Wijzigingsregeling Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen [...] zoetstoffen in levensmiddelen, enz. (richtlijn 2006/52/EG)

[Regeling vervallen per 20-01-2010.]
Geldend van 01-02-2007 t/m 19-01-2010

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 november 2006, nr. VGP/VV 2726743, houdende wijziging van de Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen en van de Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op richtlijn nr. 2006/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 (PbEU L 204) tot wijziging van richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, en richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt, alsmede op artikel 7, tweede lid, van het Warenwetbesluit Levensmiddelenadditieven;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 20-01-2010]

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen.]

Artikel II

[Vervallen per 20-01-2010]

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen.]

Artikel III

[Vervallen per 20-01-2010]

Eet- en drinkwaren die vóór 15 augustus 2008 in de handel zijn gebracht en die voldoen aan:

zoals die luidden onmiddellijk vóór de inwerkingtreding van artikel I onderscheidenlijk artikel II van deze regeling, mogen worden verhandeld zolang de voorraad strekt.

Artikel IV

[Vervallen per 20-01-2010]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel II in werking met ingang van 1 februari 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina