in de in bijlage 1.2 weergegeven afbeeldingen opgenomen in de vermeldingsuiting, of, indien van toepassing, wordt het in bijlage 1.2 weergegeven geluidsfragment ten gehore gebracht na de vermeldingsuiting. Indien in de vermeldingsuiting zowel bij of krachtens artikel 2:66a of 2:74 van de wet als bij of krachtens artikel 5:4 van de wet een in die artikelen genoemde vermelding moet worden opgenomen, wordt één van de in de in bijlage 1.3 weergeven afbeeldingen opgenomen in de vermeldingsuiting, of, indien van toepassing, wordt het in bijlage 1.3 weergegeven geluidsfragment ten gehore gebracht na de vermeldingsuiting. De verschillende afbeeldingen en geluidsfragmenten zijn te downloaden vanaf www.afm.nl/vrijstellingsvermelding en www.afm.nl/exemption-notification.

 • 3 Indien een vermeldingsuiting in de Nederlandse taal wordt weergegeven of ten gehore wordt gebracht, is de in het eerste lid bedoelde afbeelding respectievelijk het in dat lid bedoelde geluidsfragment Nederlandstalig. Indien een vermeldingsuiting in een andere taal dan de Nederlandse taal wordt weergegeven of ten gehore wordt gebracht, is de in het eerste lid bedoelde afbeelding respectievelijk het in dat lid bedoelde geluidsfragment Engelstalig.

 • 4 De oorspronkelijke verhouding van de afbeelding als bedoeld in het eerste lid, wordt niet gewijzigd. Onverminderd het vijfde lid mag de afbeelding worden vergroot of verkleind, waarbij bij een vermeldingsuiting op schrift een lettergrootte van de afbeelding van 7 punten niet wordt onderschreden.

 • 5 De afbeelding als bedoeld in het eerste lid, wordt opgenomen op de volgende wijze:

  • a. Indien de vermeldingsuiting op schrift is gesteld, wordt de afbeelding gecentreerd onderaan getoond, waarbij de breedte van de afbeelding gelijk is aan de breedte van de vermeldingsuiting en de hoogte van de afbeelding minimaal 10% bedraagt van de hoogte van de vermeldingsuiting met inbegrip van de afbeelding. Indien de vermeldingsuiting meerdere pagina's beslaat, wordt de afbeelding op de eerste pagina van de vermeldingsuiting weergegeven op de wijze als in dit onderdeel bepaald.

  • b. Indien de vermeldingsuiting de definitieve voorwaarden van een basisprospectus betreft, wordt de afbeelding op een inlegvel, of een kaft, weergegeven op de wijze als in onderdeel a bepaald.

  • c. Indien de vermeldingsuiting op internet is geplaatst, wordt de afbeelding gecentreerd bovenaan getoond, waarbij de breedte van de afbeelding gelijk is aan de breedte van de vermeldingsuiting en de hoogte van de afbeelding minimaal 10% bedraagt van de hoogte van de vermeldingsuiting met inbegrip van de afbeelding. De afbeelding dient zodanig te worden weergegeven op de internetpagina dat deze altijd zichtbaar is.

  • d. Gedurende een vermeldingsuiting die op televisie wordt getoond of ten gehore wordt gebracht, wordt gecentreerd onderaan in het televisiescherm de afbeelding getoond, waarbij de breedte van de afbeelding gelijk is aan de breedte van het beeld dat op het televisiescherm wordt getoond en de hoogte minimaal 10 % van het televisiescherm beslaat.

 • 6 Direct aansluitend aan een vermeldingsuiting die via radio of internet ten gehore wordt gebracht, wordt het in het eerste lid bedoelde geluidsfragment ten gehore gebracht. Het geluidsfragment wordt op oorspronkelijke snelheid afgespeeld met eenzelfde volume als de vermeldingsuiting zelf.

 • 7 Indien geen afbeelding kan worden opgenomen in de vermeldingsuiting op internet wordt, met in achtneming van de voorschriften, bedoeld in het derde, vierde en vijfde lid, een tekst opgenomen als bedoeld in bijlagen 1.1, 1.2 of 1.3.

 • 8 Indien geen tekst als bedoeld in het zevende lid kan worden opgenomen in de vermeldingsuiting op internet wordt een ingekorte tekst opgenomen als bedoeld in bijlagen 1.1, 1.2 of 1.3, waarbij de ingekorte tekst onderaan in dezelfde lettergrootte als de overige tekst in de vermeldingsuiting wordt getoond, in de kleur zwart of rood en indien mogelijk vetgedrukt en gecentreerd onderaan weergegeven. De ingekorte tekst is duidelijk leesbaar, zichtbaar en herkenbaar.

§ 2.2. Regels met betrekking tot reclame-uitingen als bedoeld in artikel 53, zevende lid, van het besluit

Artikel 2:2

 • 1 In een reclame-uiting als bedoeld in artikel 53, zevende lid, van het besluit, die op schrift is gesteldwordt gecentreerd onderaan de in het vijfde lid bedoelde waarschuwing getoond in zijn oorspronkelijke verhouding, waarbij de breedte van de waarschuwing gelijk is aan de breedte van de reclame-uiting en de hoogte van de waarschuwing minimaal 10% van de hoogte van reclame-uiting inclusief waarschuwing bedraagt. Indien een reclame-uiting meerdere pagina’s beslaat, dient onderaan op de eerste pagina van die reclame-uiting de in het vijfde lid bedoelde waarschuwing getoond te worden.

 • 2 In een reclame-uiting als bedoeld in artikel 53, zevende lid, van het besluit, die op internet is geplaatst, wordt gecentreerd bovenaan de in het vijfde lid bedoelde waarschuwing getoond in zijn oorspronkelijke verhouding, waarbij de breedte van de waarschuwing gelijk is aan de breedte van de reclame-uiting en de hoogte van de waarschuwing minimaal 10% van de hoogte van reclame-uiting inclusief waarschuwing bedraagt.

 • 3 Direct aansluitend aan een reclame-uiting als bedoeld in artikel 53, zevende lid, van het besluit, die via radio of internet ten gehore wordt gebracht, wordt een waarschuwingszin opgenomen door het afspelen van een geluidsbestand, te downloaden vanaf www.afm.nl/kredietwaarschuwing. Het geluidsbestand wordt op oorspronkelijke snelheid afgespeeld en met eenzelfde volume als de reclame-uiting.

 • 4 Gedurende een reclame-uiting als bedoeld in artikel 53, zevende lid, van het besluit, die via televisie wordt getoond of ten gehore wordt gebracht, wordt gecentreerd onderaan in het beeld dat op het televisiescherm wordt getoond een waarschuwing getoond. Deze waarschuwing is de vanaf www.afm.nl/kredietwaarschuwing te downloaden afbeelding. Deze afbeelding wordt in zijn oorspronkelijke verhouding afgebeeld, waarbij de breedte van de afbeelding gelijk is aan de breedte van het beeld dat op het televisiescherm wordt getoond.

 • 5 De in het eerste en tweede lid genoemde waarschuwing is de vanaf www.afm.nl/kredietwaarschuwing te downloaden afbeelding. De hoogte van de te downloaden afbeelding, zoals geplaatst in de reclame-uiting overeenkomstig het eerste dan wel het tweede lid, beslaat minimaal 10% van de hoogte van de reclame-uiting inclusief waarschuwing. De afbeelding mag vergroot en verkleind worden, met als uiterste minimumwaarde een lettergrootte van 7 punten voor de letters welke gebruikt zijn in de afbeelding.

 • 6 Indien geen afbeelding kan worden opgenomen in de reclame-uiting op internet wordt, met in achtneming van de voorschriften, bedoeld in het tweede en vijfde lid, een waarschuwingstekst opgenomen die vanaf www.afm.nl/kredietwaarschuwing te downloaden is.

 • 7 Indien geen tekst, als bedoeld in het zesde lid, of geen afbeelding kan worden opgenomen in de reclame-uiting op internet wordt een ingekorte waarschuwingstekst opgenomen die vanaf www.afm.nl/kredietwaarschuwing te downloaden is, waarbij de ingekorte waarschuwingstekst onderaan in dezelfde lettergrootte als de overige tekst in de reclame-uiting wordt getoond, in de kleur zwart of rood en indien mogelijk vetgedrukt en gecentreerd onderaan weergegeven. De ingekorte waarschuwingstekst is duidelijk leesbaar, zichtbaar, en herkenbaar.

§ 2.3. Regels met betrekking tot de presentatie en formulering van reclame-uitingen met betrekking tot complexe beleggingsproducten en derdepijlerpensioenproducten

Artikel 2:3

 • 1 De risico-indicator in een reclame-uiting, anders dan via de televisie of de radio, bedoeld in artikel 52, eerste lid, van het besluit wordt opgesteld:

  • a. voor een complex beleggingsproduct of een derdepijlerpensioenproduct conform de vormgeving van bijlage 1.4, onder 1;

  • b. voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe, met uitzondering van lijfrentebeleggingsrechten, conform de vormgeving van bijlage 1.4, onder 3;

  • c. voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, waarvan minder dan één keer per maand de waarde van de door de beleggingsinstelling gehouden activa op basis van de marktwaarde wordt berekend, conform de vormgeving van bijlage 1.4, onder 5.

  De risico-indicatoren zijn te downloaden van www.afm.nl/reclameteksten.

 • 2 De risico-indicator in een reclame-uiting via de televisie, bedoeld in artikel 52, tweede lid, van het besluit wordt weergegeven gedurende de gehele reclame-uiting onderaan in beeld en wordt opgesteld:

  • a. voor een complex beleggingsproduct of een derdepijlerpensioenproduct conform de vormgeving van bijlage 1.4, onder 2;

  • b. voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe conform de vormgeving van bijlage 1.4, onder 4;

  • c. voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, waarvan minder dan één keer per maand de waarde van de door de beleggingsinstelling gehouden activa op basis van de marktwaarde wordt berekend, conform de vormgeving van bijlage 1.4, onder 6.

  De risico-indicatoren zijn te downloaden van www.afm.nl/reclameteksten.

 • 3 Informatie over de belangrijkste financiële risico’s van een complex beleggingsproduct of derdepijlerpensioenproduct in een reclame-uiting via de radio, bedoeld in artikel 52, derde lid, van het besluit, wordt weergegeven aan het einde van de reclame-uiting door overneming van het geluidsbestand, te downloaden van www.afm.nl/reclameteksten.

 • 4 De waarden voor de risico-indicatoren, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, worden als volgt bepaald:

  • a. voor een complex beleggingsproduct of een derdepijlerpensioenproduct worden de risico-indicatoren berekend conform bijlage II van de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten of artikel 12, tweede lid, gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten;

  • b. voor een icbe is de waarde van de risico-indicator gelijk aan de waarde van de risico-indicator zoals berekend ten behoeve van de essentiële beleggersinformatie, bedoeld in artikel 65, tweede lid, van het besluit;

  • c. voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling is de waarde van de risico-indicator, indien van toepassing, gelijk aan de waarde van de risico-indicator zoals berekend ten behoeve van de essentiële beleggersinformatie, bedoeld in artikel 115bb, eerste lid, van het besluit.

 • 5 De Autoriteit Financiële Markten kan de risico-indicator voor gebruik in reclame-uitingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, of een geluidsbestand als bedoeld in het derde lid geheel of gedeeltelijk wijzigen. De aanbieder van een complex beleggingsproduct of derdepijlerpensioenproduct verwerkt een dergelijke wijziging uiterlijk de eerste dag van de vierde kalendermaand na bekendmaking daarvan.

Artikel 2:3a

 • 1 De risico-indicator, bedoeld in artikel 2:3, eerste lid, voor schriftelijke reclame-uitingen anders dan via internet, wordt rechtsboven in de reclame-uiting in de kleur zwart of rood weergegeven. Voor uitingen met een oppervlakte kleiner of gelijk aan A4, heeft de risico-indicator een minimale diameter van vier centimeter. Voor uitingen met een oppervlakte groter dan A4, heeft de risico-indicator een oppervlakte van minimaal vijf procent van de totale oppervlakte van de reclame-uiting.

 • 2 De risico-indicator, bedoeld in artikel 2:3, eerste lid, in een reclame-uiting via internet wordt weergegeven in een minimale grootte van 180 pixels bij 180 pixels, in de kleur zwart of rood, met dien verstande dat voor de bepaling van de grootte een ingestelde beeldschermresolutie van 1024 × 768 beeldlijnen als uitgangspunt wordt genomen. De risico-indicator wordt tevens in de onmiddellijke nabijheid van de informatie over de opbrengsten geplaatst en verwijst de consument door middel van een hyperlink naar www.afm.nl/ebi of www.afm.nl/eid, afhankelijk van de risico-indicator die het betreft.

 • 3 De risico-indicator, bedoeld in artikel 2:3, tweede lid, heeft een oppervlakte van minimaal tien procent van de totale oppervlakte van de reclame-uiting.

 • 4 Indien geen afbeelding als bedoeld in artikel 2:3, eerste lid, met inachtneming van het tweede lid, kan worden opgenomen in een reclame-uiting via internet wordt een tekst opgenomen, met inachtneming van artikel 2:3, vierde lid, met betrekking tot de berekening van de waarde van de risico-indicator, en:

  • a. indien het een complex beleggingsproduct of een derdepijlerpensioenproduct betreft, conform de vormgeving van bijlage 1.4, onder 7a, met dien verstande dat de risico-indicator, de consument door middel van een hyperlink verwijst naar www.afm.nl/eid;

  • b. voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe, conform de vormgeving van bijlage 1.4, onder 8a, met dien verstande dat de risico-indicator, de consument door middel van een hyperlink verwijst naar www.afm.nl/ebi; en

  • c. voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, waarvan minder dan één keer per maand de waarde van de door de beleggingsinstelling gehouden activa op basis van de marktwaarde wordt berekend, conform de vormgeving van bijlage 1.4, onder 9a, met dien verstande dat de risico-indicator, de consument door middel van een hyperlink verwijst naar www.afm.nl/ebi.

 • 5 Indien geen tekst als bedoeld in het vierde lid of afbeelding als bedoeld in artikel 2:3, eerste lid, kan worden opgenomen in de reclame-uiting via internet wordt een ingekorte tekst opgenomen, waarbij de ingekorte tekst onderaan in dezelfde lettergrootte als de overige tekst in de reclame-uiting wordt getoond, in de kleur zwart of rood en:

  • a. voor een complex beleggingsproduct of een derdepijlerpensioenproduct, conform de vormgeving van bijlage 1.4, onder 7b;

  • b. voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe, conform de vormgeving van bijlage 1.4, onder 8b; en

  • c. voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, waarvan minder dan één keer per maand de waarde van de door de beleggingsinstelling gehouden activa op basis van de marktwaarde wordt berekend, conform de vormgeving van bijlage 1.4, onder 9b.

 • 6 Indien mogelijk wordt de ingekorte tekst, bedoeld in het vijfde lid, vetgedrukt en gecentreerd onderaan weergegeven. De ingekorte tekst is duidelijk leesbaar, zichtbaar en herkenbaar.

§ 2.4. Regels met betrekking tot de berekening van werkelijke en toekomstige rendementen, kosten en risico’s

Artikel 2:4

 • 1 Indien informatie over een werkelijk rendement als bedoeld in artikel 52, vijfde of zesde lid, van het besluit, met uitzondering van een beleggingsinstelling of icbe, niet zijnde een lijfrentebeleggingsrecht, wordt gepresenteerd:

  • a. wordt de referentieperiode vermeld;

  • b. worden rendementscijfers die betrekking hebben op meerdere jaren teruggebracht tot een gemiddeld jaarrendement of als afzonderlijke jaarrendementen vermeld. Indien een gemiddeld jaarrendement over meer dan één jaar wordt gepresenteerd, wordt een meetperiode van minimaal drie jaar gehanteerd. Indien de aanbieder nog niet zo lang actief is, kan gerekend worden vanaf het moment van initiële uitgifte van het complexe beleggingsproduct of derdepijlerpensioenproduct;

  • c. kunnen resultaten over kortere perioden dan 12 maanden worden gepresenteerd, mits de presentatie geschiedt op consistente wijze en de resultaten niet worden geëxtrapoleerd naar rendementen op jaarbasis;

  • d. wordt bij vergelijking van de resultaten met een vergelijkingsmaatstaf (een benchmark) genoemd en is de referentieperiode van de benchmark gelijk aan de genoemde referentieperiode van het complexe beleggingsproduct of derdepijlerpensioenproduct;

  • e. worden de rendementscijfers gepresenteerd in procenten waardeverandering van het product, rekening houdend met de distributies aan aandeelhouders of deelnemers in de betreffende periode(s) waarbij die distributies mogen worden opgerent naar het einde van het boekjaar of de periode. Indien de waarde van het product, welke ten grondslag ligt aan de rendementscijfers, significant afwijkt van de verkoop- dan wel afkoopwaarde, dan dient dit expliciet te worden vermeld;

  • f. indien gebruik wordt gemaakt van gesimuleerde rendementscijfers: certificeert een deskundige, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat de simulatie rekenkundig juist, objectief meetbaar en representatief is. Bij de informatie over het werkelijke rendement wordt melding gemaakt van het feit dat gebruik is gemaakt van een simulatie. De certificering van de deskundige behoeft niet in de informatie te worden opgenomen; en

  • g. indien de rendementscijfers niet in euro’s luiden wordt de gebruikte valuta vermeld.

 • 2 Informatie over een toekomstig rendement, bedoeld in artikel 52, vijfde of zesde lid van het besluit, met uitzondering van een beleggingsinstelling of icbe, niet zijnde een lijfrentebeleggingsrecht, wordt berekend conform één of meer scenario’s zoals beschreven in bijlage IV van de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten. Indien slechts één scenario wordt getoond, dan is dit niet het gunstige scenario. Het is voor categorie 3 PRIIPs, als bedoeld in Bijlage II, deel I, onder 6 van de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten, mogelijk om voor informatie die geïndividualiseerd is, af te wijken van de rekenmethode zoals beschreven in bijlage IV van de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten. De wijze waarop mag worden afgeweken van deze rekenmethode staat beschreven in bijlage 14.

 • 3 Informatie over de kosten, bedoeld in artikel 52, vijfde of zesde lid van het besluit, met uitzondering van een beleggingsinstelling of icbe, niet zijnde een lijfrentebeleggingsrecht, wordt verstrekt in absolute getallen indien de aanbieder van het product de rendementen bedoeld in het eerste of tweede lid in absolute getallen weergeeft dan wel in percentages indien de betreffende financiële onderneming de rendementen in percentages weergeeft. De informatie over de kosten wordt berekend conform de tabel ‘kosten in de loop van de tijd’, zoals beschreven in artikel 5, tweede lid van de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten.

 • 4 Informatie over de belangrijkste financiële risico’s, bedoeld in artikel 52, vijfde lid, van het besluit met uitzondering van een beleggingsinstelling of icbe, niet zijnde een lijfrentebeleggingsrecht, wordt, indien de belegging verloren kan gaan of het totale verlies aanzienlijk hoger kan zijn dan de oorspronkelijke inleg, weergegeven door het opnemen van de waarschuwingszinnen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel f, van de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten.

 • 5 Informatie als bedoeld in het vierde lid kan worden vervangen door een risico-indicator, die is berekend op basis van gegevens van de consument.

 • 6 De informatie over het product bedoeld in het vierde of vijfde lid wordt weergegeven op een duidelijk en herkenbare wijze in de onmiddellijke nabijheid van de informatie over rendementen, als bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 2:5

Indien in een reclame-uiting van een beheerder of beleggingsinstelling of icbe werkelijke rendementscijfers worden gepresenteerd:

 • a. wordt de referentieperiode vermeld;

 • b. worden rendementscijfers die betrekking hebben op meerdere jaren teruggebracht tot een gemiddeld jaarrendement of als afzonderlijke jaarrendementen vermeld. Indien een gemiddeld jaarrendement over meer dan één jaar wordt gepresenteerd, wordt een meetperiode van minimaal drie jaar gehanteerd. Indien de beleggingsinstelling of icbe nog niet zo lang actief is, kan gerekend worden vanaf het moment van initiële uitgifte van deelnemingsrechten;

 • c. kunnen resultaten over kortere perioden dan 12 maanden worden gepresenteerd, mits de presentatie geschiedt op consistente wijze en de resultaten niet worden geëxtrapoleerd naar rendementen op jaarbasis;

 • d. wordt bij vergelijking van de resultaten met een vergelijkingsmaatstaf (benchmark) deze benchmark genoemd en is de referentieperiode van de benchmark gelijk aan de genoemde referentieperiode van de beleggingsinstelling of icbe;

 • e. worden de rendementscijfers gepresenteerd in procenten waardeverandering van ofwel consequent de intrinsieke waarde dan wel consequent de beurswaarde per aandeel of recht van deelnemingsrecht aan het begin van het boekjaar/de periode, rekening houdend met de distributies aan aandeelhouders of deelnemers in de betreffende periode(s) waarbij die distributies mogen worden opgerent naar het einde van het boekjaar of de periode. Als rendementscijfers worden gepresenteerd aan de hand van veranderingen van de intrinsieke waarde en deze intrinsieke waarde per deelnemingsrecht afwijkt van de verkoopwaarde van dat deelnemingsrecht, dan dient dit laatste expliciet te worden vermeld;

 • f. indien wordt uitgegaan van de waardeverandering van de intrinsieke waarde: wordt gerefereerd aan het totale rendement van de beleggingsinstelling of icbe. Een en ander is consistent met de betreffende jaarrekeningen. Indien de instelling belastingplichtig is, wordt het rendement na belastingen genoemd;

 • g. indien gebruik wordt gemaakt van gesimuleerde rendementscijfers: certificeert een deskundige, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat de simulatie rekenkundig juist, objectief meetbaar en representatief is. In de reclame-uiting wordt melding gemaakt van het feit dat gebruik is gemaakt van een simulatie. De certificering van de deskundige behoeft niet in de reclame-uiting te worden opgenomen; en

 • h. indien de rendementscijfers niet in euro’s luiden wordt de gebruikte valuta vermeld.

Artikel 2:6

Wanneer in een reclame-uiting van een beheerder of beleggingsinstelling of icbe rendementsprognoses worden gepresenteerd:

Hoofdstuk 3. Essentiële-informatiedocument voor pensioenproducten en jaarlijkse waardebepaling voor levensverzekeringen

Artikel 3:1

Het essentiële-informatiedocument voor pensioenproducten, wordt opgesteld overeenkomstig artikel 3:2 en wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd en als daar aanleiding toe is.

Artikel 3:2

 • 1 Het essentiële-informatiedocument voor pensioenproducten wordt opgesteld conform de artikelen 6 en 7 van de verordening essentiële-informatiedocumenten en de uitwerking van deze artikelen in de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten.

 • 2 De informatie over de onderwerpen als bedoeld in artikel 66, eerste lid, van het besluit, met uitzondering van onderdeel i, wordt opgesteld conform artikel 8 van de verordening essentiële-informatiedocumenten en de uitwerking van dit artikel in de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten.

 • 3 De informatie over het onderwerp bedoeld in artikel 66, eerste lid, onderdeel i, van het besluit, dient als volgt te worden opgenomen:

  Na de subtitel ‘Wat zijn de kosten?’ wordt de subtitel ‘Wat zijn de fiscale kenmerken van dit product?’ opgenomen. Onder deze subtitel worden de volgende waarschuwingszinnen opgenomen:

  • a. Let op! Het bedrag dat u voor dit product inlegt, is in sommige gevallen fiscaal aftrekbaar. Aan de aftrekbaarheid is een maximum verbonden. Vraag hiernaar. Met het bedrag dat u met dit product opbouwt, moet u te zijner tijd een direct ingaande lijfrente aankopen. Daarmee wordt het opgebouwde bedrag periodiek uitgekeerd. Over de lijfrente-uitkeringen bent u inkomstenbelasting en (sociale) premies verschuldigd.

   Het bedrag dat u opbouwt mag alleen voor uw pensioen gebruikt worden. Gebruikt u de rekening niet voor uw pensioen, dan heeft dit fiscale gevolgen. In dat geval moet u namelijk over het opgenomen bedrag inkomstenbelasting betalen. Daarnaast moet u meestal een fiscale boete betalen over het opgenomen bedrag; of

  • b. Let op! Over de periodieke uitkeringen van dit product bent u inkomstenbelasting en (sociale) premies verschuldigd. Er gelden specifieke fiscale voorwaarden voor dit product. Vraag hiernaar.

Artikel 3:9

 • 1 De jaarlijkse waardebepaling van het eindkapitaal van overeenkomsten als bedoeld in artikel 73, eerste lid, onderdeel f, onder 1, van het besluit, wordt berekend op basis van

  • a. een historisch opbrengstscenario, onder het kopje ‘Historisch scenario’ indien sub 1° of sub 2° van toepassing is danwel ‘Voorbeeld scenario’ indien sub 3° van toepassing is, boven de streep en onder het kopje ‘De opbrengst bij een voorspelling op basis van een waardevermeerdering van de belegging van gemiddeld < > per jaar onder invulling van hetgeen toepasselijk is uitgaande van:

   • 1°. het gemiddelde rendement over de afgelopen twintig jaren indien een historie van rendementen voor het complexe product beschikbaar is van twintig jaren of langer;

   • 2°. het gemiddelde rendement over twintig jaren waarbij de eigen historie wordt aangevuld met de van toepassing zijnde parameter of gewogen gemiddelde van parameters onder ‘verwacht rendement’, bedoeld in bijlage 5, tabel 0, voor de ontbrekende periode indien een historie beschikbaar is van tussen de twintig en vier jaren; of

   • 3°. de toepasselijke parameter of gewogen gemiddelde van parameters als bedoeld onder ‘verwacht rendement’ in bijlage 5, tabel 0 indien een historie beschikbaar is van korter dan vier jaren.

  • b. een pessimistisch opbrengstscenario door middel van de guise onder het kopje ‘Pessimistisch scenario’ boven de streep en onder het kopje ‘De opbrengst bij een voorspelling op basis van een waardevermeerdering van de belegging van gemiddeld < > per jaar onder de streep. Indien voor opbouwproducten op spaarbasis een pessimistisch opbrengstscenario op basis van de guise misleidend is, wordt een pessimistisch opbrengstscenario getoond op basis van een eigen alternatieve berekening. De alternatieve berekening van het pessimistische opbrengstscenario mag niet uitkomen boven de pessimistische opbrengst volgens de guise-berekening.

 • 2 De jaarlijkse prognose van het eindkapitaal van overeenkomsten, bedoeld in artikel 73, eerste lid, onderdeel f, onder 2, van het besluit, wordt berekend conform het ongunstige en het gematigde scenario zoals beschreven in artikel 3, derde lid, van de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten. Het is voor categorie 3 PRIIPs, als bedoeld in Bijlage II, deel I, onder 6 van de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten, mogelijk om met inachtneming van het bepaalde in Bijlage 14 af te wijken van de rekenmethode zoals beschreven in artikel 3, derde lid, van de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten.

Hoofdstuk 4. Dienstverleningsdocument als bedoeld in artikel 86f van het besluit

§ 4.1. Inleidende bepalingen

Artikel 4:1

 • 2 Een dienstverleningsdocument heeft betrekking op de gevraagde dienstverlening. Onder de gevraagde dienstverlening vallen de volgende dienstverleningsvragen:

  • a. hypotheekvraag;

  • b. vraag over risico’s afdekken;

  • c. vraag over vermogen opbouwen; of

  • d. pensioenvraag werkgever.

§ 4.2. Regels met betrekking tot de afstemming van het dienstverleningsdocument op de dienstverleningsvraag

Artikel 4:2

 • 1 Een financiëledienstverlener stelt per dienstverleningsvraag een dienstverleningsdocument op dat is afgestemd op de gevraagde dienstverlening.

 • 2 Een financiëledienstverlener stelt een dienstverleningsdocument op indien de gevraagde dienstverlening van de consument of, indien het gaat om een verzekering, de cliënt betrekking heeft op een financieel product als bedoeld in artikel 86c, eerste lid van het besluit. Onder deze financiële producten vallen in ieder geval de producten genoemd in tabel 1 van dit artikel.

 • 3 Indien een financiëledienstverlener een dienstverleningsdocument opstelt voor de ‘Hypotheekvraag’, genoemd in tabel 1 onder a, maakt de ‘Vraag over risico’s afdekken’, zoals genoemd in tabel 1 onder b, en de bijhorende antwoorden integraal deel uit van het dienstverleningsdocument.

  Tabel 1: financiële producten gespecificeerd per dienstverleningsvraag

  Dienstverleningsvragen

  financiële producten

  a. Hypotheekvraag

  Aflossingsvrije hypotheek

  Annuïteiten hypotheek

  Lineaire hypotheek

  Krediet Hypotheek

  Unit Linked Leven Hypotheek

  Hybride Levenhypotheek

  Spaarhypotheek (inclusief banksparen)

  Beleggingsobject

  Traditioneel Leven Hypotheek

  Beleggingsrecht Eigen Woning

  Recht van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe dat niet verhandelbaar is of dat op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect wordt ingekocht of terugbetaald

  Beleggerhypotheek

  b. Vraag over risico’s afdekken

  Betalingsbeschermer

  Overlijdensrisicoverzekering

  Uitvaartverzekering

  Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering

  c. Vraag over vermogen opbouwen

  Spaarverzekering

  Lijfrente

  Beleggingsobject

  Beleggingsinstelling of icbe

  d. Pensioenvraag werkgever

  Pensioenverzekering

§ 4.3. Regels met betrekking tot de inhoud en de vorm van het dienstverleningsdocument

Artikel 4:3

 • 1 Het dienstverleningsdocument wordt opgesteld en vormgegeven overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 6.

 • 2 Een financiëledienstverlener draagt er zorg voor dat het dienstverleningsdocument te allen tijde actueel is.

 • 3 Voor het opstellen van het dienstverleningsdocument stelt de Autoriteit Financiële Markten op haar website een generator beschikbaar.

Artikel 4:4

Een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare vergelijkbare financiële producten als bedoeld in artikel 86f, vierde lid, van het besluit wordt berekend met behulp van de formule opgenomen in bijlage 7.

Hoofdstuk 5. Aanvullende regels betreffende het aanbieden van beleggingsobjecten

§ 4.1. Regels met betrekking tot het beleggingsobjectprospectus

Artikel 5:1

 • 1 Het beleggingsobjectprospectus bevat een samenvatting van de kerngegevens bestaande uit maximaal 1000 woorden. Deze samenvatting bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a. gegevens over de aanbieder van het beleggingsobject:

   • 1°. naam, rechtsvorm, datum oprichting en plaats van vestiging hoofdkantoor,

   • 2°. overzicht van de bedrijfsactiviteiten; en

   • 3°. beschrijving van de groep waar de aanbieder van een beleggingsobject deel van uitmaakt;

  • b. gegevens over de serie van beleggingsobjecten:

   • 1°. aard;

   • 2°. bestaansduur;

   • 3°. een overzicht van de voornaamste risico’s; en

   • 4°. een overzicht van de voornaamste algemene respectievelijke bijzondere voorwaarden;

  • c. financiële informatie:

   • 1°. informatie over de beleggingsobjectkosten;

   • 2°. de te verwachten waardeontwikkeling van het beleggingsobject conform het stress, het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zoals beschreven in artikel 3, derde lid, van de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten; en

   • 3°. de gegevens bedoeld in artikel 110 eerste lid onderdeel j, van het besluit;

  • d. indien van toepassing: een overzicht van de belangrijke transacties met gelieerde partijen; en

  • e. ingeval van een aanpassing van het beleggingsobjectprospectus: een korte toelichting op de in de desbetreffende versie van het beleggingsobjectprospectus doorgevoerde wijziging ten opzichte van de voorgaande versie.

 • 2 Indien het beleggingsobjectprospectus uit maximaal 7.500 woorden bestaat, is de samenvatting, bedoeld in het eerste lid, facultatief.

Artikel 5:2

 • 1 Een beleggingsobjectprospectus wordt opgesteld overeenkomstig bijlage 8.

 • 2 De informatie betreffende de beleggingsobjectkosten per serie van beleggingsobjecten, bedoeld in artikel 110, eerste lid onderdeel i, van het besluit wordt overeenkomstig tabel 1 van bijlage 9 in het beleggingsobjectprospectus opgenomen, waarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde inleg gebruikelijk voor het desbetreffende beleggingsobject. De beleggingsobjectkosten dienen voor de gehele bestaansduur van de serie van beleggingsobjecten te worden weergegeven. Indien de beleggingsobjectkosten voor een reeks jaren gelijk zijn, kunnen deze jaren en de bijhorende beleggingsobjectkosten op basis van een gemiddelde inleg gebruikelijk voor het desbetreffende beleggingsobject samengevoegd worden in een kolom als bedoeld in tabel 1 van bijlage 9.

 • 4 De beleggingsobjectkosten en de gegevens, bedoeld in artikel 110, eerste lid, onderdelen i en j, van het besluit worden onderbouwd in het beleggingsobjectprospectus door vermelding van de aannames die daaraan ten grondslag liggen. De tekst waarin de aannames worden vermeld en toegelicht, wordt direct onder de tabellen van bijlage 9 opgenomen.

 • 5 Het beleggingsobjectprospectus vermeldt een datum en een versienummer. Ingeval van een wijziging in een beleggingsobjectprospectus wordt deze toegelicht in het aangepaste beleggingsobjectprospectus met inbegrip van de consequentie(s) van de desbetreffende wijziging. De toelichting bevat een verwijzing naar het voorgaande beleggingsobjectprospectus dat is gewijzigd.

Artikel 5:3

Bij berekening van de beleggingsobjectkosten, bedoeld in artikel 5:2, worden opbrengsten en andere voordelen op deze kosten niet in mindering gebracht.

§ 4.2. Regels met betrekking tot de jaarrekening

Artikel 5:4

 • 1 De administratieve kosten, beheers-, productie- en verkoopkosten worden per serie van beleggingsobjecten per boekjaar in de toelichting op de jaarrekening verantwoord overeenkomstig de kruistabel van bijlage 10. Eventuele valutakoersverschillen dienen in de bedoelde kosten te worden verantwoord. De ingelegde gelden per serie van beleggingsobjecten per boekjaar, bedoeld in artikel 67, eerste lid, onderdeel a, van het besluit worden separaat in de toelichting op de jaarrekening vermeld.

 • 2 Indien het totaal van de in een boekjaar verantwoorde kosten niet gelijk is aan het totaal van de kosten, bedoeld in het eerste lid, wordt dit verschil toegelicht in de jaarrekening.

 • 3 Bij berekening van de kosten, bedoeld in het eerste lid, worden opbrengsten en andere voordelen niet in mindering gebracht.

Hoofdstuk 6. Aanvullende regels met betrekking tot beheerders van beleggingsinstellingen en beheerders van icbe’s, beleggingsinstellingen en icbe’s

§ 5.2. Regels met betrekking tot de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening van een beleggingsinstelling

Artikel 6:2

 • 1 In de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening van de beleggingsinstelling wordt inzicht verschaft in de lopende kosten van de beleggingsinstelling en eventueel in rekening gebrachte prestatievergoedingen. De berekening van de lopende kosten geschiedt conform de bepaling over lopende kosten in artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van verordening nr. 583/2010 van de Europese Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wat betreft essentiële beleggersinformatie en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan als de essentiële beleggersinformatie of het prospectus op een andere duurzame drager dan papier of via een website wordt verstrekt (PbEU L 176) en de uitwerking daarvan door de Europese Autoriteit voor effecten en markten.

 • 2 In de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening van de beleggingsinstelling wordt inzicht verschaft in de omloopsnelheid van de activa door middel van de omloopfactor.

 • 3 De omloopfactor, bedoeld in het tweede lid, wordt berekend door het totaal van transacties in financiële instrumenten (aankopen + verkopen van financiële instrumenten = Totaal 1) minus het totaal aan transacties (uitgifte + inkopen = Totaal 2) van rechten van deelneming te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling (X) volgens de formule [(Totaal 1 – Totaal 2) / X] * 100.

 • 4 De gemiddelde intrinsieke waarde, bedoeld in het derde lid, is de som van de intrinsieke waarden gedeeld door het aantal waarnemingen en wordt op dezelfde manier bepaald als door de Europese Autoriteit voor effecten en markten is voorgeschreven voor de berekening van de lopende kosten, bedoeld in het eerste lid.

§ 5.3. Regels met betrekking tot risicobeheersing door instellingen voor collectieve beleggingen in effecten

Artikel 6:3

Een beheerder berekent het totale risico van een door hem beheerde icbe overeenkomstig de artikelen 6:4 tot en met 6:6.

Artikel 6:4

 • 1 Het totale risico van een icbe, bedoeld in artikel 133, zesde lid, van het besluit wordt berekend op een van de volgende wijzen:

  • a. de verhoogde blootstelling en het hefboomeffect die door de icbe worden gegenereerd door van financiële derivaten, met inbegrip van ingepaste derivaten gebruik te maken, waarbij de totale intrinsieke waarde van de icbe niet mag worden overschreden; of

  • b. het marktrisico van de portefeuille van de icbe.

 • 2 Het totale risico wordt berekend door gebruik te maken van de benadering op basis van de aangegane verplichtingen, de benadering op basis van risicowaarde of door een andere geavanceerde methode voor risicometing, wanneer die beter aansluit bij de beleggingen.

 • 3 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder risicowaarde het volgende verstaan: een raming van het maximale potentiële verlies dat binnen een bepaalde tijdshorizon met een bepaalde zekerheidsgraad zal worden geleden.

 • 4 Wanneer een icbe technieken en instrumenten, inclusief retrocessieovereenkomsten of effectenkrediet, aanwendt om voor een extra hefboomeffect of een extra blootstelling aan marktrisico te zorgen, worden deze transacties in aanmerking genomen bij de berekening van het totale risico.

Artikel 6:5

 • 1 Indien voor de berekening van het totale risico van de benadering op basis van de aangegane verplichtingen wordt gebruikgemaakt, wordt deze benadering toegepast op alle posities in financiële derivaten, met inbegrip van derivaten die ingepast zijn in effecten of geldmarktinstrumenten, ongeacht of deze worden gebruikt als onderdeel van het algemene beleggingsbeleid van de icbe, ter vermindering van het risico, dan wel met het oog op een goed portefeuillebeheer.

 • 2 Indien voor de berekening van het totale risico van de benadering op basis van de aangegane verplichtingen wordt gebruikgemaakt, wordt elke financiële derivatenpositie omgezet in de marktwaarde van een gelijkwaardige positie in het onderliggende activum van dat derivaat. Dit is de standaardbenadering op basis van de aangegane verplichtingen.

 • 3 Het gebruik van andere berekeningsmethoden is toegestaan indien deze gelijkwaardig zijn aan de standaardbenadering op basis van de aangegane verplichtingen.

 • 4 Het is toegestaan verrekening- en risicodekkingsregelingen in aanmerking te nemen bij de berekening van het totale risico, indien deze regelingen voor de hand liggende en wezenlijke risico’s niet negeren en in een duidelijke vermindering van het totale risico resulteren.

 • 5 Indien het gebruik van financiële derivaten niet in een verhoogde blootstelling voor de icbe resulteert, hoeft het onderliggende risico bij de berekening van de verplichtingen niet in aanmerking te worden genomen.

 • 6 Indien van de benadering op basis van de aangegane verplichtingen gebruik wordt gemaakt, hoeven kortlopende leningen die in naam van de icbe zijn aangegaan, niet in aanmerking te worden genomen bij de berekening van het totale risico indien wordt voldaan aan artikel 133, tweede lid, van het besluit.

Artikel 6:6

 • 1 Tegenpartijrisico dat voortvloeit uit een financieel derivaat dat niet op een gereglementeerde markt of een andere markt in financiële instrumenten wordt verhandeld wordt onderworpen aan de in artikel 134 van het besluit beschreven begrenzingen.

 • 2 Indien een beheerder het door een icbe gelopen tegenpartijrisico overeenkomstig de in artikel 134, tweede lid, van het besluit beschreven begrenzingen berekent, gebruikt de beheerder de positieve marktwaarde van het met de betrokken tegenpartij afgesloten contract betreffende een financieel derivaat, bedoeld in het eerste lid.

  Een beheerder mag de derivatenposities van een icbe met eenzelfde tegenpartij verrekenen, mits zij in staat zijn verrekeningsovereenkomsten met de tegenpartij juridisch af te dwingen namens de icbe. Verrekening is enkel toegestaan met betrekking tot financiële derivaten, bedoeld in het eerste lid, met dezelfde tegenpartij en niet met betrekking tot andere risicoposities die de icbe jegens dezelfde tegenpartij kan hebben.

 • 3 Het tegenpartijrisico dat een icbe wegens een transactie in financiële derivaten, bedoeld in het eerste lid, loopt, kan door middel van de ontvangst van zekerheden worden beperkt. De ontvangen zekerheden zijn voldoende liquide zodat zij snel kunnen worden verkocht tegen een prijs die hun waardering van voor de verkoop sterk benadert.

 • 4 Een beheerder neemt zekerheden in aanmerking bij de berekening van het in artikel 134, tweede lid, van het besluit bedoelde tegenpartijrisico wanneer de beheerder namens de icbe zekerheden aan een tegenpartij in financiële derivaten, bedoeld in het eerste lid, doorgeeft. Doorgegeven zekerheden mogen enkel op nettobasis in aanmerking worden genomen indien de beheerder in staat is verrekeningsovereenkomsten met deze tegenpartij juridisch af te dwingen namens de icbe.

 • 5 Een beheerder berekent de in artikel 134 van het besluit bedoelde begrenzingen voor concentraties van beleggingen in één uitgevende instelling overeenkomstig de benadering op basis van de aangegane verplichtingen, op grond van het onderliggende risico dat uit het gebruik van financiële derivaten voortvloeit.

 • 6 Met betrekking tot het risico dat voortvloeit uit in artikel 134, derde lid, van het besluit bedoelde transacties in financiële derivaten die niet op een gereglementeerde markt of een andere markt in financiële instrumenten worden verhandeld, neemt een beheerder elk aan die financiële derivaten verbonden tegenpartijrisico bij de berekening in aanmerking.

§ 6.4. Regels met betrekking tot het beloningsbeleid voor de uitvoering van het beloningsbeleid als bedoeld in artikel 1:117 van de wet door beheerders van beleggingsinstellingen en beheerders van icbe’s

Artikel 6:7

 • 1 Een beheerder van een beleggingsinstelling stelt een beloningsbeleid vast en voert dit uit met inachtneming van artikel 13, eerste lid, van de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen.

 • 2 Een beheerder van een icbe stelt een beloningsbeleid vast, en voert dit uit, met inachtneming van artikel 14 bis, eerste tot en met derde lid, en artikel 14 ter, eerste, derde en vierde lid, van de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten.

Hoofdstuk 7. Regels betreffende verlenen van beleggingsdiensten

§ 6.1. Inleidende bepaling

Artikel 7:1

Voor de toepassing van de voorschriften van dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt tussen een vermogensbeheerder die in het kader van het beheer van een individueel vermogen:

 • a. op naam en voor rekening van de cliënt orders doorgeeft met betrekking tot financiële instrumenten aan een andere beleggingsonderneming; of

 • b. voor rekening van de cliënt transacties uitvoert of doet uitvoeren met betrekking tot financiële instrumenten.

§ 6.3. Informatieverstrekking door een beleggingsonderneming

Artikel 7:3

 • 1 Een beleggingsonderneming houdt zich aan de in bijlage 12 opgenomen regels met betrekking tot reclame-uitingen.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing indien het reclame-uitingen met betrekking tot complexe producten betreft.

§ 6.4. Overige bepalingen met betrekking tot de zorgvuldige dienstverlening door een beleggingsonderneming

[Vervallen per 18-03-2016]

§ 6.5. Regels met betrekking tot de bescherming van de rechten, financiële instrumenten of gelden van de cliënt

Artikel 7:15

 • 1 Een beleggingsonderneming, die de beleggingsdienst verleent als bedoeld in onderdeel a van de definitie van verlenen van beleggingsdiensten in artikel 1:1 van de wet of vermogensbeheer als bedoeld in onderdeel a van de definitie van vermogensbeheer in artikel 7:1, kan voldoen aan het vereiste dat zij adequate maatregelen treft ter bescherming van de rechten van cliënten op aan hen toebehorende gelden of financiële instrumenten en ter voorkoming van het ongeoorloofd gebruik daarvan als bedoeld in artikel 4:87, eerste lid, van de wet indien:

  • a. de gelden en financiële instrumenten die een cliënt toebehoren en waarop de diensten van de beleggingsonderneming betrekking hebben, op een of meer rekeningen ten name van de cliënt bij een bank worden aangehouden;

  • b. bij de op naam en voor rekening van de cliënt verrichte transacties geen geldrekeningen of rekeningen voor financiële instrumenten van de beleggingsonderneming worden gebruikt; en

  • c. de schriftelijke volmacht van de cliënt aan de beleggingsonderneming uitdrukkelijk beperkt is tot de bevoegdheid om over de onder a bedoelde gelden en financiële instrumenten te beschikken voorzover dit noodzakelijk is ter uitvoering van de diensten van de beleggingsonderneming voor de cliënt.

 • 2 Onder schriftelijk in het eerste lid, sub c wordt mede verstaan langs elektronische weg als bedoeld in artikel 15d, derde lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek indien de overeenkomst:

  • raadpleegbaar is door partijen;

  • de authenticiteit van de overeenkomst in voldoende mate is gewaarborgd;

  • het moment van totstandkoming van de overeenkomst met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld en

  • de identiteit van partijen met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

 • 3 Dit artikel is niet van toepassing op beleggingsondernemingen die voor de uitoefening van het bedrijf van bank een door de Europese Centrale Bank of de Nederlandsche Bank verleende vergunning hebben of voor de uitoefening van het bedrijf van financiële instelling een door de Nederlandsche Bank verleende verklaring van ondertoezichtstelling hebben.

Artikel 7:16

 • 1 Een beleggingsonderneming die een beleggingsdienst verleent als bedoeld in onderdeel b of c van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 van de wet, kan voldoen aan het vereiste dat zij adequate maatregelen treft ter bescherming van de rechten van cliënten op aan hen toebehorende gelden of financiële instrumenten en ter voorkoming van het ongeoorloofd gebruik daarvan als bedoeld in artikel 4:87, eerste lid, van de wet door het sluiten van een overeenkomst met de cliënt, waarin tenminste is bepaald dat:

  • a. de gelden en financiële instrumenten die een cliënt toebehoren en waarop de diensten van de beleggingsonderneming betrekking hebben, worden aangehouden op een of meer rekeningen ten name van de cliënt bij een bank;

  • b. creditering of debitering van de rekening in financiële instrumenten van de cliënt uitsluitend geschiedt tegen gelijktijdige debitering of creditering van het ingevolge de nota te ontvangen of verschuldigde bedrag op de daarvoor bestemde geldrekening van de cliënt; en

  • c. de beleggingsonderneming uitsluitend bevoegd is om over de in onderdeel a bedoelde gelden en financiële instrumenten te beschikken voorzover dit noodzakelijk is ter uitvoering van de diensten van de beleggingsonderneming voor de cliënt.

 • 2 Dit artikel is niet van toepassing op beleggingsondernemingen die voor de uitoefening van het bedrijf van bank een door de Europese Centrale Bank of de Nederlandsche Bank verleende vergunning hebben of voor de uitoefening van het bedrijf van financiële instelling een door de Nederlandsche Bank verleende verklaring van ondertoezichtstelling hebben.

Artikel 7:17

 • 1 Een beleggingsonderneming die een beleggingsdienst verleent als bedoeld in onderdeel a, b of c van de definitie van het verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 van de wet kan voldoen aan het vereiste dat zij adequate maatregelen treft ter bescherming van de rechten van cliënten op aan hen toebehorende gelden of financiële instrumenten en ter voorkoming van het ongeoorloofd gebruik daarvan als bedoeld in artikel 4:87, eerste lid, van de wet door het sluiten van een schriftelijke overeenkomst met een cliënt, waarin tenminste is bepaald dat:

  • a. de door de beleggingsonderneming aangehouden financiële instrumenten die de cliënt toebehoren worden bewaard en geadministreerd:

  • b. de gelden, als bedoeld in artikel 4:87, eerste lid, onderdeel a, van de wet, worden aangehouden op een of meer rekeningen bij een bank ten name van de cliënt, of in een bewaarinstelling, indien de gelden ter uitvoering van een transactie in financiële instrumenten worden aangehouden;

  • c. creditering of debitering van de bij de beleggingsonderneming aangehouden rekening in financiële instrumenten van de cliënt uitsluitend geschiedt tegen gelijktijdige debitering of creditering van het te ontvangen of verschuldigde bedrag op de daarvoor bestemde geldrekening van de cliënt of de rekening ten name van de bewaarinstelling; en

  • d. de beleggingsonderneming uitsluitend bevoegd is om over de financiële instrumenten, bedoeld in onderdeel a, en de gelden, bedoeld in onderdeel b, te beschikken voor zover dit noodzakelijk is ter uitvoering van de diensten van de beleggingsonderneming voor de cliënt.

 • 2 De beleggingsonderneming draagt er zorg voor dat de bewaarinstelling, bedoeld in het eerste lid, voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a. de bewaarinstelling is een rechtspersoon naar Nederlands recht;

  • b. een ieder die de bewaarinstelling krachtens statuten of reglementen vertegenwoordigt dan wel het dagelijks beleid van de bewaarinstelling bepaalt, is geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van bewaarinstelling. Tevens dient de betrouwbaarheid van de in dit onderdeel bedoelde personen, alsmede van de personen die rechtstreeks of middellijk bevoegd zijn om die personen te benoemen of te ontslaan buiten twijfel te staan;

  • c. degenen die ten behoeve van de bewaarinstelling werkzaamheden verrichten mogen niet werkzaam zijn voor het bedrijfsonderdeel van de financiële onderneming dat beleggingsdiensten verleent, of daarvoor (eind)verantwoordelijkheid dragen;

  • d. de bewaarinstelling verricht geen andere activiteiten dan het bewaren en administreren van de financiële instrumenten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, of de gelden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;

  • e. de bewaarinstelling treedt uitsluitend op in het belang van de cliënten van wie financiële instrumenten en gelden door de beleggingsonderneming bij de bewaarinstelling in bewaring zijn gegeven;

  • f. transacties in financiële instrumenten voor rekening van de cliënt geschieden slechts indien het saldo op de bij de bewaarinstelling aangehouden rekening ten name van die cliënt toereikend is;

  • g. de financiële instrumenten, bedoeld in het eerst lid, onderdeel a, en gelden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, worden aangehouden op een of meer rekeningen op naam van de bewaarinstelling bij een bank, waarbij de bewaarinstelling een strikte administratieve scheiding toepast ten aanzien van gelden die toebehoren aan de cliënten van de beleggingsonderneming en de gelden die toebehoren aan de bewaarinstelling;

  • h. de som van de rechten van cliënten op financiële instrumenten onderscheidenlijk gelden, komt overeen met de som van de door de bewaarinstelling voor cliënten bewaarde financiële instrumenten onderscheidenlijk gelden;

  • i. de nakoming van de verplichtingen van de bewaarinstelling is gegarandeerd door de beleggingsonderneming;

  • j. de bewaarinstelling is jegens de cliënten aansprakelijk voor de door hen geleden schade, voor zover die schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming van haar verplichtingen;

  • k. de bewaarinstelling wordt in de risicobeoordelings-, meet- en controleprocedures van de beleggingsonderneming betrokken;

  • l. de bewaarinstelling die financiële instrumenten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, bewaart en administreert beschikt over een bedrag aan eigen vermogen van ten minste 125.000 euro. De bewaarinstelling die uitsluitend gelden, bedoeld in het eerste lid, onder b, bewaart en administreert beschikt over een bedrag aan eigen vermogen van ten minste 50.000 euro.

 • 3 Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing op beleggingsondernemingen die voor de uitoefening van het bedrijf van bank een door de Europese Centrale Bank of een door de Nederlandsche Bank verleende vergunning hebben, of voor de uitoefening van het bedrijf van financiële instelling een door de Nederlandsche Bank op grond van het Deel prudentieel toezicht financiële ondernemingen verleende verklaring van ondertoezichtstelling hebben.

Artikel 7:18

 • 1 Een beleggingsonderneming die voor de uitoefening van het bedrijf van bank een door de Europese Centrale Bank of een door de Nederlandsche Bank verleende vergunning heeft, of voor de uitoefening van het bedrijf van financiële instelling een door de Nederlandsche Bank verleende verklaring van ondertoezichtstelling heeft, kan voldoen aan het vereiste dat zij adequate maatregelen treft ter bescherming van de rechten van cliënten op aan hen toebehorende gelden of financiële instrumenten en ter voorkoming van het ongeoorloofd gebruik daarvan als bedoeld in artikel 4:87, eerste lid, van de wet door het sluiten van een overeenkomst met een cliënt, waarin tenminste is bepaald dat:

  • a. de door de beleggingsonderneming aangehouden financiële instrumenten die de cliënt toebehoren worden bewaard en geadministreerd:

  • b. creditering of debitering van de bij de beleggingsonderneming aangehouden rekening in financiële instrumenten van de cliënt uitsluitend geschiedt tegen gelijktijdige debitering of creditering van het te ontvangen of verschuldigde bedrag op de daarvoor bestemde geldrekening van de cliënt; en

  • c. de beleggingsonderneming uitsluitend bevoegd is om over de financiële instrumenten, bedoeld in onderdeel a, te beschikken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten van de beleggingsonderneming voor de desbetreffende cliënt.

 • 2 De beleggingsonderneming draagt er zorg voor dat de bewaarinstelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a. de bewaarinstelling is een rechtspersoon naar Nederlands recht;

  • b. een ieder die de bewaarinstelling krachtens statuten of reglementen vertegenwoordigt dan wel het dagelijks beleid van de bewaarinstelling bepaalt is geschikt in verband met de uitoefening van het bedrijf van bewaarinstelling. Tevens dient de betrouwbaarheid van de in dit onderdeel bedoelde personen, alsmede van de personen die rechtstreeks of middellijk bevoegd zijn om die personen te benoemen of te ontslaan buiten twijfel te staan;

  • c. degenen die ten behoeve van de bewaarinstelling werkzaamheden verrichten mogen niet werkzaam zijn voor het bedrijfsonderdeel van de financiële onderneming dat beleggingsdiensten verleent, of daarvoor (eind)verantwoordelijkheid dragen;

  • d. de bewaarinstelling verricht geen andere activiteiten dan het bewaren en administreren van financiële instrumenten, als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, van cliënten van de beleggingsonderneming;

  • e. de bewaarinstelling treedt uitsluitend op in het belang van de cliënten van wie financiële instrumenten door de beleggingsonderneming bij de bewaarinstelling in bewaring zijn gegeven;

  • f. de som van de rechten van cliënten op financiële instrumenten komt overeen met de som van de door de bewaarinstelling voor cliënten bewaarde financiële instrumenten;

  • g. de nakoming van de verplichtingen van de bewaarinstelling is gegarandeerd door de beleggingsonderneming;

  • h. de bewaarinstelling is jegens de cliënten aansprakelijk voor de door hen geleden schade, voor zover die schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming van haar verplichtingen;

  • i. de bewaarinstelling wordt in het risicobeoordelings-, meet- en controleprocedures van de beleggingsonderneming betrokken;

  • j. de bewaarinstelling beschikt over een bedrag aan eigen vermogen van ten minste 125.000 euro.

Artikel 7:19

 • 1 Een beleggingsonderneming die door het sluiten van een lease-overeenkomst voor financiële instrumenten cliënten de mogelijkheid biedt financiële instrumenten te verkrijgen, kan voldoen aan het vereiste dat zij adequate maatregelen treft ter bescherming van de rechten van cliënten op aan hen toebehorende gelden of financiële instrumenten en ter voorkoming van het ongeoorloofd gebruik daarvan als bedoeld in artikel 4:87, eerste lid, van de wet door te voorzien in een regeling krachtens welke de rechten van cliënten op grond van de lease-overeenkomst voor financiële instrumenten cliënten door middel van een eerste pandrecht van deze cliënten op de desbetreffende financiële instrumenten zijn gewaarborgd.

 • 2 Het pandrecht dient tot zekerheid te strekken voor:

  • a. de betaling van vervangende schadevergoeding, indien de overdracht van de financiële instrumenten niet tot stand komt;

  • b. de eventuele vordering die de cliënt in geval van ontbinding van de lease-overeenkomst voor financiële instrumenten op de beleggingsonderneming heeft, indien deze ontbinding het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de beleggingsonderneming;

  • c. betaling van de op de financiële instrumenten betaalbaar gestelde renten en dividenden; en

  • d. voldoening van de wettelijke rente over de vorderingen, bedoeld in de onderdelen a, b en c, over de periode dat de beleggingsonderneming met de voldoening daarvan in verzuim is.

 • 3 In geval van ontbinding van de lease-overeenkomst voor financiële instrumenten dient de rekenregel op grond waarvan de financiële rechten van de cliënt ten opzichte van de beleggingsonderneming worden bepaald, de rechten van de cliënt op grond van de lease-overeenkomst voor financiële instrumenten voldoende te beschermen.

Artikel 7:20

Teneinde te voldoen aan het vereiste dat zij adequate maatregelen treft ter bescherming van de rechten van cliënten op aan hen toebehorende gelden of financiële instrumenten en ter voorkoming van het ongeoorloofd gebruik daarvan als bedoeld in artikel 4:87, eerste lid, van de wet, kan de beleggingsonderneming andere regelingen treffen dan de regelingen als bedoeld in de artikelen 7:15 tot en met 7:19. Deze andere regelingen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Autoriteit Financiële Markten.

§ 6.6. Regels met betrekking tot het vermijden van belangenconflicten tussen de beleggingsonderneming en haar cliënten en tussen haar cliënten onderling

[Vervallen per 01-04-2016]

Hoofdstuk 8. Regels betreffende de verplichting van levensverzekeraars als bedoeld in artikel 81b van het besluit

§ 8.1. Regels met betrekking tot activeren van cliënten

Artikel 8:1

De levensverzekeraar draagt zorg voor een adequate informatieverstrekking aan cliënten. Hieronder wordt in deze regeling verstaan dat:

 • a. de cliënt op duidelijke wijze wordt geïnformeerd over het verschil tussen de verwachte waarde van de levensverzekering die een beleggingscomponent bevat op de einddatum zoals deze bij aanvang van de levensverzekering die een beleggingscomponent bevat aan de cliënt is voorgerekend en de waarde op de einddatum zoals die naar de huidige verwachting zal bedragen. De levensverzekeraar maakt daarbij concreet hoe laatstgenoemde waarde zich verhoudt tot het oorspronkelijke doel van cliënt;

 • b. de cliënt zo wordt geïnformeerd dat deze in staat zal zijn de generieke financiële gevolgen te overzien indien hij zijn levensverzekering die een beleggingscomponent bevat:

  • 1°. ongewijzigd voortzet;

  • 2°. wijzigt; of

  • 3°. afkoopt.

 • c. de cliënt wordt gewezen op de urgentie om een weloverwogen keuze te maken met betrekking tot zijn levensverzekering die een beleggingscomponent bevat.

Artikel 8:2

Om te voldoen aan zijn inspanningsverplichting als bedoeld in artikel 81b van het besluit vergewist de levensverzekeraar zich ervan dat de cliënt daadwerkelijk de consequenties van zijn keuze overziet.

Artikel 8:3

Een levensverzekeraar wordt geacht eveneens te hebben voldaan aan zijn inspanningsverplichting als bedoeld in artikel 81b van het besluit ingeval de adviseur of bemiddelaar deze inspanningen heeft verricht en de levensverzekeraar in zijn cliëntdossier heeft vastgelegd:

 • a. de gegevens van de adviseur of bemiddelaar bij wie het volledige cliëntdossier is opgeslagen;

 • b. de gemaakte keuze van de cliënt;

 • c. welk contact hieraan ten grondslag heeft gelegen; en

 • d. wat de onderbouwing is van de cliënt voor de gemaakte keuze.

§ 8.2. Voldoende inspanning met betrekking tot activeren van cliënten

Artikel 8:4

 • 1 Wanneer de cliënt niet kan worden bereikt of de cliënt geen weloverwogen keuze aan de levensverzekeraar kenbaar heeft gemaakt, heeft de levensverzekeraar desondanks voldaan aan zijn inspanningsverplichting als bedoeld in artikel 81b van het besluit, indien hij kan aantonen dat door hem of door de adviseur of bemiddelaar voldoende inspanningen zijn geleverd om de cliënt een weloverwogen keuze te kunnen laten maken. Daartoe toont de levensverzekeraar in ieder geval aan:

  • a. dat de cliënt een of meerdere brieven heeft ontvangen met de informatie zoals bedoeld in artikel 8:1;

  • b. dat de cliënt binnen een redelijke termijn na het verzenden van de onder a genoemde brieven, en over een langere periode, verschillende malen telefonisch is benaderd;

  • c. welke handelingen zijn verricht, wanneer andere handelingen zijn verricht door de levensverzekeraar of adviseur of bemiddelaar om de cliënt een bewuste keuze te kunnen laten maken;

  • d. dat een slotbrief aan de cliënt is gestuurd, waarin de verrichte inspanningen zijn weergegeven, de urgentie en de mogelijke consequenties van het niet maken van een keuze worden benadrukt en waarin de cliënt alsnog, blijvend, de mogelijkheid wordt geboden om een weloverwogen keuze te maken.

 • 2 Behoudens cliënten die in het bezit zijn van een niet opbouwende levensverzekering die een beleggingscomponent bevat, zoals bedoeld in artikel 8:5, tweede lid, mag de levensverzekeraar de cliënt als bedoeld in het eerste lid meetellen voor het in Bijlage 13 vastgestelde vereiste resultaat.

§ 8.3. Niet opbouwende levensverzekering die een beleggingscomponent bevat

Artikel 8:5

 • 1 Voor cliënten met een niet opbouwende levensverzekering die een beleggingscomponent bevat geldt dat aan hen een passende oplossing moet worden geboden alvorens de levensverzekering die een beleggingscomponent bevat meetelt voor het in Bijlage 13 vastgestelde vereiste resultaat.

 • 2 Voor de toepassing van dit artikel en van artikel 8:4, tweede lid, wordt onder een niet opbouwende levensverzekering die een beleggingscomponent bevat verstaan een voor 1 januari 2013, de peildatum, afgesloten levensverzekering die een beleggingscomponent bevat waarvoor premie wordt betaald op hiervoor vermelde datum, waarbij de verwachte aangroei in vermogen tussen de peildatum en einddatum, berekend op 4% per jaar als in Modellen De Ruiter, op 1 januari 2013, lager is dan de door de cliënt naar verwachting nog in te leggen premies tussen de peildatum en de einddatum.

 • 3 Met passende oplossing zoals vermeld in het eerste lid wordt bedoeld dat, indien de cliënt met een levensverzekering die een beleggingscomponent bevat als bedoeld in het tweede lid niet kan worden bereikt of de cliënt geen weloverwogen keuze kenbaar heeft gemaakt, de levensverzekeraar ervoor zorg draagt dat het niet opbouwende karakter van de levensverzekering die een beleggingscomponent bevat wordt weggenomen.

Artikel 8:6

 • 1 De levensverzekeraar monitort zijn portefeuille eenmaal per jaar op een door hem gekozen meetmoment op cliënten die voor 1 januari 2013 een levensverzekering die een beleggingscomponent bevat hebben afgesloten waarvoor premie wordt betaald op de hiervoor vermelde datum, en waarbij eerst op dit jaarlijkse meetmoment naar voren komt dat de verwachte aangroei in vermogen tussen het meetmoment en einddatum, berekend op 4% per jaar overeenkomstig de Modellen De Ruiter, lager is dan door de cliënt naar verwachting nog in te leggen premies tussen het meetmoment en de einddatum.

 • 2 De cliënt als bedoeld in het eerste lid wordt een passende oplossing geboden als bedoeld in artikel 8:5, derde lid, voor zover niet eerder een oplossing is geboden als bedoeld in artikel 8:5, derde lid.

 • 3 De oplossing als bedoeld in het tweede lid wordt geboden binnen zes maanden nadat is vastgesteld dat de cliënt met deze levensverzekering die een beleggingscomponent bevat behoort tot de categorie als bedoeld in het eerste lid.

§ 8.4. Vereist resultaat voor te activeren cliënten

Artikel 8:7

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 81b, derde lid van het besluit, stelt de AFM een vereist resultaat vast voor verschillende categorieën beleggingsverzekeringen. Het vereiste resultaat en de daarbij behorende einddata zijn opgenomen in de in Bijlage 13 weergeven tabel. Ten aanzien van het activeren van cliënten met een levensverzekering die een beleggingscomponent bevat wordt in het vereiste resultaat een onderscheid gemaakt in:

 • a. cliënten met beleggingsverzekeringen zoals bedoeld in artikel 8:5, tweede lid (rij 1 van de tabel in Bijlage 13);

 • b. cliënten met hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen die zijn gesloten voor 1 januari 2013 en premiebetalend zijn, dan wel zijn gesloten op basis van een koopsom (rij 2 van de tabel in Bijlage 13);

 • c. cliënten met pensioengebonden beleggingsverzekeringen, niet zijnde een collectieve verzekering, die zijn gesloten voor 1 januari 2013 en die:

  • premiebetalend zijn, gesloten zijn op basis van een koopsom of premievrij gemaakt en op 1 januari 2013 een verwachte eindwaarde hadden van € 40.000 of hoger, ongeacht de jaarlijkse inleg, of waarvan de totale inleg in 2013 € 3.500 of meer was (rij 3 van de tabel in bijlage 13);

  • niet in de categorie beleggingsverzekeringen vallen als bedoeld in sub c, onder 1, premiebetalend zijn dan wel zijn gesloten op basis van een koopsom en op 1 januari 2013 een verwachte eindwaarde hadden van € 25.000 of hoger, ongeacht de hoogte van de jaarlijkse inleg, of waarvan de totale inleg in 2013 € 1.000- of meer was (rij 4 van de tabel in Bijlage 13);

  • niet in de categorie beleggingsverzekeringen vallen als bedoeld in sub c, onder 1 en 2, premiebetalend zijn, dan wel zijn gesloten op basis van een koopsom en op 1 januari 2013 een verwachte eindwaarde hebben van minder dan € 25.000 of waarvan de totale inleg in 2013 minder dan € 1.000 was (rij 5 van de tabel in Bijlage 13).

 • d. cliënten met een levensverzekering die een beleggingscomponent bevat die niet valt in de categorie bedoeld in onderdelen b en c, die zijn gesloten voor 1 januari 2013 en die:

  • premiebetalend dan wel gesloten zijn op basis van een koopsom en op 1 januari 2013 een verwachte eindwaarde hadden van € 40.000 of hoger, ongeacht de jaarlijkse inleg, of waarvan de totale inleg in 2013 € 500 of meer was (rij 6 van de tabel in Bijlage 13); of

  • niet in de categorie levensverzekeringen die een beleggingscomponent bevatten vallen als bedoeld in sub d, onder 1°, en premiebetalend dan wel zijn gesloten op basis van een koopsom (rij 7 van de tabel in Bijlage 13).

Artikel 8:8

 • 2 Een levensverzekeraar heeft voor cliënten die in het bezit zijn van een levensverzekering die een beleggingscomponent bevat als bedoeld in artikel 8:7, sub b voldaan aan zijn inspanningsverplichting als bedoeld in artikel 81b van het besluit, wanneer de levensverzekeraar kan aantonen dat de cliënt zijn oorspronkelijke doelkapitaal zal behalen en de cliënt vanaf aanvang van de levensverzekering die een beleggingscomponent bevat gedurende de hele looptijd volledig in een spaarfonds belegt.

 • 3 Een levensverzekeraar heeft voldaan aan zijn inspanningsverplichting als bedoeld in artikel 81b van het besluit voor cliënten die in het bezit zijn van een levensverzekering die een beleggingscomponent bevat als bedoeld in artikel 8:7, sub b tot en met d, voor zover voor deze cliënten niet reeds is voldaan aan de inspanningsverplichting, bedoeld in het eerste en tweede lid, wanneer de levensverzekeraar kan aantonen dat de desbetreffende cliënt zijn oorspronkelijke doelkapitaal zal behalen en dat hij deze cliënten de informatie, bedoeld in artikel 8:1, sub a en b, heeft verstrekt.

§ 8.5. Regels met betrekking tot de vastlegging

Artikel 8:9

 • 1 Een levensverzekeraar houdt voldoende gegevens bij over het in artikel 81b van het besluit genoemde proces om de toezichthouder in staat te stellen na te gaan of de in artikel 81b van het besluit opgenomen verplichtingen door de levensverzekeraar worden nageleefd.

 • 2 De gegevens als bedoeld in het eerste lid omvatten in elk geval:

  • a. de door de levensverzekeraar aan de individuele cliënt verstrekte informatie;

  • b. de door de levensverzekeraar verrichte inspanningen om cliënt te bereiken en van informatie te voorzien;

  • c. de van de individuele cliënt ontvangen informatie waaronder in ieder geval wordt verstaan vastlegging van de keuze van de cliënt en de door de cliënt gegeven onderbouwing van deze gemaakte keuze.

 • 3 De levensverzekeraar bewaart de gegevens, bedoeld in het eerste lid en bedoeld in artikel 8:3 en artikel 8:8, gedurende ten minste vijf jaar na het verstrijken van de einddatum van het vereiste resultaat van de categorie waar de desbetreffende levensverzekering die een beleggingscomponent bevat toe behoort, of, indien er geen vereist resultaat gekoppeld is aan de categorie waar de levensverzekering die een beleggingscomponent bevat toe behoort, ten minste vijf jaar na het in werking treden van artikel 81b van het besluit.

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel 9:1. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel 9:2. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 15 november 2006

De

Voorzitter

,

A.W.H. Docters van Leeuwen

Bestuurslid

,

P.M. Koster RA

Bijlage 1.1. ter uitvoering van artikel 2:1, houdende de uitvoering van de vermeldingsverplichting

A. afbeelding

Bijlage 249482.png
Bijlage 249483.png
Bijlage 249484.png
Bijlage 249485.png
Bijlage 249486.png
Bijlage 249487.png
Bijlage 249488.png
Bijlage 249489.png
Bijlage 249490.png
Bijlage 249491.png
Bijlage 249492.png
Bijlage 249493.png

B. geluidsfragment

‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.’ Het geluidsfragment duurt vier seconden.

‘Attention! This investment falls outside AFM supervision. No license required for this activity.’ Het geluidsfragment duurt zes seconden.

C. tekst

‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit’

‘Attention! This investment falls outside AFM supervision. No license required for this activity.’

D. ingekorte tekst

‘U belegt buiten AFM-toezicht’

‘This investment falls outside AFM supervision’

Bijlage 1.2. ter uitvoering van artikel 2:1, houdende de uitvoering van de vermeldingsverplichting

A. afbeelding

Bijlage 249494.png
Bijlage 249495.png
Bijlage 249496.png
Bijlage 249497.png
Bijlage 249498.png
Bijlage 249499.png
Bijlage 249500.png
Bijlage 249501.png
Bijlage 249502.png
Bijlage 249503.png
Bijlage 249504.png
Bijlage 249505.png

B. geluidsfragment

‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.’ Het geluidsfragment duurt vijf seconden.

‘Attention! This investment falls outside AFM supervision. No prospectus required for this activity.’ Het geluidsfragment duurt zes seconden.

C. tekst

‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.’

‘Attention! This investment falls outside AFM supervision. No prospectus required for this activity.’

D. ingekorte tekst

‘U belegt buiten AFM-toezicht’

‘This investment falls outside AFM supervision’

Bijlage 1.3. ter uitvoering van artikel 2:1, houdende de uitvoering van de vermeldingsverplichting

A. afbeelding

Bijlage 249506.png
Bijlage 249507.png
Bijlage 249508.png
Bijlage 249509.png
Bijlage 249510.png
Bijlage 249511.png
Bijlage 249512.png
Bijlage 249513.png
Bijlage 249514.png
Bijlage 249515.png
Bijlage 249516.png
Bijlage 249517.png

B. geluidsfragment

‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.’ Het geluidsfragment duurt vijf seconden.

‘Attention! This investment falls outside AFM supervision. No license and no prospectus required for this activity.’ Het geluidsfragment duurt zes seconden

C. tekst

‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit’

‘Attention! This investment falls outside AFM supervision. No license and no prospectus required for this activity’

D ingekorte tekst

‘U belegt buiten AFM-toezicht’

‘This investment falls outside AFM supervision’

D. ingekorte tekst

‘U belegt buiten AFM-toezicht’

‘This investment falls outside AFM supervision’

Bijlage 1.4. Bijlage ter uitvoering van artikel 2:3

1. Schriftelijke reclame-uiting of reclame-uiting op internet voor complexe beleggingsproducten of derdepijlerpensioenproducten niet zijnde rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe

Bijlage 259569.png

2. Reclame-uiting op televisie voor complexe beleggingsproducten of derdepijlerpensioenproducten niet zijnde rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe

Bijlage 259570.png

3. Schriftelijke reclame-uiting of reclame-uiting op internet voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe

Bijlage 249480.png

4. Reclame-uiting op televisie voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe

Bijlage 249481.png

5. Een schriftelijke reclame-uiting of reclame-uiting op internet voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, waarvan minder dan één keer per maand de waarde van de door de beleggingsinstelling gehouden activa op basis van de marktwaarde wordt berekend

Bijlage 257187.png

6. Reclame-uiting op televisie voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, waarvan minder dan één keer per maand de waarde van de door de beleggingsinstelling gehouden activa op basis van de marktwaarde wordt berekend

Bijlage 257188.png

7a. Reclame-uiting in de vorm van een tekst op internet voor complexe beleggingsproducten of derdepijlerpensioenproducten, niet zijnde rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe

‘Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële-informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product [zeer groot] is, namelijk [7] op een schaal van 7.’

7b. Reclame-uiting in de vorm van een ingekorte tekst op internet voor complexe beleggingsproducten of derdepijlerpensioenproducten, niet zijnde rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe

‘Risico van dit product is [zeer groot]’

8a. Reclame-uiting in de vorm van een tekst op internet voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe

‘Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product [zeer groot] is, namelijk [7] op een schaal van 7.’

8b. Reclame-uiting in de vorm van een tekst op internet voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe

‘Risico van dit product is [zeer groot]’

9a. Reclame-uiting in de vorm van een tekst op internet voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, waarvan minder dan één keer per maand de waarde van de door de beleggingsinstelling gehouden activa op basis van de marktwaarde wordt berekend

‘Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie’

9b. Reclame-uiting in de vorm van een tekst op internet voor rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, waarvan minder dan één keer per maand de waarde van de door de beleggingsinstelling gehouden activa op basis van de marktwaarde wordt berekend

‘Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie’ Loop geen onnodig risico, lees de EBI’

Bijlage 4. Toelichting op de berekening van de ‘GUISE’

De GUISE is de Gemiddelde Uitbetaling In geval van Slechte Eventualiteiten. Dit wordt gedefinieerd als de gemiddelde uitbetaling in de slechtste 10% van de gevallen. De slechtste 10% van de gevallen kunnen bepaald worden onder aanname van normaal verdeelde meetkundige rendementen met parameters μ (gemiddelde) en σ (standaarddeviatie, ook wel volatiliteit) voor rendementen van de onderliggende waarden waarin belegd wordt. De te gebruiken parameters voor verschillende onderliggende waarden, alsmede enkele bepalingen in welke gevallen welke klasse van onderliggende waarden moet worden gekozen, zijn te vinden in Bijlage 5.

De methode van bepaling van de GUISE hangt af van het type product waarvoor de GUISE berekend moet worden. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen lineaire en niet-lineaire producten en tussen de manier van inleggen (eenmalig versus periodiek). Lineaire producten zijn producten waarbij geen gebruik wordt gemaakt van derivaten (opties en garanties en dergelijke). Niet-lineaire producten zijn producten die wel derivaten als onderdeel hebben van het product of de constructie. Dit leidt tot de volgende productclassificaties

 • Lineair product met eenmalige inleg

 • Lineair product met periodieke inleg

 • Niet-lineair product met eenmalige inleg

 • Niet-lineair product met periodieke inleg.

De GUISE kan voor lineaire producten met behulp van de volgende mathematische benadering (driepuntbenadering) worden bepaald.

Bijlage 241817.png

Hierin is

x0,01 de waarde van het 1% kans scenario

x0,05 de waarde van het 5% kans scenario

x0,10 de waarde van het 10% kans scenario

Voor niet-lineaire producten kan deze benadering niet worden gebruikt en moet er gesimuleerd worden. De methode hiervoor staat hieronder globaal beschreven. Uitzondering is een product met een vast gegarandeerd bedrag op einddatum (dit valt in de categorie niet-lineair product met eenmalige inleg). Hiervoor kan wel de driepuntbenadering worden gebruikt.

Lineair product met eenmalige inleg

Het is mogelijk om met behulp van de volgende mathematische benadering de waarden van de 1%, 5% en 10% kans scenario’s te berekenen:

Bijlage 241818.png

waar

I = Inleg

H = aantal jaren dat het product al heeft gelopen

μ = verwacht rendement

σ = volatiliteit

dk = doorlopende kosten

UK = uitstapkosten

IK = instapkosten

z0.01 = 1% kwantiel van de standaardnormale verdeling

z0.05 = 5% kwantiel van de standaardnormale verdeling

z0.10 = 10% kwantiel van de standaardnormale verdeling

Tabel 1a geeft de GUISE voor een lineair product met eenmalige inleg zonder kosten. Voor elk van de beleggingsklassen uit tabel 0, bijlage 5 wordt de GUISE gegeven. Het bijbehorende pessimistische rendement wordt gegeven in tabel 1b. De GUISE van een lineair product met eenmalige inleg en met kosten kan worden afgeleid van tabel 1b. Dit gebeurt door met het aangegeven rendement bij de betreffende looptijd voor de juiste beleggingsklasse te rekenen als jaarlijks rendement. Als dan de kosten in mindering worden gebracht, resulteert direct de GUISE. Hierbij is van belang de kosten juist in rekening te brengen. Eenmalige kosten aan het begin die dus ook niet belegd worden kunnen direct in mindering worden gebracht op de eenmalige inleg; Eenmalige kosten aan het eind, die ingehouden worden op de opgebouwde waarde kunnen in mindering gebracht worden op de resulterende guise; Doorlopende kosten kunnen in mindering worden gebracht op het gemiddelde volume, dat benaderd kan worden op basis van het begin- en eindvolume. Naast het gebruik van tabel 1a en tabel 1b is het altijd mogelijk om formule 2 te gebruiken.

Lineair product met periodieke inleg

Er zijn twee methoden om de GUISE van producten met een periodieke inleg te berekenen, namelijk met behulp van een simulatie of met een benadering. Tabel 2a geeft de GUISE van een product zonderkosten op basis van een simulatie (op maandbasis). Deze GUISE is ‘vertaald’ naar een pessimistisch rendement in Tabel 2b. Het pessimistisch rendement uit deze tabel kan worden gebruikt om de GUISE van een product met doorlopende kosten uit te rekenen. Het is niet mogelijk om deze tabel te gebruiken voor producten met eenmalige kosten. Om de GUISE van producten met periodieke inleg en met eenmalige kosten te bepalen, moet de instelling zelf een simulatie uitvoeren of gebruik maken van onderstaande benadering.

De andere mogelijkheid is om gebruik te maken van een benadering. Bij deze benadering wordt de looptijd geschaald om rekening te houden met het feit dat niet de volledige inleg aan het begin wordt ingelegd maar in verschillende perioden. De formule is als volgt:

Bijlage 241819.png

waar

EL = effectieve looptijd

It = inleg per jaar

Jaar = totale looptijd

IK = inlegkosten

Dk = doorlopende kosten

μ = verwacht rendement

σ = volatiliteit

zj = waarde standaardnormale verdeling voor punt j (j=1%, 5%, 10%)

Naast x0,01 moeten ook nog de 5% en 10% (x0,05 en x0,10) worden uitgerekend. Om de GUISE te berekenen moeten vervolgens de opbrengsten van de 1%, 5% en 10% (x0,01, x0,05 en x0,10) worden gemiddeld volgens formule 1.

Niet-lineair product met eenmalige inleg

Een niet-lineair product kan soms onderverdeeld worden in lineaire en niet-lineaire elementen. De methode voor de waardering van het lineaire element is hetzelfde als de methode voor het waarderen van een lineair product met eenmalige inleg. Dit betekent dat voor het lineaire deel, tabellen 1a en 1b kunnen worden gebruikt.

Bij de contractuele looptijd is de verrekening van het niet-lineaire element vaak eenvoudig aangezien het een bepaling is van het al dan niet ‘in the money’ zijn van de optie en het corrigeren van de GUISE hiervoor. De niet-lineaire elementen worden gewaardeerd op dezelfde wijze zoals ze ook met de klant worden verrekend. Dit betekent dat het slechts een niet-lineair product is bij tussentijdse looptijden indien de optiewaarde bij vervroegde beëindiging ook daadwerkelijk met de klant wordt verrekend. Indien dit niet het geval is, kan volstaan worden met de eenvoudige berekening voor lineaire producten zoals hierboven beschreven.

Voor producten met een garantie op einddatum is het overigens toegestaan om de garantie mee te nemen en toch alleen te werken met de rendementen gebaseerd op formule (1), dus zoals weergegeven in tabel 1. Hierbij wordt de GUISE echter iets onderschat.

Niet-lineaire producten met andere constructies dan de garantie op einddatum (bijvoorbeeld een clickfonds) kunnen niet op deze wijze berekend worden. Indien het niet-lineaire deel niet kan leiden tot een lagere uitkering, mag dit deel verwaarloosd worden. Er kan ook worden gekozen voor simulatie. In dat geval moeten de parameters gebruikt worden van de onderliggende waarde en de condities van het derivaat.

Ook voor de berekeningen van de GUISE mogen garanties slechts dan worden meegenomen indien de instelling die de garanties afgeeft onder kapitaaltoereikendheidstoezicht of ander vergelijkbaar adequaat bedrijfseconomisch toezicht valt.

Niet- lineair product met periodieke inleg

Het is niet mogelijk om met een benadering de GUISE van niet-lineaire producten met periodieke inleg te bepalen. Hiervoor moet gesimuleerd worden. Indien het niet lineaire element van het product niet leidt tot een lagere uitkering dan mag het niet-lineaire element verwaarloosd worden en resulteert een lineair product met periodieke inleg. In het geval van simulatie moeten de parameters gebruikt worden van de onderliggende waarde en de condities van het derivaat.

Bijlage 256667.png
Bijlage 256668.png
Bijlage 256669.png
Bijlage 256670.png

Bijlage 5. Bepaling van de beleggingsklasse en parameters

Voor de berekening van de GUISE en historische opbrengsten wordt gebruik gemaakt van parameters μ (gemiddelde) en σ (standaarddeviatie, ook wel volatiliteit) van de rendementen van de onderliggende waarden. Bij berekening van de GUISE op basis van de tabellen zijn de parameterwaarden van de verschillende beleggingscategorieën uiteraard al verwerkt. In die gevallen is het van belang om de juiste beleggingsklasse te bepalen (op basis van de onderliggende waarden waarin belegd wordt).

1. Bepaling beleggingsklasse

Er worden zes beleggingsklassen onderscheiden:

 • 1. beleggingen in deposito’s en geldmarktfondsen;

 • 2. beleggingen in investment grade obligaties/obligatiefondsen in OESO-landen;

 • 3. vastgoedfondsen/beleggingen in vastgoed;

 • 4. mixfondsen/gemengde beleggingen;

 • 5. breed gespreide beleggingen in aandelen/aandelenfondsen; breed gespreide beleggingen in obligaties/obligatiefondsen voor zover niet ingedeeld in categorie 2 en

 • 6. emerging country en emerging sector fondsen/beleggingen; beperkt gespreide aandelenfondsen/beleggingen; beleggingen in niet-liquide aandelen; ‘low grade’ investments; beperkt gespreide beleggingen in obligaties/obligatiefondsen voor zover niet ingedeeld in categorie 2; beleggingen in grondstoffen/natuurproducten.

Categorie 1 zijn de beleggingen in overwegend deposito’s, verhandelbaar geldmarktpapier en kortlopende obligaties. In categorie 2 vallen de fondsen en beleggingen die overwegend beleggen in obligaties en obligatiefondsen in OESO-landen. Het gaat hierbij om ‘investment grade’ obligaties, dat wil zeggen beleggingen die een hoge waardering krijgen van bureaus die de kredietwaardigheid van onder andere bedrijven inschatten. Bij categorie 3, vastgoedfondsen en beleggingen in vastgoed, wordt overwegend belegd in vastgoed, ongeacht de landen waar het vastgoed zich bevindt in OESO-landen, niet zijnde een beleggingsobject als bedoeld in artikel 1, onder d, ten vijfde van het besluit. Categorie 4 betreft de ‘Mixfondsen’, de zogenaamde gemengde fondsen of beleggingen. Gemengde fondsen of beleggingen hebben een spreiding over meerdere (mogelijk alle 5) andere categorieën. Categorie 5 betreft de breed gespreide beleggingen in aandelen/aandelenfondsen. Een fonds is een breed gespreid aandelenfonds als overwegend wordt belegd in meerdere grote bedrijven uit verschillende sectoren gevestigd in OESO-landen. Een fonds dat bijvoorbeeld investeert in grote ondernemingen in verschillende sectoren in de VS valt in deze categorie. Ook breed gespreide beleggingen in obligaties en obligatiefondsen, voor zover deze obligaties niet vallen onder categorie 2, vallen onder categorie 5. Categorie 6 betreft de beleggingen met significant hogere risico’s dan de beleggingen in de andere categorieën, zoals de emerging market of emerging sector fondsen/beleggingen en beperkt gespreide aandelenfondsen/beleggingen. Bij emerging markets wordt gedacht aan opkomende landen met soms een nog in opkomst zijnde aandelenmarkt. Het gaat hierbij om niet OESO-landen. Bij emerging sector fondsen wordt bijvoorbeeld gedacht aan fondsen die beleggen in vaak kleinere bedrijven, eventueel binnen de OESO-landen. Voorbeelden van deze bedrijven zijn ICT-, internet-, kleinere telecommunicatie- en biotechnologie bedrijven. Bij een beperkt gespreid fonds of beperkt gespreide beleggingen wordt bijvoorbeeld gedacht aan investeringen in één sector en (cumulatief) in één of een beperkt aantal landen. Ook beleggingen in niet-liquide aandelen, ‘low grade’ investments (aandelen die een lage waardering krijgen van bureaus die de kredietwaardigheid van o.a. bedrijven inschatten) en beleggingen in grondstoffen/natuurproducten (zoals teakfondsen) vallen onder categorie 6. Beperkt gespreide beleggingen in obligaties en obligatiefondsen, voor zover deze obligaties niet vallen onder categorie 2, vallen eveneens onder categorie 6.

De toewijzing van een product aan een beleggingsklasse geschiedt als volgt:

 • Een fonds of belegging valt binnen een categorie als voor meer dan 70% in de betreffende categorie wordt geïnvesteerd.

 • Een fonds of belegging valt in een mixfonds (categorie 4) als er in minstens twee en in maximaal vijf van de overige categorieën belegd wordt. Hierbij moet minimaal één belegging in de categorie 1, 2 of 3 vallen en minimaal één belegging in de categorie 5 of 6. Verder geldt dat voor allocatie in categorie 4 dat maximaal 70% in de categorieën 1, 2 en 3 tezamen, de ‘laag risico’-categorieën (waarvan minimaal de helft in categorie 1 of 2), dan wel maximaal 70% in de categorieën 5 en 6 tezamen, de ‘hoog risico’-categorieën (waarvan minimaal de helft in categorie 5) wordt belegd.

 • Indien de gezamenlijke belegging in de ‘hoog risico’- of de ‘laag risico’-categorieën meer dan 70% van de portefeuille beslaat, is er sprake van een situatie waarbij overwegend in de betreffende categorieën wordt geïnvesteerd. Er is dan geen sprake van een mixfonds/gemengde belegging en er moet dan aansluiting worden gezocht bij de hoogste categorie binnen de betreffende categorieën.

 • Indien het fonds of de belegging niet op bovenstaande wijze gecategoriseerd kan worden en wanneer de categorieën van een fonds of belegging een vaste verhouding kennen en elkaars ‘directe buren’zijn dan moet een gewogen gemiddelde van de betreffende beleggingscategorieen genomen worden. Indien bijvoorbeeld sprake is van een 50% investering in beleggingscategorie 2 (beleggingen in investment grade obligaties/obligatiefondsen in OESO-landen) en een 50% investering in beleggingscategorie 3 (vastgoedfondsen/beleggingen in vastgoed) moet op basis van een gewogen gemiddelde van de betreffende beleggingscategorieën (categorie 2 en 3), de corresponderende percentages van de tabellen worden gehanteerd. Deze ‘vaste verhoudingen’ regel geldt ook in geval van een kleine ‘range’ (bijvoorbeeld 40–50% investering in beleggingscategorie 1 en 50–60% investering in beleggingscategorie 2).

 • Indien het fonds of de belegging volgens vaste verhoudingen in verschillende categorieën belegt en deze vaste verhouding verandert gedurende de looptijd dan wordt het fonds of de belegging geclassificeerd als een ‘lifecycle product’ (zie sectie lifecycle producten). Het gaat hierbij om een vaste verhouden alsmede een verandering in die verhouding die representatief is voor het product. Indien het tijdstip van de wijziging van de samenstelling van beleggingen en/of de wijziging van de vaste verhouding niet representatief is voor het betreffende product, dan is er geen sprake van een ‘lifecycle product’.

 • Indien geen sprake is van vaste verhoudingen in de samenstelling van de belegging en de belegging of het fonds is ook niet te rubriceren onder de ‘mix’categorie, dan dient de belegging of het fonds gecategoriseerd te worden in de hoogste beleggingscategorie waarin wordt belegd. De mogelijkheid tot switchen betekent niet dat er sprake is van geen vaste verhoudingen. Er is geen sprake van vaste verhoudingen in de samenstelling van een belegging indien het beleggingsbeleid binnen een fonds of belegging sterk variërende bandbreedtes kent. Een voorbeeld ter verduidelijking: een belegging is als volgt samengesteld: 0–40% investering in categorie 1, 25–60% investering in categorie 2, 0–75% investering in categorie 3. Deze belegging wordt gerubriceerd in beleggingscategorie 3. Voor de corresponderende pessimistische jaarrendementen dient in dit voorbeeld gebruik te worden gemaakt van de percentages die vermeld staan in kolom 3 van de tabellen.

 • Bij twijfel valt een belegging of fonds in de categorie met het hoogste rangnummer. Bij twijfel of een fonds of belegging een gespreid aandelenfonds is of een mixfonds, valt het fonds of de belegging dus in de categorie gespreide aandelenfondsen en krijgt dan de daarbij behorende voorbeeldrendementen.

Valutarisico

Een fonds wordt geacht een valutarisico te hebben als er aanmerkelijke posities (ontvangsten/bezittingen) bestaan die niet luiden in Euro. Als aanmerkelijk wordt beschouwd een percentage van meer dan 15%.

Voor alle categorieën geldt dat wordt doorgekeken naar de onderliggende investering. Een fonds of belegging dat overwegend belegt in aandelen van vastgoedfondsen valt dus in categorie 3 (vastgoed fondsen) en niet in categorie 5.

De parameters voor de betreffende beleggingscategorieën zijn als volgt:

Tabel 0

Beleggingsklasse

Verwacht bruto rendement

Volatiliteit

Vol. Incl. valuta risico

1. Deposito

3,7%

0,6%

10,4%

2. Obligatie

4,2%

4,4%

11,3%

3. Vastgoed

6,7%

11,8%

15,7%

4. Mixfonds

6,2%

12,9%

16,6%

5. Aandelen

8,3%

25,5%

27,5%

6. Emerging

8,3%

30,5%

32,2%

Welke beleggingsklasse is gekozen bij het maken van de financiële bijsluiter, moet in de financiële bijsluiter worden toegelicht. Met andere woorden, de aannames moeten worden vermeld. Deze aannames worden aangegeven in de inleiding van de financiële bijsluiter. Hieronder wordt in tabel 1 en 2 aangegeven welke keuze gemaakt moet worden naar gelang de beleggingsklasse, zoals voorgeschreven in artikel 3:3.

Tabel 1

Beleggingsklasse

Voorgeschreven zin:

1

, met 100% beleggingen in deposito’s

2

, met 100% beleggingen in obligaties

3

, met 100% beleggingen in vastgoed

4

, met 50% beleggingen in aandelen en met 50% beleggingen in obligaties

5

, met 100% beleggingen in aandelen

6

, met 100% beleggingen in emerging markets

Tabel 2

Beleggingsklasse

Voorgeschreven zin:

1

en met 100% beleggingen in deposito’s

2

en met 100% beleggingen in obligaties

3

en met 100% beleggingen in vastgoed

4

en met beleggingen in een mix van aandelen en obligaties. Hierbij wordt uitgegaan van 50% beleggingen in aandelen en 50% beleggingen in obligaties

5

en met 100% beleggingen in aandelen.

6

en met 100% beleggingen in emerging markets

Derivaten

Zodra in een product gebruik wordt gemaakt van derivaten is de standaard allocatie in beleggingsklassen niet meer toe te passen. In bijlage 4 staat beschreven hoe de GUISE van producten met derivaten erin verwerkt berekend moet worden. De parameters die hier gebruikt moeten worden zijn de parameters van de beleggingsklasse waarop de derivaten van toepassing zijn. Als bijvoorbeeld een product met opties op aandelen werkt, moet voor de parameters van beleggingsklasse 5 gekozen worden. Als het niet mogelijk is vast te stellen op welke beleggingsklasse de derivaten van toepassing zijn, dan moet voor de parameters van beleggingsklasse 6 gekozen worden.

Lifecycle producten

Indien een product niet in één van bovenstaande zes beleggingsklassen valt omdat de samenstelling van de beleggingsportefeuille over de looptijd van het complex product varieert, moet een gewogen gemiddelde genomen worden van de verschillende beleggingsklassen. Dit is alleen het geval bij zogenaamde ‘lifecycle’ producten, waar de beleggingsportefeuille zodanig wordt gevormd dat het beleggingsrisico afneemt naar mate de einddatum van het product nadert. Voor de ‘lifecycle producten’ moeten de volgende formules worden gebruikt:

Bijlage 241824.png

waar

VRi = verwacht rendement van periode i

gi = aandeel van periode i in volledige looptijd

Volatiliteiti = volatiliteit van periode i

n = aantal perioden

Een voorbeeld, een product heeft een looptijd van 20 jaar. De eerste vijf jaar valt het in beleggingsklasse 5, daarna 10 jaar in beleggingsklasse 2 en daarna vijf jaar in beleggingsklasse 1. Hier moet een gewogen gemiddelde genomen van de drie perioden waarin een andere beleggingsklasse geldt. Invullen van de formules geeft de volgende parameters:

Bijlage 241825.png

2. Bepaling fondsspecifieke parameters

Zodra in een product gebruik wordt gemaakt van een fonds dat vier jaar of langer bestaat, moet er gebruik worden gemaakt van fondsspecifieke parameters. Dit geldt voor zowel de berekening van de risicoindicator (GUISE) als voor de berekening van de historische rendementen. De parameters worden dan als volgt bepaald, afhankelijk van het aantal jaren historie.

μ

= μFB in jaar 1 tot en met 3

 

= μFB * (20-i)/20 + μF * i/20 in jaar i, met i = 4,…,19 en

 

= μF in jaren 20 en meer, en

σ

= σFB als fonds minder dan vier jaar bestaat

 

= σF als fonds vier jaar of langer bestaat.

waarbij:

μFB, σFB de standaardparameters zijn zoals gehanteerd bij de financiële bijsluiter, en μF het gemiddelde fondsrendement inhoudt en σFde standaarddeviatie van het fondsrendement inhoudt. De fondsparameters worden bepaald als:

Bijlage 241826.png

waarbij

rj = het meetkundige maandrendement in historie maand j,

n = het aantal maanden historie, met een maximum van 12*20 = 240,

m = 12 (maanden per jaar) *4 (jaar) = 48 maanden

Voor de bepaling van de fondsspecifieke parameters moet altijd de meest recente historie worden gebruikt en moeten de parameters minimaal eens per vierentwintig kalendermaanden worden geactualiseerd dan wel vaker indien de gebruikte parameters door omstandigheden of veranderingen niet meer representatief zijn.

Bijlage 6

Bijlage ter uitvoering van artikel 4:3 houdende de vormgeving en de inhoud van het dienstverleningsdocument.

Hieronder wordt per dienstverleningsvraag een standaardmodel getoond voor het dienstverleningsdocument. Vervolgens wordt per onderdeel aangegeven welke informatie en/of afbeelding dient te worden opgenomen per relevante dienstverleningsvraag in het dienstverleningsdocument.

Het dienstverleningsdocument bevat vaste en variabele teksten. Per onderdeel of subonderdeel wordt aangegeven of de betreffende informatie een vaste tekst of afbeelding betreft. Een vaste tekst of afbeelding moet altijd in het dienstverleningsdocument worden opgenomen. Telkens als ‘indien van toepassing’ wordt vermeld, dient de financiële dienstverlener de tekst op te nemen wanneer die op zijn dienstverlening van toepassing is.

1.1. Hypotheekvraag

Hieronder wordt het standaard model voor het dienstverleningsdocument bij een Hypotheekvraag getoond. LET OP: Dit betreft slechts een voorbeeld.

Bijlage 256671.png
Bijlage 256672.png
Bijlage 256673.png
Bijlage 256674.png

1.1.1. Instructies standaardmodel dienstverleningsdocument

De informatie bedoeld in artikel 86f van het besluit, wordt in onderstaande volgorde opgenomen in het dienstverleningdocument. De onderstaande titels en toepasselijk zijnde teksten of afbeeldingen worden gehanteerd.

Alle teksten in het dienstverleningdocument worden in de standaard lettertype (B5 Plain of Arial), standaard lettergrootte (9pt) en standaardkleur (#241354) opgesteld, tenzij anders aangegeven.

Het dienstverleningsdocument dat volgens het bovenstaand standaardmodel wordt opgesteld, voldoet aan de volgende eisen:

 • Formaat: A4

 • Omvang: 4 pagina’s, bovenaan iedere pagina de volgende tekst: Dienstverleningsdocument (lettertype TheSans B7 Bold of Arial Black, lettergrootte 16 pt) Hypotheekvraag (lettertype TheSans B3 Light of Arial, lettergrootte 16 pt, kleurcode #009DE0)

 • Standaard lettertype: TheSans B5 Plain of Arial

 • Standaard lettergrootte: basis font size 9pt

 • Standaard kleurcode: basis font kleur #241354

 • kleurcode helblauwe font kleur: # 009DEO

 • Kleur contactgegevens financiëledienstverlener: #565759

 • Kleurcode lichtgekleurde teksten: #B1B2B4

 • Uitlijning pagina boven: 2 cm

 • Uitlijning pagina onder: 1,5 cm

 • Uitlijning pagina links: 1 cm

 • Uitlijning pagina rechts: 0,8 cm

1.1.2. Contactgegevens

Rechtsboven worden de volgende gegevens opgenomen: naam financiëledienstverlener, adres, telefoonnummer en e-mail adres (in kleurcode #565759, lettergrootte 8pt).

1.1.3. Onderdeel 1: Inleiding

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifieke afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U heeft een hypotheekvraag (lettertype TheSans B6 SemiBold of Arial, lettergrootte 12pt)

Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situatie heeft u een hypotheekvraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

 • De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.

 • Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar hetzelfde.

 • Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken.

 • Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.

In dit document kunt u lezen of wij bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

1.1.4. Onderdeel 2: Samenvatting

Samenvatting wat kunnen wij voor u doen? (lettertype The Sans B7 Bold, lettergrootte 16 PT)

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde activiteiten doen we niet.

De lichtgekleurde activiteiten worden altijd in de kleurcode #B1B2B4 aangegeven.

Beschrijving van de dienstverlening: kies de zin die op uw dienstverlening van toepassing is.

De gekozen zin wordt boven de activiteitenbalk geplaatst.

De hypotheek (kleurcode #009DE0, lettergrootte 12pt.)

‘Indien van toepassing’

1. Wij kunnen u alleen adviseren over onze eigen hypotheken. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

2. Wij kunnen u adviseren over hypotheken van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

3. Wij geven u geen advies over hypotheken. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

4. Wij kunnen u adviseren over de hypotheken van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

5. Wij kunnen u adviseren over onze eigen hypotheken en over de hypotheken van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

6. Wij kunnen u adviseren over onze eigen hypotheken. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

7. Wij kunnen u adviseren over onze eigen hypotheken en over de hypotheken van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

Activiteitenbalk

De activiteiten die u wel verricht worden donkergekleurd (lettertype The Sans B7 Bold) aangegeven. De activiteiten die u niet verricht worden licht gekleurd (kleurcode #B1B2B4) aangegeven. Dit correspondeert met de linkerkolom van onderdeel 3 (toelichting op de samenvatting). Ook hier worden de activiteiten die u wel verricht donkergekleurd aangegeven en die u niet verricht lichtgekleurd aangegeven.

1.Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie?

2.Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

3.Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

4.Contract

Heeft u gekozen?

Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

5.Onderhoud

U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Beschrijving van de dienstverlening: kies de zin die op uw dienstverlening van toepassing is.

Deze gekozen zin wordt boven de ‘activiteitenbalk’ geplaatst.

Verzekeringen bij de hypotheek (kleurcode #009DE0, lettergrootte 12pt.)

‘Indien van toepassing’

1.Wij kunnen u alleen adviseren over onze eigen verzekeringen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

2. Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

3. Wij geven u geen advies over verzekeringen. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

4. Wij kunnen u adviseren over de verzekeringen van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

5. Wij kunnen u adviseren over onze eigen verzekeringen en over de verzekeringen van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

6.Wij kunnen u adviseren over onze eigen verzekeringen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

7.Wij kunnen u adviseren over onze eigen verzekeringen en over de verzekeringen van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

8.Wij geven u geen advies over verzekeringen. Ook kunnen wij er niet voor zorgen dat u het contract krijgt.

Activiteitenbalk

De activiteiten die u wel verricht worden donkergekleurd (lettertype The Sans B7 Bold) aangegeven. De activiteiten die u niet verricht worden lichtgekleurd (kleurcode #B1B2B4) aangegeven. Dit correspondeert met de linkerkolom van onderdeel 3 ( toelichting op de samenvatting). Ook hier worden de activiteiten die u wel verricht donkergekleurd aangegeven en die u niet verricht lichtgekleurd aangegeven.

1.Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie?

2.Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

3.Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

4.Contract

Heeft u gekozen?

Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

5.Onderhoud

U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Kosten van de dienstverlening

U vult alleen in wat op u van toepassing is. Bij onderdelen waar u geen bedrag invult, vult u n.v.t in.

Gemiddelde kosten (lettertype TheSans B6 Semi Bold, lettergrootte 12 pt)

advies

gericht op afsluiten

combinatie

Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advies.

Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten gericht op afsluiten product.

1.1.5. Onderdeel 3: Toelichting

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

(lettertype The Sans B7 Bold, lettergrootte 16 PT

Uitwerking activiteit 1 van de activiteitenbalk ‘Onderzoek’

1. Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie?

Kies de zin (A of B) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘Indien van toepassing’

A. We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?

• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

B. Wij geven u geen advies over uw hypotheekvraag en brengen uw persoonlijke situatie niet in kaart.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 1. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 300 leestekens.

Uitwerking activiteit 2 van de activiteitenbalk ‘Advies’

2. Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie.

Kies de zin(A of B) die op uw dienstverlening van toepassing:

‘indien van toepassing’

A. Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

B.Wij geven u geen advies over uw hypotheekvraag en gaan daarom niet voor u op zoek naar een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 2. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 300 leestekens.

   

Uitwerking activiteit 3 van de activiteitenbalk ‘Zoeken’

Deze stap bestaat uit informatie over twee onderdelen, namelijk de informatie over objectieve analyse en informatie over gekwalificeerde deelnemingen en contractuele verplichtingen (hierna gezamenlijk: belangen).

3. Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Bijlage 252068.png

Dit biedt de dienstverlener

Bijlage 252069.png

Dit biedt de dienstverlener niet

Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor objectieve analyse: Kies de hoedanigheid die op u van toepassing is.

‘indien van toepassing’

De Hypotheek (lettertype TheSans B6 SemiBold of Arial, lettergrootte 12pt, kleurcode #009DE0)

Indien u een financiëledienstverlener bent die uitsluitend adviseert in eigen hypotheken dan neemt u de volgende tekst en afbeelding op;

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Wij adviseren over onze eigen hypotheken en wij maken daarom geen vergelijking van hypotheken van andere aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252070.png
 

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252071.png
 

Indien u een financiëledienstverlener bent die zowel eigen hypotheken als hypotheken van andere aanbieders adviseert, dan neemt u een van de volgende tekst en afbeelding op:

Bij vergelijking van een groot aantal hypotheken:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Om een geschikt aanbod te vinden vergelijken we een groot aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie.

Bijlage 252072.png

Wij adviseren onze eigen hypotheken en hypotheken van andere aanbieders.

 

Bij vergelijking van een beperkt aantal hypotheken:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Bijlage 252073.png

Wij adviseren onze eigen hypotheken en hypotheken van andere aanbieders.

Bij geen vergelijking van hypotheken:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product

Wij maken geen vergelijking van verschillende hypotheken om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252074.png

Wij adviseren onze eigen hypotheken en hypotheken van andere aanbieders.

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van hypotheken van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252075.png
 

Indien u een financiëledienstverlener bent die alleen hypotheken van andere aanbieders adviseert, neemt u de volgende tekst en afbeelding op:

Bij een vergelijking van een groot aantal hypotheken:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie.

Bijlage 252076.png

Wij adviseren uitsluitend hypotheken van andere aanbieders.

Bij een vergelijking van een beperkt aantal hypotheken:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Bijlage 252077.png

Wij adviseren uitsluitend hypotheken van andere aanbieders.

Bij geen vergelijking van hypotheken:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende hypotheken om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252078.png

Wij adviseren uitsluitend hypotheken van andere aanbieders

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252079.png
 

Verzekeringen bij hypotheek (lettertype TheSans B6 SemiBold of Arial, lettergrootte 12pt, kleurcode #009DE0)

Kies de hoedanigheid die op u van toepassing is.

‘indien van toepassing’

Indien u niet adviseert in verzekeringen bij de hypotheek, dan neemt u de volgende zin en afbeelding op:

Wij geven u geen advies over verzekeringen.

Bijlage 252080.png
 

Indien u een financiëledienstverlener bent die uitsluitend adviseert in eigen verzekeringen dan neemt u de volgende tekst en afbeelding op voor dit onderdeel:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Wij adviseren over onze eigen verzekeringen en wij maken daarom geen vergelijking van verzekeringen van andere aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252081.png
 

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252082.png
 

Indien u een financiëledienstverlener bent die zowel eigen verzekeringen als verzekeringen van anderen aanbiedt, dan neemt u een van de volgende teksten op die voor u relevant is, en de bijbehorende afbeelding:

Bij vergelijking van een groot aantal verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Om een geschikt aanbod te vinden vergelijken we een groot aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie.

Bijlage 252083.png

Wij adviseren onze eigen verzekeringen en verzekeringen van andere aanbieders.

Bij vergelijking van een beperkt aantal verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Bijlage 252084.png

Wij adviseren onze eigen verzekeringen en verzekeringen van andere aanbieders.

Bij geen vergelijking van verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Wij maken geen vergelijking van verschillende verzekeringen om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252085.png

Wij adviseren onze eigen verzekeringen en verzekeringen van andere aanbieders.

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U hebt zelf een oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252086.png

Wanneer er geen verzekeringsdeel is bij de hypotheekvraag, dan neemt u de volgende tekst en afbeelding op:

Wij geven u geen advies over verzekeringen.

Bijlage 252087.png
 

Indien u een financiëledienstverlener bent die alleen verzekeringen van andere aanbieders adviseert, neemt u de volgende tekst en afbeelding op:

Bij een vergelijking van een groot aantal verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie.

Bijlage 252088.png

Wij adviseren uitsluitend verzekeringen van andere aanbieders.

Bij een vergelijking van een beperkt aantal verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Bijlage 252089.png

Wij adviseren uitsluitend verzekeringen van andere aanbieders.

Bij geen vergelijking van verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende hypotheken om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252090.png

Wij adviseren uitsluitend verzekeringen van andere aanbieders.

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252091.png

Wanneer er geen verzekeringsdeel is bij de hypotheekvraag dan neemt u de

volgende tekst en afbeelding op:

Wij geven u geen advies over verzekeringen.

Bijlage 252092.png
 

Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor belangen:

Gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, onderdelen g en h van het besluit: Kies de zin (1 of 2) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er een eigendomsbelang tussen ons en een andere aanbieder is.

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er eigendomsbelangen tussen ons en andere aanbieders zijn.

Contractuele verplichtingen als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, onderdeel b, van het besluit:: kies de zin (1 of 2) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een contractuele afspraak. Daarmee bedoelen we dat we afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze aanbieder te adviseren.

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij contractuele afspraken. Daarmee bedoelen we dat we afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze aanbieders te adviseren.

Als gevolg van de keuzes die u hierboven heeft gemaakt, is een van de onderstaande zinnen van toepassing. Neem de voor u relevante zin op.

Indien u uitsluitend eigen producten adviseert, hoeft u niet te kiezen uit onderstaande zinnen. U neemt dan niets op.

‘Indien van toepassing’

1. Het bovenstaande belang kan invloed hebben op welke producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek.

2. De bovenstaande belangen kunnen invloed hebben op welke producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek.

Uitwerking activiteit 4 van de activiteitenbalk ‘Contract’

4. Contract

Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Kies de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van toepassing is:

‘indien van toepassing’

A. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

B. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Wij zorgen er daarna niet voor dat u de contracten krijgt. Wij kunnen ervoor zorgen er u de contracten krijgt voor het product dat u zelf gekozen heeft.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 4

Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Uitwerking activiteit 5 van de activiteitenbalk ‘Onderhoud’

5. Onderhoud.

U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Kies hierna de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

A. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, geen andere onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten.

B. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

C. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.

Indien u B kiest, kunt u een of meer van de volgende werkzaamheden opnemen. De werkzaamheden die door u worden gekozen worden donkergekleurd (lettertype The Sans B7 Bold) aangegeven. De opties die niet van toepassing zijn op uw dienstverlening worden lichtgekleurd (kleurcode #B1B2B4) aangegeven.

 

• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke situatie en wensen

• Regelmatig vergelijken of er ergens anders nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw persoonlijke situatie passen.

• Uw belangen behartigen bij contact tussen u en de aanbieder.

• Anders, namelijk (u kunt hier zelf een optie invullen). Deze tekst bevat maximaal 100 leestekens.

Kies vervolgens de wijze waarop u de kosten in rekening brengt:

De wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, worden altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument.

‘indien van toepassing’

1. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.

2. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een abonnement.

3. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

4. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement of een uurtarief.

5. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

6. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement.

7. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

8. Wij brengen hiervoor geen extra kosten in rekening.

1.1.6. Onderdeel 4: Kosten van de dienstverlening

De gemiddelde kosten dienen altijd ingevuld te worden. De overige onderdelen van het schema zijn optioneel.

Kosten: Hoeveel betaalt u? (lettertype TheSans B7 Bold of Arial Black, lettergrootte 16pt)

Kosten voor de dienstverlening
 

Gemiddelde kosten

Starter

Ondernemer

Anders (voer in ...)

Advieskosten

Kosten gericht op afsluiten product

Combinatie

Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advieskosten.

Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten gericht op afsluiten product.

Kies de wijze waarop u de kosten in rekening brengt: De wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, worden altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument.

‘indien van toepassing’

 • 1. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

 • 2. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

 • 3. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

Open tekstveld

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op de kosten. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Disclaimer

De volgende tekst wordt altijd opgenomen:

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening worden gebracht verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

1.2. Vraag over risico’s afdekken

Hieronder wordt het standaard model voor het dienstverleningsdocument bij de vraag over risico’s afdekken getoond. LET OP: Dit betreft slechts een voorbeeld.

Bijlage 256675.png
Bijlage 256676.png
Bijlage 256677.png
Bijlage 256678.png

1.2.1. Instructies standaardmodel dienstverleningsdocument

De informatie bedoeld in artikel 86f van het besluit, wordt in onderstaande volgorde opgenomen in het dienstverleningdocument. De onderstaande titels en toepasselijk zijnde teksten of afbeeldingen worden gehanteerd.

Alle teksten in het dienstverleningdocument worden in de standaard lettertype (B5 Plain of Arial), standaard lettergrootte (9pt) en standaardkleur (#241354) opgesteld, tenzij anders aangegeven.

Het dienstverleningsdocument dat volgens het bovenstaand standaardmodel wordt opgesteld, voldoet aan de volgende eisen:

 • Formaat: A4

 • Omvang: 4 pagina’s, bovenaan iedere pagina de volgende tekst: Dienstverleningsdocument (lettertype TheSans B7 Bold of Arial Black, lettergrootte 16 pt) Risico’s afdekken (lettertype TheSans B3 Light of Arial, lettergrootte 16 pt, kleurcode #009DE0)

 • Standaard lettertype: TheSans B5 Plain of Arial

 • Standaard lettergrootte: basis font size 9pt

 • Standaard kleurcode: basis font kleur #241354

 • kleurcode helblauwe font kleur: #009DE0

 • Kleur contactgegevens financiëledienstverlener: #565759

 • Kleurcode grijze teksten: #B1B2B4

 • Uitlijning pagina boven: 2 cm

 • Uitlijning pagina onder: 1,5 cm

 • Uitlijning pagina links: 1 cm

 • Uitlijning pagina rechts: 0,8 cm

1.2.2. Contactgegevens

Rechtsboven worden de volgende gegevens opgenomen: naam financiëledienstverlener, adres, telefoonnummer en e-mail adres (in kleurcode #565759, lettergrootte 8pt).

1.2.3. Onderdeel 1: Inleiding

Dienstverleningsdocument risico’s afdekken

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifieke afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt een verzekering (lettertype TheSans B6 SemiBold of Arial, lettergrootte 12pt)

Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico’s en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

 • Heeft u de verzekering nodig?

 • Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering?

 • In welke situaties keert de verzekering uit?

 • In welke situaties keert de verzekering niet uit?

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

1.2.4. Onderdeel 2: Samenvatting

Samenvatting: Wat kunnen wij voor u doen? (lettertype TheSans B7 Bold of Arial Black, lettergrootte 16 PT)

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde activiteiten doen we niet.

De lichtgekleurde activiteiten worden altijd in de kleurcode #B1B2B4 aangegeven.

Beschrijving van de dienstverlening: kies de zin die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

1.Wij kunnen u alleen adviseren over onze eigen verzekeringen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

2. Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

3. Wij geven u geen advies over verzekeringen. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

4.Wij kunnen u adviseren over de verzekeringen van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

5. Wij kunnen u adviseren over onze eigen verzekeringen en over de verzekeringen van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

6. Wij kunnen u adviseren over onze eigen verzekeringen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

7.Wij kunnen u adviseren over onze eigen verzekeringen en over de verzekeringen van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

Activiteitenbalk

De activiteiten die u wel verricht worden donkergekleurd (lettertype The Sans B7 Bold) aangegeven. De activiteiten die u niet verricht worden licht gekleurd (kleurcode #B1B2B4) aangegeven. Dit correspondeert met de linkerkolom van onderdeel 3 (toelichting op de samenvatting). Ook hier worden de activiteiten die u wel verricht donkergekleurd aangegeven en die u niet verricht lichtgekleurd aangegeven.

1.Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie?

2.Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

3.Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

4.Contract

Heeft u gekozen?

Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

5.Onderhoud

U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Kosten van de dienstverlening

U vult alleen in wat op u van toepassing is. Bij onderdelen waar u geen bedrag invult, vult u n.v.t in.

Gemiddelde kosten (lettertype TheSans B6 Semi Bold, lettergrootte 12 pt)

Advies

gericht op afsluiten product

combinatie

Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advies.

Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten gericht op afsluiten product.

1.2.5. Onderdeel 3: Toelichting

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? (lettertype TheSans B7 Bold of Arial Black, lettergrootte 16 pt)

Uitwerking activiteit 1 van de activiteitenbalk ‘Onderzoek’

1. Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie?

Kies de zin (A of B) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘Indien van toepassing’

A.

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we u persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?

• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

B.

Wij geven u geen advies over uw verzekeringsvraag en brengen uw persoonlijke situatie niet in kaart.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 1. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Uitwerking activiteit 2 van de activiteitenbalk ‘Advies’

2. Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie.

Kies de zin(A of B) die op uw dienstverlening van toepassing:

‘indien van toepassing’

A. Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

B. Wij geven u geen advies over uw verzekeringsvraag en gaan daarom niet voor u op zoek naar een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 2. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Uitwerking activiteit 3 van de activiteitenbalk ‘Zoeken’

Deze stap bestaat uit informatie over twee onderdelen, namelijk de informatie over objectieve analyse en informatie over gekwalificeerde deelnemingen en contractuele verplichtingen (hierna gezamenlijk: belangen).

3. Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Bijlage 252097.png

Dit biedt de dienstverlener

Bijlage 252098.png

Dit biedt de dienstverlener niet

Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor objectieve analyse: Kies de hoedanigheid die op u van toepassing is.

‘indien van toepassing’

Indien u een financiëledienstverlener bent die uitsluitend adviseert in eigen producten dan neemt u de volgende tekst en afbeelding op;

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Wij adviseren alleen onze eigen verzekeringen en wij maken daarom geen vergelijking van verzekeringen van andere aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252099.png
 

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252100.png
 

Indien u een financiëledienstverlener bent die zowel eigen producten als producten van andere aanbieders adviseert, dan neemt u een van de volgende tekst en afbeelding op:

Bij vergelijking van een groot aantal verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden vergelijken we een groot aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie.

Bijlage 252101.png

Wij adviseren onze eigen verzekeringen en verzekeringen van andere aanbieders.

Bij vergelijking van een beperkt aantal verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Bijlage 252102.png

Wij adviseren onze eigen verzekeringen en verzekeringen van andere aanbieders.

Bij geen vergelijking van verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende verzekeringen om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252103.png

Wij adviseren onze eigen verzekeringen en verzekeringen van andere aanbieders.

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252104.png
 

Indien u een financiëledienstverlener bent die alleen verzekeringen van andere aanbieders adviseert, neemt u de volgende tekst en afbeelding op:

Bij een vergelijking van een groot aantal hypotheken:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie.

Bijlage 252105.png

Wij adviseren uitsluitend verzekeringen van andere aanbieders.

Bij een vergelijking van een beperkt aantal verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Bijlage 252106.png

Wij adviseren uitsluitend verzekeringen van andere aanbieders.

Bij geen vergelijking van verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende verzekeringen om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252107.png

Wij adviseren uitsluitend verzekeringen van andere aanbieders.

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252108.png
 

Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor belangen:

Gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, onderdelen g en h van het besluit: Kies de zin (1 of 2) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er een eigendomsbelang tussen ons en een andere aanbieder is.

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er eigendomsbelangen tussen ons en andere aanbieders zijn.

Contractuele verplichtingen als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, onderdeel b, van het besluit: kies de zin (1 of 2) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een contractuele afspraak. Daarmee bedoelen we dat we afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze aanbieder te adviseren.

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij contractuele afspraken. Daarmee bedoelen we dat we afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze aanbieders te adviseren.

Als gevolg van de keuzes die u hierboven heeft gemaakt, is een van de onderstaande zinnen (1 of 2) van toepassing. Neem de voor u relevante zin op.

Indien u uitsluitend eigen producten adviseert, hoeft u niet te kiezen uit onderstaande zinnen. U neemt dan niets op.

‘Indien van toepassing’

1. Het bovenstaande belang kan invloed hebben op welke producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek.

2. De bovenstaande belangen kunnen invloed hebben op welke producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek.

Uitwerking activiteit 4 van de activiteitenbalk ‘Contract’

4. Contract

Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Kies de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van toepassing is:

‘indien van toepassing’

A. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

B. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Wij zorgen er daarna niet voor dat u de contracten krijgt.

C. Wij kunnen ervoor zorgen er u de contracten krijgt voor het product dat u zelf gekozen heeft.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 4

Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Uitwerking activiteit 5 van de activiteitenbalk ‘Onderhoud’

5. Onderhoud.

U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Kies hierna de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

A. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, geen andere onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten.

B. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

C. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.

Indien u B kiest, kunt u een of meer van de volgende werkzaamheden opnemen. De werkzaamheden die door u worden gekozen worden donkergekleurd (lettertype TheSans B7 Bold of Arial Black) aangegeven. De opties die niet van toepassing zijn op uw dienstverlening worden lichtgekleurd ( kleurcode #B1B2B4) aangegeven.

• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke situatie en wensen

• Regelmatig vergelijken of er ergens anders nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw persoonlijke situatie passen.

• Uw belangen behartigen bij contact tussen u en de aanbieder.

• Anders, namelijk (u kunt hier zelf een optie invullen). Deze tekst bevat maximaal 100 leestekens.

Kies vervolgens de wijze waarop u de kosten in rekening brengt:

De wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, worden altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument.

‘indien van toepassing’

1. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.

2. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een abonnement.

3. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

4. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement of een uurtarief.

5. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

6. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement.

7. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

8.Wij brengen hiervoor geen extra kosten in rekening.

   

1.2.6. Onderdeel 4: Kosten van de dienstverlening

De gemiddelde kosten dienen altijd ingevuld te worden. De overige onderdelen van het schema zijn optioneel.

Kosten: Hoeveel betaalt u? (lettertype TheSans B7 Bold of Arial Black, lettergrootte 16pt)

Kosten voor de dienstverlening

 

Gemiddelde kosten

Starter

Ondernemer

Anders (voer in ...)

Advieskosten

Kosten gericht op afsluiten product

Combinatie

Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advieskosten.

Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten gericht op afsluiten product.

Kies de wijze waarop u de kosten in rekening brengt: De wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, worden altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument.

‘indien van toepassing’

 • 1. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

 • 2. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

 • 3. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

Open tekstveld

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op de kosten. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Disclaimer

De volgende tekst wordt altijd opgenomen:

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening worden gebracht verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

1.3. Vraag over vermogen opbouwen

Hieronder wordt het standaard model voor het dienstverleningsdocument bij de vraag over vermogen opbouwen getoond. LET OP: Dit betreft slechts een voorbeeld.

Bijlage 256679.png
Bijlage 256680.png
Bijlage 256681.png
Bijlage 256682.png

1.3.1. Instructies standaardmodel dienstverleningsdocument

De informatie bedoeld in artikel 86f van het besluit, wordt in onderstaande volgorde opgenomen in het dienstverleningdocument. De onderstaande titels en toepasselijk zijnde teksten of afbeeldingen worden gehanteerd.

Alle teksten in het dienstverleningdocument worden in de standaard lettertype (B5 Plain of Arial), standaard lettergrootte (9pt) en standaardkleur (#241354) opgesteld, tenzij anders aangegeven.

Het dienstverleningsdocument dat volgens het bovenstaand standaardmodel wordt opgesteld, voldoet aan de volgende eisen:

 • Formaat: A4

 • Omvang:4 pagina’s, bovenaan iedere pagina de volgende tekst: Dienstverleningsdocument (lettertype TheSans B7 Bold of Arial Black, lettergrootte 16 pt) Vermogen opbouwen (lettertype TheSans B3 Light of Arial, lettergrootte 16 pt, kleurcode #009DE0)

 • Standaard lettertype: TheSans B5 Plain of Arial

 • Standaard lettergrootte: basis font size 9pt

 • Standaard kleurcode: basis font kleur #241354

 • kleurcode helblauwe font kleur: #009DE0

 • Kleur contactgegevens financiëledienstverlener: #565759

 • Kleurcode grijze teksten:#B1B2B4

 • Uitlijning pagina boven: 2 cm

 • Uitlijning pagina onder: 1,5 cm

 • Uitlijning pagina links: 1 cm

 • Uitlijning pagina rechts: 0,8 cm

1.3.2. Contactgegevens

Rechtsboven worden de volgende gegevens opgenomen: naam financiëledienstverlener, adres, telefoonnummer en e-mail adres (in kleurcode #565759, lettergrootte 8pt).

1.3.3. Onderdeel 1: Inleiding

Dienstverleningsdocument vermogen opbouwen

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifieke afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt extra geld voor later (lettertype TheSans B6 SemiBold of Arial, lettergrootte 12pt)

Wilt u extra geld voor later? Wilt u bijvoorbeeld later extra pensioen? Of wilt u later extra geld hebben voor iets anders? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

 • Hoeveel pensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat te weinig?

 • Heeft u nu geld over voor extra pensioen?

 • Wat zijn de regels van de Belastingdienst?

 • Wat zijn de voordelen en nadelen van sparen of beleggen?

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

2.3.4. Onderdeel 2: Samenvatting

Samenvatting: Wat kunnen wij voor u doen? (lettertype TheSans B7 Bold of Arial Black, lettergrootte 16 PT)

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde activiteiten doen we niet.

De lichtgekleurde activiteiten worden altijd in de kleurcode #B1B2B4 aangegeven.

Beschrijving van de dienstverlening: kies de zin die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

A. Wij kunnen u alleen adviseren over onze eigen vermogensopbouw producten. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

B. Wij kunnen u adviseren over vermogensopbouw producten van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

C. Wij geven u geen advies over vermogensopbouw producten. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

D. Wij kunnen u adviseren over de vermogensopbouw producten van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

E. Wij kunnen u adviseren over onze eigen vermogensopbouw producten en over de vermogensopbouw producten van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

F. Wij kunnen u adviseren over onze eigen vermogensopbouw producten. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

G. Wij kunnen u adviseren over onze eigen vermogensopbouw producten en over de vermogensopbouw producten van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

Activiteitenbalk

De activiteiten die u wel verricht worden donkergekleurd (lettertype The Sans B7 Bold) aangegeven. De activiteiten die u niet verricht worden licht gekleurd (kleurcode #B1B2B4) aangegeven. Dit correspondeert met de linkerkolom van onderdeel 3 (toelichting op de samenvatting). Ook hier worden de activiteiten die u wel verricht donkergekleurd aangegeven en die u niet verricht lichtgekleurd aangegeven.

1.Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie?

2.Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

3.Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

4.Contract

Heeft u gekozen?

Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

5.Onderhoud

U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Kosten van de dienstverlening

U vult alleen in wat op u van toepassing is. Bij onderdelen waar u geen bedrag invult, vult u n.v.t. in.

Gemiddelde kosten (lettertype TheSans B6 Semi Bold, lettergrootte 12 pt)

advies

Gericht op afsluiten product

combinatie

Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advies.

Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten gericht op afsluiten product.

1.3.5. Onderdeel 3: Toelichting

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? (lettertype The Sans B7 Bold, lettergrootte 16 pt)

Uitwerking activiteit 1 van de activiteitenbalk ‘Onderzoek’

1. Onderzoek

Hoe is uw persoonlijke situatie?

Kies de zin (A of B) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘Indien van toepassing’

A. We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we u persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we de volgende vragen:

• Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

• Wat wilt u en wat kunt u betalen?

• Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

B. Wij geven u geen advies over uw verzekeringsvraag en brengen uw persoonlijke situatie niet in kaart.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 1. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Uitwerking activiteit 2 van de activiteitenbalk ‘Advies’

2. Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie.

Kies de zin(A of B) die op uw dienstverlening van toepassing:

‘indien van toepassing’

A. Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

B. Wij geven u geen advies over uw vermogensopbouw vraag en gaan daarom niet voor u op zoek naar een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 2. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Uitwerking activiteit 3 van de activiteitenbalk ‘Zoeken’

Deze stap bestaat uit informatie over twee onderdelen, namelijk de informatie over objectieve analyse en informatie over gekwalificeerde deelnemingen en contractuele verplichtingen (hierna gezamenlijk: belangen).

3. Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Bijlage 252113.png

Dit biedt de dienstverlener

Bijlage 252114.png

Dit biedt de dienstverlener niet

Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor objectieve analyse: Kies de hoedanigheid die op u van toepassing is.

‘indien van toepassing’

Indien u een financiëledienstverlener bent die uitsluitend adviseert in eigen producten dan neemt u de volgende tekst en afbeelding op voor dit onderdeel;

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product.

Wij adviseren alleen onze eigen producten en wij maken daarom geen vergelijking van vermogensopbouw producten van andere aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252115.png
 

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252116.png
 

Indien u een financiëledienstverlener bent die zowel eigen producten als producten van andere aanbieders adviseert, dan neemt u de volgende tekst en afbeelding op:

Bij vergelijking van een groot aantal vermogensopbouw producten:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden vergelijken we een groot aantal vermogensopbouw producten met elkaar.

We bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en uw situatie.

Bijlage 252117.png

Wij adviseren onze eigen vermogensopbouw producten en vermogensopbouw producten van andere aanbieders.

Bij vergelijking van een beperkt aantal vermogensopbouw producten:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal vermogensopbouw producten met elkaar. We bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Bijlage 252120.png

Wij adviseren onze eigen vermogensopbouw producten en vermogensopbouw producten van andere aanbieders.

Bij geen vergelijking van vermogensopbouw producten:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende vermogensopbouw producten om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252121.png

Wij adviseren onze eigen vermogensopbouw producten en vermogensopbouw producten van andere aanbieders.

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252122.png
 

Indien u een financiëledienstverlener bent die alleen verzekeringen van andere aanbieders adviseert, neemt u de volgende tekst en afbeelding op:

Bij een vergelijking van een groot aantal vermogensopbouw producten:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal vermogensopbouw producten met elkaar. We bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en uw situatie.

Bijlage 252123.png

Wij adviseren uitsluitend vermogensopbouw producten van andere aanbieders.

Bij een vergelijking van een beperkt aantal verzekeringen:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Bijlage 252124.png

Wij adviseren uitsluitend vermogensopbouw producten van andere aanbieders.

Bij geen vergelijking van vermogensopbouw producten:

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Wij maken geen vergelijking van verschillende verzekeringen om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252125.png

Wij adviseren uitsluitend vermogensopbouw producten van andere aanbieders

Wanneer u geen advies geeft, neemt u alleen de volgende tekst en afbeelding op:

U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor een aanbieder geselecteerd. Wij maken dan ook geen vergelijking van producten van aanbieders om een geschikt aanbod te vinden.

Bijlage 252127.png
 

Op volgende wijze dient deze stap uitgewerkt te worden voor belangen:

Gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, onderdelen g en h van het besluit: Kies de zin (1 of 2) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er een eigendomsbelang tussen ons en een andere aanbieder is.

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er eigendomsbelangen tussen ons en andere aanbieders zijn.

Contractuele verplichtingen als bedoeld in artikel 86f, tweede lid, onderdeel b, van het besluit: kies de zin (1 of 2) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

1. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een contractuele afspraak. Daarmee bedoelen we dat we afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze aanbieder te adviseren.

2. Met meerdere aanbieders van financiële producten hebben wij contractuele afspraken. Daarmee bedoelen we dat we afspraken hebben gemaakt om uitsluitend producten van deze aanbieders te adviseren.

Als gevolg van de keuzes die u hierboven heeft gemaakt, is een van de onderstaande zinnen (1 of 2) van toepassing. Neem de voor u relevante zin op.

Indien u uitsluitend eigen producten adviseert, hoeft u niet te kiezen uit onderstaande zinnen. U neemt dan niets op.

‘Indien van toepassing’

1. Het bovenstaande belang kan invloed hebben op welke producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek.

2. De bovenstaande belangen kunnen invloed hebben op welke producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek.

Uitwerking activiteit 4 van de activiteitenbalk ‘Contract’

4. Contract

Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Kies de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van toepassing is:

‘indien van toepassing’

A. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

B. Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Wij zorgen er daarna niet voor dat u de contracten krijgt.

C. Wij kunnen ervoor zorgen er u de contracten krijgt voor het product dat u zelf gekozen heeft.

Open tekstveld (alleen te gebruiken indien u deze activiteit verricht)

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op activiteit 4

Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Uitwerking activiteit 5 van de activiteitenbalk ‘Onderhoud’

5. Onderhoud.

U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Kies hierna de zin (A, B of C) die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

A. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, geen andere onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten.

B. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, de donkergedrukte activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.

C. Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen.

Indien u B kiest, kunt u een of meer van de volgende werkzaamheden opnemen. De werkzaamheden die door u worden gekozen worden donkergekleurd (lettertype TheSans B7 Bold of Arial Black) aangegeven. De opties die niet van toepassing zijn op uw dienstverlening worden lichtgekleurd ( kleurcode #B1B2B4) aangegeven.

• Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke situatie en wensen

• Regelmatig vergelijken of er ergens anders nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw persoonlijke situatie passen.

• Uw belangen behartigen bij contact tussen u en de aanbieder.

• Anders, namelijk (u kunt hier zelf een optie invullen). Deze tekst bevat maximaal 100 leestekens.

 

Kies vervolgens de wijze waarop u de kosten in rekening brengt:

De wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, worden altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument.

‘indien van toepassing’

1. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.

2. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een abonnement.

3. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

4. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement of een uurtarief.

5. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

6. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement.

7. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

8.Wij brengen hiervoor geen extra kosten in rekening.

   

1.3.6. Onderdeel 4: Kosten van de dienstverlening

De gemiddelde kosten dienen altijd ingevuld te worden. De overige onderdelen van het schema zijn optioneel.

Kosten: Hoeveel betaalt u? (lettertype TheSans B7 Bold of Arial Black, lettergrootte 16pt)

Kosten voor de dienstverlening

 

Gemiddelde kosten

Starter

Ondernemer

Anders (voer in ...)

Advieskosten

Kosten gericht op afsluiten product

Combinatie

Indien niet geadviseerd wordt vult u ‘ n.v.t.’ in bij advieskosten.

Indien niet bemiddeld wordt vult de financiëledienstverlener, niet zijnde een aanbieder, ‘n.v.t.’ in bij kosten gericht op afsluiten product. Een aanbieder neemt altijd distributiekosten op onder kosten gericht op afsluiten product.

Kies de wijze waarop u de kosten in rekening brengt: De wijze waarop de kosten in rekening worden gebracht, worden altijd opgenomen in het dienstverleningsdocument.

‘indien van toepassing’

 • 1. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

 • 2. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

 • 3. De kosten worden apart in rekening gebracht via een uurtarief.

Open tekstveld

Hier kunt u, indien gewenst, een nadere toelichting geven op de kosten. Deze tekst wordt vooraf gegaan door een witregel en bevat maximaal 400 leestekens.

Disclaimer

De volgende tekst wordt altijd opgenomen: Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening worden gebracht verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

1.4. Pensioenvraag werkgever

Hieronder wordt het standaard model voor het dienstverleningsdocument bij de pensioenvraag werkgever getoond. LET OP: Dit betreft slechts een voorbeeld.

Bijlage 256683.png
Bijlage 256684.png
Bijlage 256685.png
Bijlage 256686.png

1.4.1. Instructies standaardmodel dienstverleningsdocument

De informatie bedoeld in artikel 86f van het besluit, wordt in onderstaande volgorde opgenomen in het dienstverleningdocument. De onderstaande titels en toepasselijk zijnde teksten of afbeeldingen worden gehanteerd.

Alle teksten in het dienstverleningdocument worden in de standaard lettertype (B5 Plain of Arial), standaard lettergrootte (9pt) en standaardkleur (#241354) opgesteld, tenzij anders aangegeven.

Het dienstverleningsdocument dat volgens het bovenstaand standaardmodel wordt opgesteld, voldoet aan de volgende eisen:

 • Formaat: A4

 • Omvang:4 pagina’s, bovenaan iedere pagina de volgende tekst: Dienstverleningsdocument(lettertype TheSans B7 Bold of Arial Black, lettergrootte 16 pt) Pensioenvraag werkgever (lettertype TheSans B3 Light of Arial, lettergrootte 16 pt, kleurcode #009DE0)

 • Standaard lettertype: TheSans B5 Plain of Arial

 • Standaard lettergrootte: basis font size 9pt

 • Standaard kleurcode: basis font kleur #241354

 • kleurcode helblauwe font kleur: #009DE0

 • Kleur contactgegevens financiëledienstverlener: #565759

 • Kleurcode grijze teksten:#B1B2B4

 • Uitlijning pagina boven: 2 cm

 • Uitlijning pagina onder: 1,5 cm

 • Uitlijning pagina links: 1 cm

 • Uitlijning pagina rechts: 0,8 cm

1.4.2. Contactgegevens

Rechtsboven worden de volgende gegevens opgenomen: naam financiëledienstverlener, adres, telefoonnummer en e-mail adres (in kleurcode #565759, lettergrootte 8pt).

1.4.3. Onderdeel 1: Inleiding

Dienstverleningsdocument Pensioenvraag werkgever

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifieke afgestemd op uw situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt pensioen regelen voor uw werknemers

Heeft u een eigen bedrijf of bent u werkzaam in een bedrijf en wilt u pensioen regelen voor uw werknemers? Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost.

Als u pensioen wilt regelen of veranderen voor uw werknemers, moet u over een aantal dingen nadenken.

 • Welke soorten pensioenregelingen zijn er? Wat zijn daarvan de voordelen en de nadelen?

 • Wat betekent het voor uw bedrijf dat u voor uw werknemers pensioen regelt?

 • Wat betekent het voor uw werknemers dat u hun pensioen wilt veranderen?

 • Hoe regelt u pensioen? Regelt u dat met een verzekeraar. Of dient u zich bij een bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten? Of richt u een ondernemingspensioenfonds op

In dit document kunt u lezen of wij bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

1.4.4. Onderdeel 2: Samenvatting

Samenvatting: Wat kunnen wij voor u doen? (lettertype The Sans B7 Bold, lettergrootte 16 PT)

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde activiteiten doen we niet.

De lichtgekleurde activiteiten worden altijd in de kleurcode #B1B2B4 aangegeven

Beschrijving van de dienstverlening: kies de zin die op uw dienstverlening van toepassing is.

‘indien van toepassing’

A. Wij kunnen u alleen adviseren over onze eigen pensioenproducten. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

B. Wij kunnen u adviseren over pensioenproducten van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

C. Wij geven u geen advies over pensioenproducten. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

D. Wij kunnen u adviseren over de hypotheken van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

E. Wij kunnen u adviseren over onze eigen pensioenproducten en over de pensioenproducten van anderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

F. Wij kunnen u adviseren over onze eigen pensioenproducten. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

G. Wij kunnen u adviseren over onze eigen pensioenproducten en over de pensioenproducten van anderen. Wij zorgen er niet voor dat u het contract krijgt.

Activiteitenbalk

De activiteiten die u wel verricht worden donkergekleurd (lettertype The Sans B7 Bold) aangegeven. De activiteiten die u niet verricht worden licht gekleurd (kleurcode #B1B2B4) aangegeven. Dit correspondeert met de linkerkolom van onderdeel 3 (toelichting op de samenvatting). Ook hier worden de activiteiten die u wel verricht donkergekleurd aangegeven en die u niet verricht lichtgekleurd aangegeven.

1.Onderzoek

In kaart brengen van uw situatie

2.Advies

Welke financiële oplossing past bij uw situatie?

3.Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

4.Contract

Heeft u gekozen?

Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

5.Onderhoud

U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Kosten van de dienstverlening

U vult alleen in wat op u van toepassing is. Bij onderdelen waar u geen bedrag invult, vult u n.v.t. in.

Gemiddelde kosten (lettertype TheSans B6 Semi Bold, lettergrootte 12 pt)

advies

gericht op afsluiten product