Tijdelijke subsidieregeling IUCN NL ten behoeve van DCNA

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 30-06-2013

Tijdelijke subsidieregeling IUCN NL ten behoeve van DCNA

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikelen 11, 14 en 15 van de Wet overige BZK-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

 • b. de IUCN NL: de Stichting IUCN Nederlands Comité (International Union for Conservation of Nature);

 • c. de DCNA: de Dutch Caribbean Nature Alliance;

 • d. het Trust Fund: het door DCNA in 2006 opgerichte fonds.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

De minister verstrekt overeenkomstig deze regeling de IUCN NL een subsidie ten behoeve van het uitvoeren van het door de DCNA opgestelde en door de minister goedgekeurde activiteitenprogramma.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

De in artikel 2 bedoelde subsidie bedraagt ten hoogste € 1.025.000,00 per boekjaar.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De IUCN NL dient de aanvraag tot subsidieverlening voor het volgende boekjaar uiterlijk in op 1 november voorafgaande aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a. een aanduiding van het bedrag waarvoor subsidie wordt gevraagd;

  • b. het activiteitenprogramma, en

  • c. een raming van de kosten en de baten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De minister beoordeelt voor 15 december de subsidieaanvraag, mede aan de hand van de in artikel 4, tweede lid, genoemde gegevens.

 • 2 Naast de gronden, genoemd in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, kan de minister de subsidieverlening geheel of gedeeltelijk weigeren indien de beoordeling van het activiteitenprogramma leidt tot de bevinding dat het jaarprogramma niet in overeenstemming is met de vereisten van deze regeling.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De minister verleent een voorschot per boekjaar.

 • 2 Het voorschot bedraagt 100 procent van het te verlenen subsidiebedrag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De aanvraag tot subsidievaststelling wordt uiterlijk 1 juli van het jaar na het boekjaar ingediend bij de minister.

 • 3 De subsidievaststelling geschiedt uiterlijk 1 september.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De IUCN NL stelt de subsidie ter beschikking van de DCNA en ziet toe op een juiste besteding van deze subsidie overeenkomstig het in deze regeling bepaalde.

 • 2 Van de subsidie wordt maximaal € 25.000,00 besteed aan de kosten die IUCN NL maakt voor het beheer van deze overeenkomst.

 • 3 Van de subsidie wordt na aftrek van het bedrag, genoemd in het tweede lid, minimaal 75% besteed aan de operationele kosten van het beheer van de bij de DCNA aangesloten natuurparken.

 • 4 Het overige deel van de subsidie kan worden besteed aan de operationele kosten van de DCNA.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De IUCN NL zet zich actief in voor de belangen van DCNA in Nederland en Europa door middel van lobby en communicatieactiviteiten.

 • 2 De IUCN NL spant zich in voor het goed functioneren van het Trust Fund en draagt actief bij aan fondswerving voor derden.

 • 3 De IUCN NL ziet erop toe dat bij de DCNA transparantie van bestuur en management wordt nageleefd.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De IUCN NL verschaft de minister op diens verzoek te allen tijde inlichtingen omtrent de voortgang en de resultaten van de activiteiten ingevolge het activiteitenprogramma.

 • 2 De IUCN NL doet onverwijld schriftelijk mededeling aan de minister van alle omstandigheden die van substantiële invloed kunnen zijn op de subsidie en de rechtmatige en doelmatige besteding daarvan.

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De IUCN NL vormt een risicoreserve verbonden aan het activiteitenprogramma.

 • 2 De omvang van de risicoreserve bedraagt ten hoogste 10 procent van de verleende subsidie per boekjaar.

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007 en vervalt op 1 januari 2017 met uitzondering van artikel 7 dat vervalt op 1 september 2017.

Artikel 13

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als:Tijdelijke subsidieregeling IUCN NL ten behoeve van DCNA.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, a.i.,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina