Regeling aanvullende bekostiging aanpassing profielen tweede fase vwo en havo

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 29-11-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 november 2006, nr. VO/OK-2006/41208, houdende vaststelling van aanvullende bekostiging in verband met de aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (Regeling aanvullende bekostiging aanpassing profielen tweede fase vwo en havo)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Aanvullende bekostiging in verband met aanpassing profielen tweede fase vwo en havo

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven verbonden met de aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo aanvullende bekostiging voor de periode tot 1 januari 2009

    • a. aan een bevoegd gezag van een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs of een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs die geen deel uitmaakt van een scholengemeenschap, en

    • b. aan het bevoegd gezag van een scholengemeenschap waarvan een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs of een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs deel uitmaakt.

  • 2 De aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 32.000 en wordt ambtshalve verstrekt in december 2006.

  • 3 Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

Artikel 2. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 1, wordt door het bevoegd gezag verantwoord in de jaarrekening die betrekking heeft op het jaar waarin de aanvullende bekostiging is besteed.

  • 2 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze aanvullende bekostiging.

Artikel 3. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging aanpassing profielen tweede fase vwo en havo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina