Besluit vaststelling bestanddelen zilveren vijf-euromunt en gouden tien-euromunt ter gelegenheid van 200 jaar Belastingdienst

Geldend van 15-11-2006 t/m heden

Besluit van 4 november 2006, houdende vaststelling van de bestanddelen van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt die in 2006 wordt uitgegeven ter gelegenheid van 200 jaar Belastingdienst

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Financiën van 1 november 2006, FM 2006-2572 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen en internationaal;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De voorzijde van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt die in 2006 worden uitgegeven ter gelegenheid van 200 jaar Belastingdienst is:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in het midden van een spiraal gevormd door de jaartallen 1806 tot en met 2006 een verkleinde afbeelding van de nationale zijde van de Nederlandse twee-euromunt als beschreven in artikel 1 van het besluit van 6 december 2001, houdende de vaststelling van de bestanddelen van de nationale zijde van de Nederlandse euromunten (Stb. 2001, 634);

   Bijlage 241711.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: in het midden van het rondschrift «5 EURO 200 jaar belasting in dienst van de samenleving» een verkleinde afbeelding van een proefslag van een 1 F-munt uit 1807 (jaartal niet afgebeeld), in het midden onderaan het teken de muntmeester «

   Bijlage 241712.png

   », de initialen van de ontwerpen Hennie Bouwe  «HB» en het teken van de Munt «

   Bijlage 241713.png

   ».  

   Bijlage 241714.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD*ZIJ*MET*ONS*».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 november 2006

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de veertiende november 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina