Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 november 2006, nr. SV/WV/06/89445, houdende de vaststelling van de premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, de vaststelling van de werkgevers- en de werknemersdelen AWf-premie alsmede de franchises voor het jaar 2007 en het maximumpremieloon voor het jaar 2007 en de intrekking van de Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2006

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Wfsv: de Wet financiering sociale verzekeringen;

 • b. AWf-premie: het deel van de premie op grond van de Wfsv dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds;

 • c. Ufo-premie: het premiepercentage, bedoeld in artikel 31 van de Wfsv, voor de premie verschuldigd door overheidswerkgevers als middel tot dekking van uitgaven van het Uitvoeringsfonds voor de overheid.

Artikel 2. Vaststelling AWf-premie

[Vervallen per 01-01-2008]

De AWf-premie wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op 8,25%.

Artikel 3. Werkgevers- en werknemersdeel AWf-premie

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor het jaar 2007 is van het loon, rekening houdende met artikel 4, aan AWf-premie 3,85% verschuldigd door de werknemer en 4,40% verschuldigd door de werkgever.

Artikel 4. Franchise op grond van artikel 17, tweede lid, Wfsv

[Vervallen per 01-01-2008]

Het bedrag, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wfsv, is vastgesteld voor een loontijdvak van:

 • a. een dag: € 60,–;

 • b. een week: € 300,–;

 • c. vier weken: € 1.200,–;

 • d. een maand: € 1.305,–.

Artikel 5. Franchise bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 6. Vaststelling van de vervangende premie voor de Werkloosheidswet

[Vervallen per 01-01-2008]

De vervangende premie, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op 1,51%.

Artikel 7. Vaststelling Ufo-premie

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De Ufo-premie wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op 0,78%.

 • 2 Voor de overheidswerkgever die eigenrisicodrager Ziektewet als bedoeld in artikel 31 van de Wfsv is, wordt de Ufo-premie voor het jaar 2007 vastgesteld op 0,72%.

Artikel 8. Vaststelling basispremie arbeidsongeschiktheidswetten

[Vervallen per 01-01-2008]

De basispremie, bedoeld in artikel 36 van de Wfsv, wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op 5,15%.

Artikel 9. Bekendmaking maximumpremieloon

[Vervallen per 01-01-2008]

Het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wfsv, is vastgesteld voor een loontijdvak van:

 • a. een dag: € 172,48,–;

 • b. een week: € 862,40;

 • c. vier weken: € 3.449,60;

 • d. een maand: € 3.751,44.

Artikel 10. Maximumpremieloon bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 11. Vaststelling premiepercentage Algemene Ouderdomswet

[Vervallen per 01-01-2008]

De premie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op 17,90%.

Artikel 12. Vaststelling premiepercentage Algemene nabestaandenwet

[Vervallen per 01-01-2008]

De premie, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2007 vastgesteld op 1,25%.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 november 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina