Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 01-12-2006 t/m 30-06-2008

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 november 2006, nr. VO/OK/2006/38112, houdende tijdelijke regels voor de toekenning van aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten in het voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2006 (Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-07-2008]

Ter bestrijding van arbeidsmarktknelpunten verstrekt de minister in het kalenderjaar 2006 aan het bevoegd gezag van een school een aanvullende bekostiging ten behoeve van maatregelen in het kader van personeelsbeleid of arbeidsomstandighedenbeleid.

Artikel 3. Toekenningscriterium

[Vervallen per 01-07-2008]

De aanvullende bekostiging wordt toegekend aan het bevoegd gezag van een school, indien het aantal cumi-vo leerlingen van die school op 1 oktober 2003 5% of meer bedroeg van het totaal aantal leerlingen van die school.

Artikel 4. Hoogte aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-07-2008]

De aanvullende bekostiging bestaat uit:

  • a. een vaste voet per school van € 45.000,–; en

  • b. een bedrag per cumi-vo leerling van € 85,–.

Artikel 5. Verlening en betaling

[Vervallen per 01-07-2008]

Het bevoegd gezag van een school ontvangt uiterlijk in december 2006 zonder voorafgaande aanvraag een beschikking waarin de aanvullende bekostiging wordt toegekend. Het in de beschikking vastgestelde bedrag wordt uiterlijk in dezelfde maand uitbetaald.

Artikel 6. Besteding en verantwoording

[Vervallen per 01-07-2008]

  • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

  • 2 De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk in het kalenderjaar 2007 besteed.

  • 3 De toegekende middelen worden herkenbaar als baten opgenomen in de jaarrekening. De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.

  • 4 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze aanvullende bekostiging.

Artikel 7. Bestuursrechtelijke afdoening na vervaldatum

[Vervallen per 01-07-2008]

Voor zover er vanaf de vervaldatum van deze regeling ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig deze regeling plaats.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2006 en vervalt met ingang van 1 juli 2008.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina