Organisatiebesluit directoraat-generaal Management Openbare Sector (Organisatiebesluit DGMOS)

[Regeling vervallen per 05-01-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2007.]
Geldend van 23-11-2006 t/m 30-09-2007

Organisatiebesluit directoraat-generaal Management Openbare Sector (Organisatiebesluit DGMOS)

De secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4.2 van het Organisatiebesluit BZK 2006;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 05-01-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • het Ministerie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

 • de directeur-generaal: de directeur-generaal Management Openbare Sector.

Paragraaf 3. Bureau Directeur-generaal Management Openbare Sector

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 3.1

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Het bureau Directeur-generaal Management Openbare Sector staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a. het coördineren van de beleidsprocessen en het ondersteunen van de bestuursprocessen;

  • b. het ontwikkelen van de kaderstelling op DG-niveau;

  • c. het uitvoeren van de integrale control (beleids- en PIOFACH-control);

  • d. het adviseren ten aanzien van het strategische beleid;

  • e. de ondersteuning van het opdrachtgeverschap Gemeenschappelijke Diensten;

  • f. de ondersteuning van het eigenaarschap van de agentschappen CAS , P-Direkt en Werkmaatschappij.

Paragraaf 4. Bureau Verbond Sectorwerkgevers

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 4.1

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De dagelijkse aansturing van het Bureau Verbond Sectorwerkgevers Overheid is door de directeur-generaal Management Openbare Sector gemandateerd aan de directeur Arbeidszaken Openbare Sector.

 • 2 Het bureau staat onder leiding van een hoofd.

 • 3 Het bureau heeft tot taak het voeren van het secretariaat van het verbond van Sectorwerkgevers Overheid.

Paragraaf 5. Directie Arbeidszaken Openbare Sector

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 5.1

[Vervallen per 05-01-2008]

De directie Arbeidszaken Openbare Sector bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. het Directiesecretariaat (DS);

 • b. Bureau Macro Economische Advisering (bMEA);

 • c. Afdeling Arbeidsverhoudingen, Overlegstelsel en Internationale Zaken (AO&IZ);

 • d. Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsmarkt (A&A);

 • e. Afdeling Overheidsmanagement en Strategie (O&S);

 • f. Afdeling Kennisinfrastructuur en Analyse (K&A);

Artikel 5.2

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Het Directiesecretariaat staat onder leiding van de directeur.

 • 2 Het Directiesecretariaat heeft tot taak het verzorgen van de ondersteuning van de directie.

Artikel 5.3

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Het Bureau Macro Economische Advisering staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het Bureau Macro Economische Advisering heeft tot taak:

  • a. Advisering ministerraad en Openbare Sector;

  • b. Participatie in sociaal-economische onderraden en ambtelijke voorportalen (op eigen titel, dan wel plaatsvervangend) en coördinatie van de advisering voor deze gremia binnen BZK en DGMOS in het bijzonder;

  • c. Signaleren trends en ontwikkelingen en het uitvoeren van verkenningen;

  • d. Advisering budgettaire aspecten beleid DAOS;

  • e. Het verzorgen van het secretariaat van de AMOS;

  • f. Assisteren van andere afdelingen binnen DAOS (en BZK) betreffende (sociaal) economische vraagstukken;

  • g. Participatie in de macro economische overleggen van het CPB;

  • h. Verspreiding van macro economische en budgettaire inzichten binnen BZK via het macro economisch beraad.

Artikel 5.4

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De afdeling Arbeidsverhoudingen, Overlegstelsel en Internationale Zaken staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling Arbeidsverhoudingen, Overlegstelsel en Internationale Zaken heeft tot taak:

  • a. BSFC m.b.t. arbeidsverhoudingen en management (incl. de Ambtenarenwet) binnen de Openbare Sector;

  • b. Overlegstelsel (i.c. normalisering);

  • c. Het formuleren van kaderstellend beleid t.a.v. inhoud en vormgeving ambtelijke rechtspositie en het verlenen van adviezen daarbij;

  • d. BSFC m.b.t. subsidiebeleid (nu t.b.v. VSO, CAOP, SVO, EIPA en OSA);

  • e. BSFC m.b.t. kaderstellend Integriteitsbeleid;

  • f. Het realiseren van transparantie bij topbeloningen;

  • g. Implementatie van EU-regelgeving en het ondersteunen van de directie POI Rijk bij CAO-onderhandelingen;

  • h. regelgeving tot stand brengen op terrein van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden;

  • i. internationale coördinatie op het gebied van arbeidsvoorwaarden binnen de EU en het voorbereiden van de EU-DG-conferenties;

  • j. Overige taken als SAIP.

Artikel 5.5

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsmarkt staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsmarkt heeft tot taak:

  • a. BSFC m.b.t. arbeidsvoorwaarden (primair en secundair) voor personeel en management binnen de Openbare Sector;

  • b. Het, i.s.m. bMEA, opstellen van de speerpuntenbrief en ruimtebrief;

  • c. BSFC m.b.t. pensioenregelingen en levensloopregelingen Openbare Sector;

  • d. BSFC m.b.t. arbeidsmarktbeleid Openbare Sector;

  • e. BSFC m.b.t. sociale zekerheid, ziekteverzuim wettelijk geregelde arbeidsomstandigheden;

  • f. BSFC m.b.t. topbeloningen Openbare Sector;

  • g. BSFC m.b.t. ziektekosten Openbare Sector;

  • h. Het opstellen van de trendnota;

  • i. Het verzorgen van het waarnemerschap bij CAO-besprekingen en onderhandelingen;

  • j. Het verzorgen van de advisering en ondersteuning bij pensioenvraagstukken mede ten behoeve van de directie POI Rijk.

Artikel 5.6

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De afdeling Overheidsmanagement en Strategie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling Overheidsmanagement en Strategie heeft tot taak:

  • a. De beleidsontwikkeling, sturing, facilitering en coördinatie op het gebied van overheidsmanagement/governance binnen de Openbare Sector;

  • b. Het uitvoeren van het kabinetsbeleid t.a.v. de invoering van kwaliteitshandvesten bij de overheid;

  • c. Het bevorderen van het leren bij overheidsorganisaties, o.a. door het promoten en begeleiden van benchmarken en het organiseren van leerplatforms over de sectoren heen;

  • d. Het promoten en faciliteren van kwaliteitssystemen, zoals CAF en INK, bij overheidsorganisaties;

  • e. Het bevorderen/zorgdragen voor visie en strategievorming;

  • f. Het opstellen van een lange termijn onderzoeksprogramma voor de periode t+1 – t+5;

  • g. Het verzorgen van de coördinatie bij de jaarplancyclus binnen de directie;

  • h. Het bewaken van het regelmatig evalueren van beleidsprocessen binnen DAOS.

Artikel 5.7

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De afdeling Kennisinfrastructuur en Analyse staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling Kennisinfrastructuur en Analyse heeft tot taak:

  • a. Het op verzoek zelf uitvoeren of laten uitvoeren van onderzoek en analyses op het gebied van personeel, organisatie en arbeidsmarktbeleid binnen het Rijk en de Openbare Sector;

  • b. Het bieden van een kennisinfrastructuur op het gebied van personeel, organisatie en arbeidsmarkt binnen de Openbare Sector (incl. datamanagement, het verstrekken van adviezen over het gebruik van ondezoeksmethoden en -technieken en het ontwikkelen, beheren en toepassen van prognosemodellen voor het Rijk en de Openbare Sector);

  • c. Het bieden van financiële en informatieondersteuning op het gebied van personeel, organisatie en arbeidsvoorwaardenbeleid sector Rijk (incl. CAO).

Paragraaf 6. Directie Innovatie en informatiebeleid Openbare Sector (IIOS)

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 6.1

[Vervallen per 05-01-2008]

De directie Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. het directiesecretariaat (DS);

 • b. de afdeling Informatie-Infrastructuur (II);

 • c. de afdeling Strategie en Innovatie (S&I);

 • d. de afdeling Dienstverlening, Transparantie en Administratieve Lasten (DTA).

Artikel 6.2

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Het directiesecretariaat staat onder leiding van de directeur.

 • 2 Het secretariaat heeft tot taak het verzorgen van de ondersteuning van de directie.

Artikel 6.3

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De afdeling Informatie-Infrastructuur staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het bevorderen van een betrouwbare en veilige informatie-infrastructuur voor communicatie van en met de overheid;

  • b. het bevorderen van eenmalige gegevensverstrekking met een stelsel van basisregistraties voor een doelmatige inrichting van de gegevenshuishouding van de overheid;

  • c. het realiseren van een sluitend stelsel van persoonsnummers, met inachtneming van de privacy;

  • d. het ontwikkelen van een overheidsarchitectuur met open standaarden en open source software;

  • e. het faciliteren en bevorderen van informatiebeveiliging.

Artikel 6.4

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De afdeling Strategie en Innovatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen van een strategie voor het overheidsinformatiebeleid;

  • b. het op gang brengen en ondersteunen van innovatie in de bedrijfsvoering van organisaties in de openbare sector en het doorvertalen van de innovatiepraktijk, met ICT als belangrijk hulpmiddel, naar beleid(skansen);

  • c. het coördineren van de internationale dossiers van de directie en het daartoe onderhouden van internationale netwerken;

  • d. het beheren van relatienetwerken tussen en binnen openbaar bestuur, wetenschap en bedrijfsleven.

Artikel 6.5

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De afdeling Dienstverlening, Transparantie en Administratieve Lasten staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het vergroten van de toegankelijkheid van overheidsinformatie;

  • b. het verbeteren van de dienstverlening van de overheid;

  • c. het bevorderen van de regie van burgers over de eigen persoonsgegevens;

  • d. het beheren van relatienetwerken met andere overheden;

  • e. het coördineren van de administratieve lastenreductie van de burger (overheidsbreed), ICT en administratieve lasten.

Paragraaf 7. Directie Personeel Organisatie en Informatie Rijk (POI Rijk)

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 7.1

[Vervallen per 05-01-2008]

De directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de directiestaf (DS)

 • b. de afdeling Arbeidsvoorwaarden (AV);

 • c. de afdeling Arbeidskwaliteit (AK);

 • d. de afdeling Organisatie (O);

 • e. de afdeling Informatie (I);

 • f. het Programmabureau Vernieuwing HRM-stelsel RIJK (HRM).

Artikel 7.2

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De directiestaf staat onder leiding van de directeur.

 • 2 De directiestaf heeft de volgende taken:

  • a. het aangeven van de strategische lijn en het bewaken van de samenhang van het beleid van de directie;

  • b. het onderhouden van de externe relaties met (P)SG-beraad, IG-beraad, ICPR en IODI;

  • c. het zorgdragen voor de stafverbindingen en beheer.

Artikel 7.3

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De afdeling Arbeidsvoorwaarden staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het zorgdragen voor de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij het Rijk;

  • b. de zorg voor de inactiviteitsregelingen voor het Rijk;

  • c. de zorg voor het beloningsbeleid.

Artikel 7.4

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De afdeling Arbeidskwaliteit staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het intern en extern bevorderen van de arbeidsmarktpositie van het Rijk;

  • b. het zorgdragen voor het verhogen van de interdepartementale doorstroom van personeel;

  • c. het bevorderen van het gebruik van eigen kwaliteit en capaciteit in de rijksdienst;

  • d. het bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers;

  • e. het zorgdragen voor de toepassing van het integriteitsbeleid van het Rijk;

  • f. het zorgdragen voor de toepassing van het arbeidsomstandighedenbeleid.

Artikel 7.5

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De afdeling Organisatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en evalueren van een rapportagekader voor de departementale topstructuren en het adviseren over afzonderlijke departementale voorstellen betreffende de departementale inrichting en de topstructuren;

  • b. het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en evalueren van een rijksbrede concernvisie op de bedrijfsvoering en het bijdragen aan de voorbereiding van voorstellen tot verdere samenwerking en bundeling op dat terrein;

  • c. het ontwikkelen, implementeren, onderhouden, evalueren van het verzelfstandigingbeleid en het toetsen van afzonderlijke verzelfstandigingvoorstellen;

  • d. het ontwikkelen, implementeren, onderhouden, en evalueren van het toezichtbeleid en het adviseren over nieuwe ontwikkelingen op het terrein van het toezicht;

  • e. het ontwikkelen, implementeren, onderhouden, en evalueren van het adviesstelsel en het toetsen van afzonderlijke voorstellen voor instelling van adviescolleges.

Artikel 7.6

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De afdeling Informatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het bevorderen van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de bedrijfsvoering bij het Rijk door de inzet van ICT;

  • b. het daartoe bevorderen van de samenwerking tussen ministeries op het vlak van de ICT in de bedrijfsvoering;

  • c. het optreden als opdrachtgever voor concernbrede ICT-voorzieningen.

Artikel 7.7

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Het Programmabureau Vernieuwing HRM-stelsel RIJK staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a. het faciliteren en volgen van de uitvoering van departementale plannen ter verhoging van de kwaliteit van de HRM functie;

  • b. het ondersteunen van de opdrachtgever ten aanzien van het inrichten van een Shared Service Center HRM;

  • c. het uitvoeren van interdepartementaal onderzoek naar mogelijkheden voor de vorming van een Expertise- en Ontwikkelcentrum;

  • d. het afronden van de pilot benchmarken.

Paragraaf 8. Gemeenschappelijke Beheer Organisatie

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 8.1

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De Gemeenschappelijke Beheer Organisatie staat onder leiding van een directeur

 • 2 De Gemeenschappelijke Beheerorganisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. het cluster Identificatie en Authenticatie (IA);

  • b. het cluster Informatiebeveiliging (IB);

  • c. het cluster Gegevensuitwisseling (GU);

  • d. het cluster Open Standaarden (OS);

  • e. het Bedrijfsbureau (BB);

  • f. het cluster Dienstontwikkeling en Integratie (DI);

  • g. het cluster Relatiebeheer (RB).

Artikel 8.2

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Het cluster Identificatie en Authenticatie staat onder leiding van een coördinator.

 • 2 Het cluster heeft de volgende taken:

  • a. Het beheren en ontwikkelen van diensten van DigiD (inclusief PKI) en PA;

  • b. Het uitvoeren van de bijzondere toezichthoudende functie op de certificaatproviders (Police Authority).

Artikel 8.3

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Het cluster Informatiebeveiliging staat onder leiding van een coördinator.

 • 2 Het cluster heeft de volgende taken:

  • a. Het uitvoeren van de diensten van Govcert;

  • b. Het uitvoeren van de diensten van de waarschuwingsdienst.

Artikel 8.4

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Het cluster Gegevensuitwisseling staat onder leiding van een coördinator

 • 2 Het cluster heeft de volgende taken:

  • a. Het beheren en verder ontwikkelen van voorzieningen voor gegevensuitwisseling.

Artikel 8.5

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Het cluster Open Standaarden staat onder leiding van een coördinator.

 • 2 Het cluster heeft de volgende taken:

  • a. Het ondersteunen van de organen Standaardisatie College en Standaardisatie Forum;

  • b. Het initiëren en onderhouden van contacten met communities die gericht zijn op het ontwikkelen van standaards.

Artikel 8.6

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Het Bedrijfsbureau staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het Bedrijfsbureau heeft de volgende taken:

  • a. Het zorgdragen voor de levering/uitvoering van bedrijfsvoering;

  • b. Het uitvoeren van de secretariële en administratieve ondersteuning;

  • c. Het bieden van ondersteuning voor juridische en communicatieve aspecten.

Artikel 8.7

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Het cluster Dienstontwikkeling en Integratie staat onder leiding van een coördinator.

 • 2 Het cluster heeft de volgende taak:

  • a. Het ontwikkelen en onderhouden van de samenhang van de diensten van de GBO op basis van een Dienstenstructuur;

  • b. Het (door)ontwikkelen van de diensten van de GBO.

Artikel 8.8

[Vervallen per 05-01-2008]

Het cluster Relatiebeheer is belast met de volgende taak:

 • a. Het utvoeren van het relatiebeheer voor de GBO.

Paragraaf 9. De Werkmaatschappij

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 9.1

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De Werkmaatschappij staat onder leiding van een directeur;

 • 2 De Werkmaatschappij bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. de Houdstermaatschappij,

  • b. de Bedrijfseenheden.

Artikel 9.2

[Vervallen per 05-01-2008]

Het onderdeel De Houdstermaatschappij heeft als taak om:

 • a. Het in opdracht van de onderdelen PIOFACH-taken inkopen en hierover dienstverleningsafspraken maken bij aannemers binnen de Rijksoverheid;

 • b. Het voorbereiden, uitvoeren en handhaven van kaders voor het dienstverleningspakket;

 • c. Het monitoren van de bedrijfsvoering aan de hand van controlrapportages;

 • d. Het opstellen van de financiële verantwoording van de Werkmaatschappij;

 • e. Het voor het onderdeel de Initiatieven vervullen als kenniscentrum op het gebied van de PIOFACH deelgebieden.

Artikel 9.3

[Vervallen per 05-01-2008]

Het onderdeel De Bedrijfseenheden heeft als taak om:

 • a. Het in structurele samenwerkingsverbanden tussen 2 of meer departementen concreet leveren van producten en/of diensten.

Paragraaf 12. Overige taken

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 12.1

[Vervallen per 05-01-2008]

Tot de taak van de dit besluit genoemde dienstonderdelen behoort voorts de uitvoering van andere taken dan vermeld, in opdracht van de minister, de secretaris-generaal of de directeur-generaal, voor zover hogere wet- en regelgeving zich daartegen niet verzet.

Paragraaf 13. Beheer

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 13.1

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De directeur-generaal is verantwoordelijk voor het beheer en de terinzagelegging van dit besluit.

 • 2 Het beheer geschiedt met inachtneming van de desbetreffende (richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.

Artikel 13.2

[Vervallen per 05-01-2008]

Wijziging van dit besluit is voorbehouden aan de secretaris-generaal en geschiedt op voordracht van de directeur-generaal, na advisering door de directeur Personeel en Organisatie.

Paragraaf 14. Slotbepalingen

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 14.1

[Vervallen per 05-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2006

Artikel 14.2

[Vervallen per 05-01-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit directoraat-generaal Management Openbare Sector (Organisatiebesluit DGMOS).

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

Secretaris-Generaal

,

J.W. Holtslag

Terug naar begin van de pagina