Investeringsregeling energiebesparing

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geldend van 15-11-2006 t/m 31-03-2007

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 november 2006, nr. TRCJZ/2006/3426, houdende een subsidieregeling voor investeringen op het terrein van energiebesparing

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op verordening (EG) nr. 1/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 december 2003, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten;

Gelet op de artikelen 2, 4 en 6 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-04-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • landbouwonderneming: onderneming waarin de primaire productie van landbouwproducten plaatsvindt, zijnde een kleine of middelgrote onderneming zoals omschreven in bijlage I bij verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen;

 • landbouwproducten: de producten genoemd in bijlage I bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met uitzondering van de producten genoemd in hoofdstuk 3 van die bijlage;

 • energie-extensief: energieverbruik op een glastuinbouwonderneming dat blijkens de jaarafrekening van het energiebedrijf over het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend, niet hoger is dan 25 m3 gas van normale calorische waarde per m2 glasoppervlak;

 • energie-intensief: energieverbruik op een glastuinbouwonderneming dat blijkens de jaarafrekening van het energiebedrijf over het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend, tenminste 25 m3 gas van normale calorische waarde per per m2 glasoppervlak bedraagt;

 • samenwerkingsverband: samenwerkingsverband van ten minste twee en maximaal drie landbouwondernemingen, ieder met een andere eigenaar, gericht op het realiseren van een van de doelstellingen van deze regeling op het grondgebied van deze landbouwondernemingen.

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 01-04-2007]

Op grond van deze regeling kan op aanvraag door de Minister aan een landbouwonderneming in Nederland subsidie worden verleend voor investeringen op het terrein van energiebesparing geïmplementeerd op het grondgebied van de landbouwonderneming.

Artikel 3. Rangschikking

[Vervallen per 01-04-2007]

De Minister verdeelt het voor subsidie beschikbare bedrag in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen tot subsidieverlening.

Indien door subsidieverlening van aanvragen met dezelfde datum van ontvangst het subsidieplafond zou worden overschreden, geschiedt rangschikking van die aanvragen door loting, waarbij de door loting hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor subsidieverlening in aanmerking komt.

§ 2. Subsidieverlening en subsidievaststelling

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 4. De aanvraag tot subsidieverlening

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend bij Dienst Regelingen op een daartoe door Dienst Regelingen verstrekt formulier.

  De aanvraag gaat vergezeld van de in de bijlage met betrekking tot de onderscheiden investeringen genoemde documenten.

 • 2 De Minister kan de subsidieontvanger ook andere verplichtingen opleggen indien deze noodzakelijk zijn om te controleren of de subsidie overeenkomstig de doelstelling van deze regeling wordt verstrekt.

Artikel 5. Samenwerkingsverband

[Vervallen per 01-04-2007]

Indien de aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband, wordt één van de aan het samenwerkingsverband deelnemende aanvragers door de overige deelnemers door een machtigingsformulier gemachtigd tot het indienen van de aanvraag.

Artikel 6. Onvolledige aanvraag

[Vervallen per 01-04-2007]

Ingeval sprake is van een onvolledige aanvraag tot subsidieverlening in de zin van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, komt de aanvraag voor behandeling in aanmerking op de dag waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

Artikel 7. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 01-04-2007]

Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De volledige aanvraag tot subsidievaststelling wordt uiterlijk 2 april 2007 ingediend bij Dienst Regelingen op een daartoe door Dienst Regelingen verstrekt formulier.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van de in de bijlage met betrekking tot de onderscheiden investeringen genoemde documenten.

§ 3. Aanvraagperiode en subsidieplafond

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 9. Aanvraagperiode

[Vervallen per 01-04-2007]

Aanvragen tot subsidieverlening kunnen worden ingediend vanaf 15 november 2006 tot en met 29 november 2006.

Artikel 10. subsidieplafond

[Vervallen per 01-04-2007]

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 6.000.000,00.

§ 4. Overige procedurele bepalingen

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 11. Cumulatie

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Indien de subsidieaanvrager voor dezelfde subsidiabele activiteiten tevens subsidie van een bestuursorgaan heeft aangevraagd of ontvangen, dan wel in verband daarmee van anderen inkomsten verwerft, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag.

 • 2 In de situatie, bedoeld in het eerste lid:

  • wordt op grond van deze regeling geen subsidie verstrekt voor kosten die uit andere hoofde zijn of worden gesubsidieerd of gefinancierd, en

  • wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het totaal van alle subsidiebedragen niet meer bedraagt dan 40% van de subsidiabele kosten.

Artikel 12. Terugvordering

[Vervallen per 01-04-2007]

Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht of artikel 6 van de Kaderwet LNV-subsidies, worden terug te vorderen bedragen vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van subsidieverstrekking tot aan het tijdstip van algehele voldoening.

§ 5. De inhoud van de subsidie

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 13. Voorwerp van de subsidie

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De Minister kan subsidie verstrekken voor de investeringen en aan de landbouwondernemingen, genoemd in de bijlage bij deze regeling.

 • 2 Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor nieuwe machines en nieuw materieel, met inbegrip van computerprogrammatuur tot maximaal de marktwaarde van de activa.

Artikel 14. Voorwaarden voor subsidie

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De subsidie wordt alleen verleend indien:

  • a. de eigenaar, gerechtigde, pachter, directeur of bedrijfsleider van de landbouwonderneming beschikt over voldoende agrarische vakbekwaamheid, hetgeen blijkt uit:

   • 1°. het bezit van een getuigschrift van een erkende landbouwkundige opleiding onderscheidenlijk van een opleiding van een hiermee gelijkwaardig niveau, of

   • 2°. de omstandigheid dat hij op het moment van de aanvraag ten minste drie jaren op een landbouwonderneming werkzaam is geweest.

  • b. de landbouwonderneming voldoet aan de geldende nationale en Europese minimumnormen op het gebied van milieu, hygiëne en dierenwelzijn, hetgeen betekent dat hij op het tijdstip van het indienen van de aanvraag tot subsidieverlening de landbouwonderneming uitoefent met inachtneming van de geldende nationale en Europese minimumnormen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en hygiëne, hetgeen in ieder geval omvat de geldende normen bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewater, de Meststoffenwet, de Wet bodembescherming, de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de Diergeneesmiddelenwet en de Plantenziektewet.

  • c. de aanvrager een landbouwonderneming exploiteert waarvan de economische levensvatbaarheid op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot subsidieverlening kan worden aangetoond.

 • 2 De subsidie wordt niet verleend indien:

  • a. de investering is gericht op een productieverhoging waarvoor op de markt geen normale afzetmogelijkheden kunnen worden gevonden;

  • b. de investering erop is gericht om te voldoen aan een communautaire norm die langer dan 36 maanden op de betrokken landbouwonderneming van toepassing is;

  • c. door de investeringen de productie verder stijgt dan op grond van productiebeperkingen of beperkingen t.a.v. communautaire steunverlening is toegestaan;

  • d. de investering een stijging van de productiecapaciteit met meer dan 20% tot gevolg heeft;

  • e. de investering betrekking heeft op gewone vervangingsinvesteringen.

 • 3 De aanvraag wordt geweigerd aan stichtingen en aan ondernemingen die zijn gericht op onderzoek, scholing, opleiding, voorlichting, advies of begeleiding.

Artikel 15. Stimulerend effect

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Geen subsidie wordt verstrekt voor activiteiten waarvan met de uitvoering is begonnen vóór de datum van ontvangstbevestiging die volgt op de aanvraag tot subsidieverlening.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid worden voorbereidende activiteiten om te komen tot een aanvraag voor subsidieverlening buiten beschouwing gelaten.

Artikel 16. subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de in de bijlage met betrekking tot de onderscheiden investeringen genoemde kosten.

 • 2 De subsidiabele kosten in deze regeling worden in aanmerking genomen met inbegrip van de verschuldigde BTW indien de aanvrager de BTW niet kan verrekenen met de door hem af te dragen omzetbelasting.

Artikel 17. Hoogte van de subsidie

[Vervallen per 01-04-2007]

De subsidie, bedoeld in artikel 13, wordt vastgesteld overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de bijlage met betrekking tot de onderscheiden investeringen is bepaald tot ten hoogste € 1.125.000 per landbouwonderneming.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage bij de Investeringsregeling energiebesparing:

[Vervallen per 01-04-2007]

Onderdeel: eerste energieschermen

[Vervallen per 01-04-2007]

A. Beschrijving van de investeringen als bedoeld in artikel 13

[Vervallen per 01-04-2007]

Bedieningsmechanisme met beweegbaar energiebesparend doek te bevestigen aan de binnenzijde van een glastuinbouwkas bestemd voor het verminderen van het warmteverlies in glastuinbouwkassen. De energiebesparing bij gesloten toestand van het doek is minimaal 35%.

B. Beschrijving van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 16

[Vervallen per 01-04-2007]

Subsidiabele kosten:

Door de aanvrager te maken kosten voor het materieel, bestaande uit:

 • het bedieningsmechanisme;

 • het schermdoek;

 • het dradenbed; en

 • het overige voor de werking van het systeem noodzakelijk materieel (bijvoorbeeld montagematerieel zoals kabels, schroeven, bouten etc).

Door de aanvrager te maken installatiekosten, bestaande uit:

 • de door de leverancier in rekening gebrachte kosten voor het monteren van het materieel in een kas, zodanig dat de functie van het energiescherm volledig kan worden benut; of

 • de door de aanvrager gemaakte kosten voor eigen arbeid om het materieel in de kas te monteren, zodanig dat de functie van het energiescherm volledig kan worden benut.

C. Hoogte van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 17

[Vervallen per 01-04-2007]

Bij uitbesteden materieel en installatie

Onderneming

Subsidiepercentage

Maximum subsidiabele investeringskosten per m2 geïnstalleerd

Maximale subsidiabele investeringskosten

Energie-extensieve glastuinbouwonderneming kleiner dan of gelijk aan 1 ha beteelde oppervlakte onder glas/kunststof

25%

€ 6,70

€ 67.000,–

Energie-extensieve glastuinbouwonderneming groter dan 1 ha beteelde oppervlakte onder glas/kunststof

25%

€ 5,00

€ 250.000,–

Bij enkel uitbesteden materieel (installatie door eigen arbeid)

Onderneming

Subsidiepercentage

Maximum subsidiabele investeringskosten per m2 geïnstalleerd

Maximale subsidiabele investeringskosten

   

Materieel

Eigen arbeid forfaitair

 

Energie-extensieve glastuinbouwonderneming kleiner dan of gelijk aan 1 ha beteelde oppervlakte onder glas/kunststof

25%

€ 3,00

€ 3,70

€ 67.000,–

Energie-extensieve glastuinbouwonderneming groter dan 1 ha beteelde oppervlakte onder glas/kunststof

25%

€ 1,30

€ 3,70

€ 250.000,–

D. Bij de aanvraag tot subsidieverlening en de aanvraag tot subsidievaststelling mee te sturen documenten als bedoeld in de artikelen 4 en 8

[Vervallen per 01-04-2007]

De aanvraag tot subsidieverlening met betrekking tot eerste energieschermen gaat vergezeld van:

 • een op naam van de aanvrager gestelde originele offerte van een leverancier van het eerste energiescherm dat voldoet aan de omschrijving onder A., waarop in ieder geval de typering van het product en het onderscheid tussen de kostenonderdelen is aangegeven;

 • bedrijfskaart met daarop ingetekend de totale oppervlakte opstanden van de onderneming en met gearceerd ingetekend de oppervlakte waarop de investering betrekking heeft;

 • de jaarafrekening van de energieleverancier over het jaar 2005.

De aanvraag tot subsidievaststelling met betrekking tot eerste energieschermen gaat vergezeld van:

 • 1. facturen en/of andere schriftelijke bewijsstukken waaruit blijkt dat het eerste energiescherm volgens de offerte is geplaatst waarop in ieder geval de typering van het product en het onderscheid tussen de kostenonderdelen is aangegeven. (Prijzen dienen inclusief en exclusief BTW te worden opgevoerd);

 • 2. bankafschriften waaruit de betaling van de in onderdeel 1 bedoelde facturen blijkt.

Onderdeel: tweede energieschermen

[Vervallen per 01-04-2007]

A. Beschrijving van de investeringen als bedoeld in artikel 13

[Vervallen per 01-04-2007]

Bedieningsmechanisme met beweegbaar energiebesparend doek te bevestigen aan de binnenzijde van een glastuinbouwkas waarin al een eerste energiescherm aanwezig is of waarbij het eerste energiescherm gelijktijdig wordt geïnstalleerd, bestemd voor het verminderen van het warmteverlies in glastuinbouwkassen. De energiebesparing bij gesloten toestand van alleen het tweede energiescherm is minimaal 45%.

Het tweede energiescherm moet op een zelfstandig dradenbed worden geïnstalleerd waardoor het mogelijk is om zowel het eerste als het tweede energiescherm tegelijkertijd te kunnen sluiten. Hierdoor wordt een additionele energiebesparing ten opzichte van een eerste energiescherm behaald.

B. Beschrijving van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 16

[Vervallen per 01-04-2007]

Subsidiabele kosten:

Door de aanvrager te maken kosten voor het materieel, bestaande uit:

 • het bedieningsmechanisme;

 • het schermdoek;

 • het dradenbed; en

 • het overige voor de werking van het systeem noodzakelijk materieel (bijvoorbeeld montagematerieel zoals kabels, schroeven, bouten etc).

Door de aanvrager te maken installatiekosten, bestaande uit:

 • de door de leverancier in rekening gebrachte kosten voor het monteren van het materieel in een kas, zodanig dat de functie van het energiescherm volledig kan worden benut; of

 • de door de aanvrager gemaakte kosten voor eigen arbeid om het materieel in de kas te monteren, zodanig dat de functie van het energiescherm volledig kan worden benut.

Niet-subsidiabele kosten:

Door de aanvrager te maken kosten voor het materieel en de installatie bestaand uit:

– de kosten voor een tweede energiescherm geïnstalleerd op een reeds voor het eerste energiescherm gebruikt dradenbed waarbij slechts één van de schermen op enig moment ingezet kan worden.

C. Hoogte van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 17

[Vervallen per 01-04-2007]

In aanmerking voor subsidie komen:

 • 1. energie-extensieve glastuinbouwondernemingen;

 • 2. energie-intensieve glastuinbouwondernemingen.

Bij uitbesteden materieel en installatie

Onderneming

Subsidiepercentage

Maximum subsidiabele investeringskosten per m2 geïnstalleerd

Maximale subsidiabele investeringskosten

Energie-extensieve of energie- intensieve glastuinbouwonderneming kleiner dan of gelijk aan 1 ha beteelde oppervlakte onder glas/kunststof

25%

€ 6,70

€ 67.000,–

Energie-extensieve of energie-intensieve glastuinbouwonderneming groter dan 1 ha beteelde oppervlakte onder glas/kunststof

25%

€ 5,00

€ 250.000,–

Bij enkel uitbesteden materieel (installatie door eigen arbeid)

Onderneming

Subsidiepercentage

Maximum subsidiabele investeringskosten per m2 geïnstalleerd

Maximale subsidiabele investeringskosten

   

Materieel

Eigen arbeid forfaitair

 

Energie-extensieve of energie-intensieve glastuinbouwonderneming kleiner dan of gelijk aan 1 ha beteelde oppervlakte onder glas/kunststof

25%

€ 3,00

€ 3,70

€ 67.000,–

Energie-extensieve of energie-intensieve glastuinbouwonderneming groter dan 1 ha beteelde oppervlakte onder glas/kunststof

25%

€ 1,30

€ 3,70

€ 250.000,–

D. Bij de aanvraag tot subsidieverlening en de aanvraag tot subsidievaststelling mee te sturen documenten als bedoeld in de artikelen 4 en 8

[Vervallen per 01-04-2007]

De aanvraag tot subsidieverlening met betrekking tot tweede energieschermen gaat vergezeld van:

 • 1. een op naam van de aanvrager gestelde originele offerte van een leverancier van het tweede energiescherm dat voldoet aan de omschrijving onder A., waarop in ieder geval de typering van het product en het onderscheid tussen de kostenonderdelen is aangegeven;

 • 2. bedrijfskaart met daarop ingetekend de totale oppervlakte opstanden van de onderneming en met gearceerd ingetekend de oppervlakte waarop de investering betrekking heeft;

 • 3. de jaarafrekening van de energieleverancier over het jaar 2005.

De aanvraag tot subsidievaststelling met betrekking tot tweede energieschermen gaat vergezeld van:

 • 1. facturen en/of andere schriftelijke bewijsstukken waaruit blijkt dat het tweede energiescherm volgens de offerte is geplaatst waarop in ieder geval de typering van het product en het onderscheid tussen de kostenonderdelen is aangegeven. (Prijzen dienen inclusief en exclusief BTW te worden opgevoerd);

 • 2. bankafschriften waaruit de betaling van de in onderdeel 1 bedoelde facturen blijkt.

Onderdeel: klimaatcomputer

[Vervallen per 01-04-2007]

A. Beschrijving van de investeringen als bedoeld in artikel 13

[Vervallen per 01-04-2007]

Computer met software bestemd voor het regelen van het klimaat in glastuinbouwkassen.

B. Beschrijving van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 16

[Vervallen per 01-04-2007]

Subsidiabele kosten:

De door de aanvrager te maken kosten voor materieel, bestaande uit:

 • computerhardware;

 • standaardsoftware en;

 • de noodzakelijke bekabeling.

Door de aanvrager te maken kosten voor installatie, bestaande uit:

– het aansluiten en in werking stellen van de computer waardoor het mogelijk wordt de klimaatregelingfuncties van de klimaatcomputer in de kas te benutten.

Niet-subsidiabele kosten:

De door de aanvrager te maken kosten voor materieel, bestaande uit:

– temperatuurintegratiesoftwarepakket.

C. Hoogte van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 17

[Vervallen per 01-04-2007]

Onderneming

Subsidiepercentage

Maximale subsidiabele investeringskosten

Energie-extensieve glastuinbouwonderneming

25%

€ 45.000,–

D. Bij de aanvraag tot subsidieverlening en de aanvraag tot subsidievaststelling mee te sturen documenten als bedoeld in de artikelen 4 en 8

[Vervallen per 01-04-2007]

De aanvraag tot subsidieverlening met betrekking tot een klimaatcomputer gaat vergezeld van:

 • 1. een op naam van de aanvrager gestelde originele offerte van een leverancier van de klimaatcomputer die voldoet aan de omschrijving onder A., waarop in ieder geval de typering van het product en het onderscheid tussen de kostenonderdelen is aangegeven;

 • 2. de jaarafrekening van de energieleverancier over het jaar 2005.

De aanvraag tot subsidievaststelling met betrekking tot een klimaatcomputer gaat vergezeld van:

 • 1. facturen en/of andere schriftelijke bewijsstukken waaruit blijkt dat de klimaatcomputer volgens de offerte is geplaatst waarop in ieder geval de typering van het product en het onderscheid tussen de kostenonderdelen is aangegeven. (Prijzen dienen inclusief en exclusief BTW te worden opgevoerd);

 • 2. bankafschriften waaruit de betaling van de in onderdeel 1 bedoelde facturen blijkt.

Onderdeel: Temperatuurintegratiesoftwarepakket

[Vervallen per 01-04-2007]

A. Beschrijving van de investeringen als bedoeld in artikel 13

[Vervallen per 01-04-2007]

Een softwarepakket gericht op het realiseren van gemiddelde etmaaltemperaturen over een- of meerdere etmalen met als doel het energieverbruik in een glastuinbouwkas te minimaliseren.

B. Beschrijving van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 16

[Vervallen per 01-04-2007]

Subsidiabele kosten:

De door de aanvrager te maken kosten voor materieel, bestaande uit:

– het temperatuurintegratiesoftwarepakket

Door de aanvrager te maken kosten voor installatie, bestaande uit:

– het installeren van het betreffende softwarepakket op een klimaatcomputer waardoor de functies van de software volledig benut kunnen worden.

C. Hoogte van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 17

[Vervallen per 01-04-2007]

Onderneming

Subsidiepercentage

Maximum subsidiabele investeringskosten per pakket

Maximale subsidiabele investeringskosten

Energie-extensieve glastuinbouwonderneming

25%

€ 7000,– vermeerderd met € 700,– per aantal hectare onder kasdekglas/kasdekkunststof van de aanvrager

€ 10.000,–

D. Bij de aanvraag tot subsidieverlening en de aanvraag tot subsidievaststelling mee te sturen documenten als bedoeld in de artikelen 4 en 8

[Vervallen per 01-04-2007]

De aanvraag tot subsidieverlening met betrekking tot het temperatuurintegratiesoftwarepakket gaat vergezeld van:

 • 1. een op naam van de aanvrager gestelde originele offerte van een leverancier van het temperatuurintegratiesoftwarepakket dat voldoet aan de omschrijving onder A., waarop in ieder geval de typering van het product en het onderscheid tussen de kostenonderdelen is aangeven;

 • 2. de jaarafrekening van de energieleverancier over het jaar 2005.

De aanvraag tot subsidievaststelling met betrekking tot het temperatuurintegratiesoftwarepakket gaat vergezeld van:

 • 1. facturen en/of andere schriftelijke bewijsstukken waaruit blijkt dat de temperatuurintegratiesoftwarepakket volgens de offerte is geïnstalleerd waarop in ieder geval de typering van het product en het onderscheid tussen de kostenonderdelen is aangegeven. (Prijzen dienen inclusief en exclusief BTW te worden opgevoerd);

 • 2. bankafschriften waaruit de betaling van de in onderdeel 1 bedoelde facturen blijkt.

Onderdeel: meerinvestering kasdek met antireflectie gecoat kasdekglas of kasdekkunststof

[Vervallen per 01-04-2007]

A. Beschrijving van de investeringen als bedoeld in artikel 13

[Vervallen per 01-04-2007]

Kasdekglas of kasdekkunststof voorzien van een antireflectiecoating bestemd voor verhoging van de lichtdoorlatendheid van het glas/kunststof tot minimaal 95% van direct invallend PAR-licht en minimaal 90% van indirect PAR-licht.

Toelichting PAR-licht:

PAR staat voor Photosynthetic Active Radiation en is bepalend voor de snelheid van de fotosynthese.

B. Beschrijving van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 16

[Vervallen per 01-04-2007]

Subsidiabele kosten:

Door de aanvrager te maken kosten voor materieel, bestaande uit:

– de meerkosten van het kasdekglas of kasdekkunststof ten opzichte van vergelijkbaar niet-gecoate kasdekglas of kasdekkunststof.

Niet-subsidiabele kosten:

Door de aanvrager te maken kosten voor installatie, bestaande uit:

– het installeren van het kasdekglas of kasdekkunststof in het kasdek.

C. Hoogte van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 17

[Vervallen per 01-04-2007]

Voor subsidie in aanmerking komen:

 • 1. energie-extensieve glastuinbouwondernemingen;

 • 2. energie-intensieve glastuinbouwondernemingen.

Onderneming

Subsidiepercentage

Maximum subsidiabele investeringskosten per m2

Maximale subsidiabele investeringskosten

Energie-extensieve en energie-intensieve glastuinbouwondernemingen

25%

€ 10,00

€ 500.000,–

D. Bij de aanvraag tot subsidieverlening en de aanvraag tot subsidievaststelling mee te sturen documenten als bedoeld in de artikelen 4 en 8

[Vervallen per 01-04-2007]

De aanvraag tot subsidieverlening met betrekking tot antireflectie gecoat kasdekglas of kasdekkunststof gaat vergezeld van:

 • 1. een op naam van de aanvrager gestelde originele offerte van het antireflectie gecoat kasdekglas of kasdekkunststof dat voldoet aan de omschrijving onder A., waarop in ieder geval de typering van het product en het onderscheid tussen de kostenonderdelen is aangegeven. De offerte dient helder te vermelden wat de meerkosten zijn ten opzichte van kasdekglas of kasdekkunststof zonder antireflectie coating;

 • 2. bedrijfskaart met daarop ingetekend de totale oppervlakte opstanden van de onderneming en met gearceerd ingetekend de oppervlakte waarop de investering betrekking heeft;

 • 3. De jaarafrekening van de energieleverancier over het jaar 2005.

De aanvraag tot subsidievaststelling met betrekking tot antireflectie gecoat kasdekglas of kasdekkunststof gaat vergezeld van:

 • 1. facturen en/of andere schriftelijke bewijsstukken waaruit blijkt dat het antireflectie gecoat kasdekglas of kasdekkunststof volgens de offerte is geleverd en geplaatst waarop in ieder geval de typering van het product en het onderscheid met kasdekglas of kasdekkunststof zonder antireflectie coating is aangegeven. (Prijzen dienen inclusief en exclusief BTW te worden opgevoerd);

 • 2. bankafschriften waaruit de betaling van de in onderdeel 1 bedoelde facturen blijkt.

Onderdeel: warmtebuffersysteem

[Vervallen per 01-04-2007]

A. Beschrijving van de investeringen als bedoeld in artikel 13

[Vervallen per 01-04-2007]

Opslagtank met toebehoren bestemd voor het terugwinnen en opslaan van warmte die vrijkomt bij warmteopwekking in glastuinbouwkassen.

B. Beschrijving van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 16

[Vervallen per 01-04-2007]

Subsidiabele kosten:

De door de aanvrager te maken kosten voor materieel, bestaande uit:

 • de opslagtank;

 • noodzakelijke aansluitmaterieel voor het centrale verwarmingsnet;

 • noodzakelijke bekabeling en besturing; en

 • noodzakelijke pompen en meters.

Door de aanvrager te maken kosten voor installatie, bestaande uit:

– het installeren en in werking stellen van het warmtebuffersysteem waardoor de functie van het systeem volledig kan worden benut.

C. Hoogte van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 17

[Vervallen per 01-04-2007]

Onderneming

Subsidiepercentage

Buffercapaciteit

Maximale subsidiabele investeringskosten

Energie-extensieve glastuinbouwonderneming

25%

Tot 60 m3

€ 50.000,–

Energie-extensieve glastuinbouwonderneming

25%

Tot 125 m3

€ 70.000,–

Energie-extensieve glastuinbouwonderneming

25%

Tot 250 m3

€ 90.000,–

Energie-extensieve glastuinbouwonderneming

25%

250 m3 of groter

€ 100.000,–

D. Bij de aanvraag tot subsidieverlening en de aanvraag tot subsidievaststelling mee te sturen documenten als bedoeld in de artikelen 4 en 8

[Vervallen per 01-04-2007]

De aanvraag tot subsidieverlening met betrekking tot een warmtebuffersysteem gaat vergezeld van:

 • 1. een op naam van de aanvrager gestelde originele offerte van een leverancier van het warmtebuffersysteem dat voldoet aan de omschrijving onder A., waarop in ieder geval de typering van het product en het onderscheid tussen de kostenonderdelen is aangegeven;

 • 2. de jaarafrekening van de energieleverancier over het jaar 2005.

De aanvraag tot subsidievaststelling met betrekking tot een warmtebuffersysteem gaat vergezeld van:

 • 1. facturen en/of andere schriftelijke bewijsstukken waaruit blijkt dat het warmtebuffersysteem volgens de offerte is geplaatst waarop in ieder geval de typering van het product, de buffercapaciteit en het onderscheid tussen de kostenonderdelen is aangegeven. (Prijzen dienen inclusief en exclusief BTW te worden opgevoerd);

 • 2. bankafschriften waaruit de betaling van de in onderdeel 1 bedoelde facturen blijkt.

Onderdeel: Condensor op retour

[Vervallen per 01-04-2007]

A. Beschrijving van de investeringen als bedoeld in artikel 13

[Vervallen per 01-04-2007]

Condenserende warmtewisselaar en (eventueel) condenswaterbehandelingseenheid bestemd voor het terugwinnen van warmte uit de rookgassen van verwarmingsinstallaties van glastuinbouwkassen door opwarming van de retourleiding.

B. Beschrijving van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 16

[Vervallen per 01-04-2007]

Subsidiabele kosten:

Door de aanvrager te maken kosten voor materieel, bestaande uit:

 • de condenserende warmtewisselaar (condensor) en (eventueel) condenswaterbehandelingseenheid;

 • de materialen noodzakelijk voor het plaatsen van de condensor en (eventueel) de condenswaterbehandelingseenheid.

Door de aanvrager te maken kosten voor installatie, bestaande uit:

– het installeren en in werking stellen van het condensorsysteem waardoor de functie van het systeem volledig kan worden benut.

C. Hoogte van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 17

[Vervallen per 01-04-2007]

Onderneming

Subsidiepercentage

Maximale subsidiabele investeringskosten

Energie-extensieve glastuinbouwonderneming

25%

€ 13.000,–

D. Bij de aanvraag tot subsidieverlening en de aanvraag tot subsidievaststelling mee te sturen documenten als bedoeld in de artikelen 4 en 8

[Vervallen per 01-04-2007]

De aanvraag tot subsidieverlening met betrekking tot een condensor op retour gaat vergezeld van:

 • 1. een op naam van de aanvrager gestelde originele offerte van een leverancier van de condensor op retour die voldoet aan de omschrijving onder A., waarop in ieder geval de typering van het product en het onderscheid tussen de kostenonderdelen is aangegeven;

 • 2. De jaarafrekening van de energieleverancier over het jaar 2005.

De aanvraag tot subsidievaststelling met betrekking tot een condensor op retour gaat vergezeld van:

 • 1. facturen en/of andere schriftelijke bewijsstukken waaruit blijkt dat de condensor op retour volgens de offerte is waarop in ieder geval de typering van het product en het onderscheid tussen de kostenonderdelen is aangegeven. (Prijzen dienen inclusief en exclusief BTW te worden opgevoerd);

 • 2. bankafschriften waaruit de betaling van de in onderdeel 1 bedoelde facturen blijkt.

Onderdeel: energieclusters

[Vervallen per 01-04-2007]

A. Beschrijving van de investeringen als bedoeld in artikel 13

[Vervallen per 01-04-2007]

Een voorziening tussen een samenwerkingsverband van twee of drie glastuinbouwondernemingen ten behoeve van de onderlinge uitwisseling van warmte-, en/of CO2- en/of elektriciteit met als doel een netto energiebesparing ten opzichte van de situatie waarbij geen clustering plaatsvindt,bestaande uit:

Leidingwerk voor warmte- en CO2-transport, elektriciteitskabels, warmtemeter(s), kilowattuurmeter(s), besturingsysteem, warmtebuffersysteem en het noodzakelijk klein materieel voor de installatie van het energienetwerk.

B. Beschrijving van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 16

[Vervallen per 01-04-2007]

Subsidiabele kosten:

De door de aanvrager te maken kosten voor materieel, bestaande uit:

 • leidingwerk voor warmtetransport;

 • leidingwerk voor CO2-transport;

 • elektriciteitskabels;

 • warmtemeter(s);

 • kilowattuurmeter(s);

 • besturingsysteem;

 • warmtebuffersysteem; en

 • het noodzakelijk klein materiaal voor de installatie van het energienetwerk.

Door de aanvrager te maken kosten voor installatie, bestaande uit:

– de kosten voor het installeren van het energiecluster tussen minimaal 2 en maximaal 3 glastuinbouwbedrijven waardoor de functies van het energiecluster volledig benut kunnen worden.

Niet-subsidiabele kosten:

Door de aanvrager te maken kosten voor installatie, bestaande uit:

– kosten van eigen arbeid van de installatie.

Door de aanvrager te maken kosten voor materieel en installatie, bestaande uit:

– de kosten voor het aansluiten van de stroomvoorziening op het openbare elektriciteitsnet.

C. Hoogte van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 17

[Vervallen per 01-04-2007]

In aanmerking voor subsidie komen:

 • energie-extensieve glastuinbouwondernemingen;

 • energie-intensieve glastuinbouwondernemingen.

Onderneming

Subsidiepercentage

Aantal deelnemers in het samenwerkingsverband

Maximale subsidiabele investeringskosten voor het cluster

Samenwerkingsverband van twee glastuinbouwondernemingen

25%

2

€ 200.000,00

Samenwerkingsverband van drie glastuinbouwondernemingen

25%

3

€ 300.000,00

D. Bij de aanvraag tot subsidieverlening en de aanvraag tot subsidievaststelling mee te sturen documenten als bedoeld in de artikelen 4 en 8

[Vervallen per 01-04-2007]

De aanvraag tot subsidieverlening met betrekking tot het energiecluster gaat vergezeld van:

 • 1. een door het samenwerkingsverband ondertekend machtigingsformulier tot aanvragen van de subsidie;

 • 2. een op naam van de aanvrager gestelde originele offerte van een leverancier van de installaties die voldoen aan de omschrijving onder A, en waarop in ieder geval de typeringen van de producten en het onderscheid tussen de kostenonderdelen zijn aangegeven;

 • 3. een kaart of plattegrond met daarop ingetekend de totale oppervlakte van de betrokken opstanden van het samenwerkingsverband en met gearceerd ingetekend de oppervlakte waarop de investering betrekking heeft inclusief opgave van lengte van de voorziening in meters en de afstand tussen de ondernemingen in meters;

 • 4. De jaarafrekeningen van alle deelnemers in het samenwerkingsverband van de energieleveranciers over het jaar 2005.

De aanvraag tot subsidievaststelling met betrekking tot het energiecluster gaat vergezeld van:

 • 1. facturen en/of andere schriftelijke bewijsstukken waaruit blijkt dat het energiecluster volgens de offerte is gerealiseerd waarop in ieder geval de typeringen van de producten en het onderscheid tussen de kostenonderdelen zijn aangegeven. (Prijzen dienen inclusief en exclusief BTW te worden opgevoerd);

 • 2. bankafschriften waaruit de betaling van de in onderdeel 1 bedoelde facturen blijkt.

Terug naar begin van de pagina