Tijdelijke regeling erkenning O&O-fonds als subsidieaanvrager ESF2-2007-2013

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 14-12-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 november 2006, nr. AM/ESM/06/86722, tot de erkenning van een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds als subsidieaanvrager voor het Europees Sociaal Fonds 2007-2013

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder de Minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Erkenning Opleidings- en Ontwikkelingsfonds als subsidieaanvrager

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 In het kader van de besteding van financiële middelen die uit het Europees Sociaal Fonds voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013 aan Nederland beschikbaar worden gesteld, wordt een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds op diens verzoek door de Minister als subsidieaanvrager erkend, indien:

  • a. sprake is van een door werkgevers en werknemers beheerd samenwerkingsverband per bedrijfstak of onderneming;

  • b. het onder a bedoelde samenwerkingsverband een stichting als bedoeld in artikel 285, eerste lid, van Boek 2 van Burgerlijk Wetboek is;

  • c. het bestuur van deze stichting bevoegd is te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;

  • d. het doel van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds helder afgebakend is;

  • e. de meest recente jaarrekening wordt overgelegd, voorzien van een van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek afkomstige verklaring omtrent de getrouwheid onderscheidenlijk een mededeling, inhoudende dat van onjuistheden niet is gebleken; en

  • f. aannemelijk is dat het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds niet in betalingsonmacht verkeert.

 • 2 De jaarrekening, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, is in ieder geval niet ouder dan de jaarrekening die betrekking heeft op het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin het verzoek tot erkenning als subsidieaanvrager wordt gedaan.

 • 3 Bij het verzoek, bedoeld in het eerste lid, worden overgelegd:

  • a. een afschrift van de notariële akte van oprichting, bedoeld in artikel 286, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

  • b. de jaarrekening, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, juncto het tweede lid; en

  • c. een geldig afschrift van het uittreksel uit het handelsregister van de kamer van koophandel en fabrieken.

 • 5 De Minister beslist uiterlijk vier weken na ontvangst van het verzoek, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3. Verplichting erkende subsidieaanvrager

[Vervallen per 01-01-2007]

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds dat door de Minister als subsidieaanvrager is erkend doet onverwijld mededeling aan de Minister van omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op de erkenning als subsidieaanvrager.

Artikel 4. Intrekking erkenning als subsidieaanvrager

[Vervallen per 01-01-2007]

De minister trekt de beschikking tot erkenning als subsidieaanvrager schriftelijk in, indien gebleken is dat het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds niet langer aan artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met f, voldoet.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling erkenning O&O-fonds als subsidieaanvrager ESF2-2007-2013.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 november 2006

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina