Subsidieregeling SWOV 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 04-12-2022.
Geldend van 18-11-2006 t/m 31-12-2009

Regeling houdende verstrekking van subsidie aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV (Subsidieregeling SWOV 2006)

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. SWOV: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, gevestigd te Leidschendam;

 • c. jaarprogramma: activiteitenplan voor een bepaald boekjaar;

 • d. wet: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Minister kan op aanvraag per boekjaar subsidie verstrekken aan de SWOV voor het uitvoeren van de in het jaarprogramma opgenomen activiteiten, gericht op:

  • a. wetenschappelijk onderzoek, met als doel uitbreiding van kennis ter verbetering van de verkeersveiligheid, waarbij verkeersveiligheid ook in samenhang met andere ontwikkelingen bekeken wordt, en waartoe tevens een verkeersveiligheidsbalans en een verkeersveiligheidsverkenning, inclusief voorspellingen over toekomstige ontwikkelingen inzake slachtoffercijfers, worden uitgebracht, en

  • b. kennisverspreiding, met als doel actief opslaan, onderhouden, ontsluiten en verspreiden van kennis ter verbetering van de verkeersveiligheid, en welke is ontwikkeld uit wetenschappelijk onderzoek en ander beschikbaar materiaal.

 • 2 Geen subsidie wordt verstrekt voorzover voor een activiteit uit het jaarprogramma reeds een subsidie door een ander bestuursorgaan is verstrekt dan wel andere inkomsten van derden zonder tegenprestatie zijn verkregen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De subsidie bedraagt per boekjaar ten hoogste € 4.173.136,00 (prijspeil 2006).

 • 2 Het in het eerste lid genoemde bedrag is exclusief de compensaties voor de arbeidskostenontwikkeling en voor de prijsontwikkeling, bedoeld in artikel 7, eerste lid.

§ 2. De subsidieverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De SWOV dient de aanvraag tot subsidieverlening in uiterlijk 1 augustus voorafgaand aan het boekjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 2 De aanvraag gaat, naast de in paragraaf 4.2.8.2 van de wet genoemde bescheiden, vergezeld van:

  • a. het bedrag van de aangevraagde subsidie;

  • b. het verslag van de vergadering van het bestuur van de SWOV waarin het desbetreffende jaarprogramma geaccordeerd is;

  • c. de desbetreffende adviezen van de Programma Adviesraad en van de Wetenschappelijke Adviesraad, en

  • d. een opgave van aangevraagde of verkregen subsidies of andere inkomsten als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Minister beoordeelt het jaarprogramma, mede aan de hand van de bij de aanvraag tot subsidieverlening te overleggen bescheiden.

 • 2 Naast de gronden, genoemd in de wet, kan de Minister de subsidieverlening in elk geval geheel of gedeeltelijk weigeren indien:

  • a. het jaarprogramma niet voldoet aan artikel 2, eerste lid;

  • b. het jaarprogramma niet in voldoende mate aansluit bij de door de Minister geformuleerde beleidsdoelstellingen op het gebied van de verkeersveiligheid, of

  • c. het bedrag van de aangevraagde subsidie naar het oordeel van de Minister onevenwichtig is in verhouding tot de activiteiten in het jaarprogramma.

 • 3 De subsidieverlening geschiedt onder de voorwaarde dat voor het deel van de subsidie dat ten laste van een nog niet vastgestelde begroting komt, voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

 • 4 De beschikking tot subsidieverlening bepaalt het bedrag van de subsidie met toepassing van de volgende formule:

  • a. voor de boekjaren 2007, 2008 en 2009: X – (Y – Z), met dien verstande dat ‘(Y – Z)’ groter of gelijk is aan nul;

  • b. voor het boekjaar 2010: X – Y, met dien verstande dat Y groter of gelijk is aan nul.

 • 5 In de formules, genoemd in het vierde lid, wordt verstaan onder:

  • a. X = het bedrag dat de Minister wil verstrekken voor de activiteiten in het jaarprogramma;

  • b. Y = de omvang die de egalisatiereserve, bedoeld in artikel 14, eerste lid, heeft op 31 december van het boekjaar waarop het jaarprogramma betrekking heeft, zonder de maximering, bedoeld in het tweede lid van dat artikel;

  • c. Z = het bedrag van de egalisatiereserve dat ingevolge artikel 14, tweede lid, ten hoogste kan worden gevormd.

 • 6 De Minister kan, in afwijking van het vierde lid, onder b, besluiten dat een bedrag wordt bestemd ten gunste van de egalisatiereserve onder een opvolgende subsidieregeling. Een dergelijk bedrag bedraagt ten hoogste het bedrag dat ingevolge artikel 14, tweede lid, kan worden gevormd.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Zolang de subsidie niet is vastgesteld, kan de Minister ambtshalve het maximale subsidiebedrag, genoemd in artikel 4, eerste lid, verhogen met een bedrag dat tot ten hoogste bedraagt het bedrag dat wordt verkregen door:

  • a. het bedrag van de looncomponent in de subsidie te indexeren met het percentage voor de arbeidskostenontwikkeling, genoemd in de desbetreffende loonbijstellingsbrief van het Ministerie van Financiën met betrekking tot compensatie voor de arbeidskostenontwikkeling van B3-instelllingen in de g&g-sector (code 905), en

  • b. het resterende bedrag van de subsidie te indexeren met het percentage voor de prijsontwikkeling van de materiële kosten, genoemd in de desbetreffende prijsbijstellingsbrief van het Ministerie van Financiën met betrekking tot de materiële consumptieve overheidsuitgaven (code 3).

 • 2 De beschikking, bedoeld in het eerste lid, vermeldt tevens het bedrag van de looncomponent in de subsidie voor het volgende boekjaar. Voor het boekjaar 2007 bedraagt de looncomponent € 2.845.256 (prijspeil 2006).

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Op aanvraag van de SWOV verleent de Minister voorschotten per kalenderkwartaal.

 • 2 Het totaal van de voorschotten in een boekjaar bedraagt ten hoogste 95 procent van het bedrag, genoemd in artikel 4, eerste lid.

 • 3 De aanvraag tot voorschotverlening gaat vergezeld van een liquiditeitsprognose waarbij de liquiditeitsbehoefte per kalenderkwartaal wordt aangegeven; de aanvraag wordt ingediend gelijktijdig met de aanvraag tot subsidieverlening.

 • 4 Het voorschot voor het vierde kwartaal wordt ambtshalve verhoogd met een bedrag van ten hoogste 95 procent van de verhoging, bedoeld in artikel 7, eerste lid.

§ 3. De verplichtingen van de subsidieontvanger

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Met het oog op het actief verspreiden van de kennis ter verbetering van de verkeersveiligheid, stelt de SWOV alle onderzoeksresultaten van het jaarprogramma aan een ieder ter beschikking tegen ten hoogste een vergoeding van de verschaffingkosten. De kennisverspreiding heeft onverwijld plaats na afronding van de onderzoeksresultaten.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De SWOV verschaft de Minister op diens verzoek te allen tijde inlichtingen omtrent de voortgang en de resultaten van de uitvoering van de activiteiten uit het jaarprogramma.

 • 2 De SWOV stelt de Minister vooraf schriftelijk op de hoogte in geval bekendheid wordt gegeven aan activiteiten uit het jaarprogramma met een politiek gevoelig of belangrijk beleidsmatig karakter.

 • 3 De SWOV doet onverwijld schriftelijk mededeling aan de Minister van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de subsidie en de rechtmatige en doelmatige besteding daarvan.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De SWOV verricht geen activiteiten die in concurrentie met derden worden ontplooid of zouden kunnen worden ontplooid.

 • 2 De SWOV voert een administratie die zodanig is ingericht dat een gescheiden administratie wordt gevoerd voor de activiteiten uit het jaarprogramma enerzijds en voor de overige activiteiten anderzijds.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

De Minister kan de SWOV in de beschikking tot subsidieverlening andere verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De SWOV behoeft de toestemming van de Minister voor:

  • a. het oprichten van dan wel deelnemen in een rechtspersoon;

  • b. het wijzigen van de statuten;

  • c. het ontbinden van de rechtspersoon, of

  • d. het doen van aangifte tot haar faillissement of het aanvragen van surséance van betaling.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De SWOV vormt een egalisatiereserve.

 • 2 De omvang van deze reserve bedraagt ten hoogste 15% van de vastgestelde subsidie per boekjaar.

§ 4. De subsidievaststelling

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvraag tot subsidievaststelling gaat, naast de in paragraaf 4.2.8.5 van de wet genoemde bescheiden, vergezeld van:

  • a. het verslag van de vergadering van het bestuur van de SWOV waarin de behandeling van het jaarverslag heeft plaatsgehad, en

  • b. het verslag van de vergadering van de Programma Adviesraad waarin de daadwerkelijke realisatie van het jaarprogramma is beoordeeld.

 • 2 De accountantsverklaring, bedoeld in artikel 4:78, derde lid, van de wet, behelst tevens een schriftelijke verklaring van de accountant over de naleving door de SWOV van de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen. Deze verklaring wordt opgesteld overeenkomstig het door de Minister vastgestelde controleprotocol.

§ 5. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Minister publiceert uiterlijk 1 januari 2010 een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk.

 • 2 De SWOV verleent op verzoek van de Minister alle medewerking aan een door de Minister ingesteld evaluatieonderzoek.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Met het toezicht op de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen zijn belast de directeur en medewerkers van de accountantsdienst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en, zonodig, andere bij besluit van de Minister aangewezen personen.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling SWOV 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Naar boven