Tijdelijke regeling vrijwillige inzet voor en door jeugd 2007–2008

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 18-11-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 november 2006, nr. DJB/APJB-2716140, houdende een tijdelijke regeling betreffende de toekenning van projectsubsidies ten behoeve van een landelijke ondersteuningsstructuur voor lokale vrijwilligers op het terrein van de jeugd 2007–2008

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 10 van de Welzijnswet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. projectsubsidie: subsidie met een incidenteel karakter in de lasten van de activiteiten opgenomen in het projectplan, bedoeld in artikel 9, tweede lid.

 • c. landelijke vrijwilligersorganisatie: een organisatie die een landelijk werkterrein heeft, op landelijk niveau is georganiseerd en die werkzaam is voor, door of met jeugd en voor dat doel op lokaal niveau toegang heeft tot een netwerk van vrijwilligers;

 • d. vrijwilligersproject: een samenhangend geheel van activiteiten gericht op een systematische en duurzame versterking van het vrijwilligerswerk.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Subsidie wordt slechts verstrekt indien:

 • a. naar het oordeel van de Minister mag worden verwacht dat de met de subsidiëring beoogde doeleinden zullen worden bereikt;

 • b. de aanvrager naar het oordeel van de Minister de behoefte aan subsidie heeft aangetoond;

 • c. de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat de financiële middelen met inbegrip van subsidie voldoende zullen zijn om de voorgenomen activiteiten uit te voeren.

Hoofdstuk 2. Inhoudelijke bepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Minister kan voor de periode 1 april 2007 tot en met 31 december 2008 aan landelijke vrijwilligersorganisaties projectsubsidies verstrekken voor meerjarige vrijwilligersprojecten voor:

  • a. het versterken en het ondersteunen van vrijwilligerswerk ten behoeve van de jeugd op lokaal niveau of

  • b. het bevorderen van lokaal vrijwilligerswerk door jeugdigen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie voldoet een vrijwilligersproject ten minste aan de volgende criteria:

 • a. het is gericht op een aantoonbare behoefte van vrijwilligers om optimaal te functioneren of te gaan functioneren binnen een vrijwilligersorganisatie;

 • b. het is overdraagbaar zodat het project gezien de aanpak en de uitvoering ook door een andere organisatie en/of in andere gemeenten zou kunnen worden uitgevoerd;

 • c. het voorziet in duurzame versterking van het vrijwilligerswerk.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

Bij de verdeling van het beschikbare bedrag geeft de Minister die aanvragen voorrang waarvan de inwilliging in vergelijking met andere aanvragen naar verwachting van meer belang is voor het met deze regeling na te streven beleid. Daarbij wordt gelet op de mate waarin voldaan wordt aan de criteria bedoeld in artikel 5 en daarnaast op:

 • a. de mate waarin jongeren met een (risico op) achterstand op sociaal-cultureel of op sociaal-economisch gebied deelnemen aan het project;

 • b. de mate waarin sprake is van samenwerking met andere organisaties;

 • c. de mate waarin sprake is van innovatie;

 • d. de toename van het aantal jeugdige vrijwilligers;

 • e. de mate waarin sprake is van ondersteuning van het vrijwillig kader;

 • f. de verhouding tussen de lasten en de kwaliteit van het project.

Hoofdstuk 3. Berekeningswijze en subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De projectsubsidie voor een vrijwilligersproject bestaat uit een vergoeding van maximaal 75% van de werkelijke kosten, voor zover opgenomen in de door de Minister goedgekeurde begroting. De vast te stellen subsidie bedraagt echter niet meer dan het door de Minister verleende bedrag. De overige 25% van de lasten worden niet gefinancierd uit andere subsidies van het Rijk.

 • 2 De subsidie bedraagt minimaal € 100.000 en maximaal € 300.000.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

Het subsidieplafond voor projectsubsidies ingevolge deze regeling bedraagt € 4.700.000. Dit bedrag wordt in beginsel gelijkelijk verdeeld over beide in artikel 4 onderscheiden vrijwilligersprojecten.

Hoofdstuk 4. De aanvraag

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De aanvraag voor projectsubsidie wordt uiterlijk 1 januari 2007 ingediend. Aanvragen die na 1 januari worden ingediend worden buiten behandeling gelaten.

 • 2 De aanvraag van een projectsubsidie wordt onderbouwd met een projectplan en begroting. Voor het projectplan en de begroting wordt het formulier gebruikt dat als bijlage 1 bij deze regeling is gevoegd.

 • 3 In het projectplan worden de aard en de omvang van de voorgenomen activiteiten beschreven. Daarbij wordt aangegeven welke doelstelling de aanvrager met de activiteiten nastreeft en op welke wijze die zullen worden uitgevoerd.

 • 4 De begroting geeft inzicht in de baten en lasten van de activiteiten zoals opgenomen in het projectplan.

 • 5 De begroting is voorzien van een postgewijze toelichting.

 • 6 Baten en lasten die door middel van interne doorberekeningen worden toegerekend, worden bepaald op bedrijfseconomische en maatschappelijk aanvaardbare grondslagen. Voor zover hierin lasten zijn begrepen van materiële vaste activa, worden deze lasten op basis van aanschaffingsprijzen van die activa berekend.

 • 7 De aanvraag wordt ondertekend door degene die op grond van de statuten bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen, of door een persoon die daartoe gevolmachtigd is.

Hoofdstuk 5. Subsidieverlening en bevoorschotting

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2007]

De Minister geeft een beschikking op een aanvraag uiterlijk 1 april 2007.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Minister kan op een verleende projectsubsidie voorschotten verlenen.

 • 2 Voorschotten worden gelijkmatig over het aantal maanden verstrekt, waarvoor de subsidie is aangevraagd. Gedurende het project bedragen de voorschotten in totaal niet meer dan 90% van het bedrag van de verleende projectsubsidie.

 • 3 Uiterlijk vier maanden na ontvangst van de volledige aanvraag voor de subsidievaststelling worden de voorschotten verhoogd tot het bedrag van de subsidiedeclaratie voor zover het bedrag van de subsidiedeclaratie niet hoger is dan het bedrag van de verleende projectsubsidie.

 • 4 De Minister kan, indien hierom in de aanvraag wordt verzocht, afwijken van het bepaalde in het tweede lid.

Hoofdstuk 6. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2007]

De ontvanger van een projectsubsidie neemt deel aan het kennisnetwerk ‘Vrijwilligerswerk voor en door jeugd’ ten behoeve van: kennisontwikkeling en uitwisseling van ervaringen met vrijwilligerswerk voor en door jeugd; kwaliteitsbewaking en -verbetering van vrijwilligerswerk voor en door jeugd; ontwikkeling van overdraagbare methoden voor vrijwilligerswerk voor en door jeugd.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2007]

De ontvanger van een projectsubsidie zorgt ervoor dat:

 • a. de doeleinden, gesteld in het projectplan op doelmatige wijze worden nagestreefd en

 • b. de werkzaamheden op een zodanige manier worden geregeld dat een goed beleid en beheer worden gevoerd.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2007]

De ontvanger van een projectsubsidie zorgt er voor dat:

 • a. de administratie op overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd en

 • b. dat te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde baten en lasten kunnen worden nagegaan.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2007]

De ontvanger van een projectsubsidie doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de Minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2007]

De ontvanger van een projectsubsidie stelt na afloop van de periode waarvoor subsidie is verleend een projectverslag vast dat inzicht geeft in de aard, duur en omvang van de in het kader van de subsidiëring verrichte activiteiten. In het projectverslag worden de verrichte activiteiten met de in projectplan voorgenomen activiteiten vergeleken.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Indien een gesubsidieerde activiteit leidt tot een publicatie, kan de Minister bepalen dat de ontvanger van een projectsubsidie er zorg voor draagt dat bij de publicatie wordt aangegeven wie de uitvoerder en subsidiënt van het project zijn geweest.

 • 2 Indien een projectsubsidie gericht is of mede gericht is op de totstandkoming van een werk als bedoeld in artikel 10, onder 1°, van de Auteurswet 1912, draagt de subsidieontvanger er zorg voor auteursrechthebbende te zijn ter zake van dat werk.

 • 3 De ontvanger van een projectsubsidie vrijwaart de Staat der Nederlanden voor aanspraken van derden ter zake van alle schade die zij lijden ten gevolge van de door of vanwege de subsidieontvanger verrichte publicaties.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2007]

De ontvanger van een projectsubsidie die aan derden goederen ter beschikking stelt of voor derden diensten verricht, brengt daarvoor een vergoeding in rekening die ten minste kostendekkend is, tenzij het derden betreft voor wie de gesubsidieerde activiteiten bestemd zijn.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2007]

De ontvanger van een projectsubsidie werkt mee aan door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2007]

De Minister kan bij de verlening van een projectsubsidie verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Hoofdstuk 7. De subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Binnen vier maanden na afloop van de periode waarvoor subsidie is verleend, dient de subsidieontvanger een aanvraag in voor de subsidievaststelling.

 • 2 De aanvraag voor de subsidievaststelling gaat vergezeld van:

 • 3 De aanvraag wordt ondertekend door degene die op grond van de statuten bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen, of door een persoon die daartoe gevolmachtigd is.

 • 4 De Minister kan ontheffing verlenen van de in het eerste lid genoemde aanvraagtermijn.

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2007]

De subsidiedeclaratie geeft een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de aanwending en de besteding van de subsidie door de subsidieontvanger en geeft de nodige informatie om de subsidie vast te stellen. De subsidiedeclaratie sluit aan op de indeling van de bij de subsidieaanvraag ingediende begroting. Belangrijke verschillen tussen declaratie en begroting worden toegelicht.

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De subsidiedeclaratie gaat vergezeld van een rapportage omtrent de naleving van de subsidiebepalingen door de subsidieontvanger, opgesteld door de accountant overeenkomstig het in bijlage 3 bij deze regeling opgenomen controleprotocol.

 • 3 De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de accountant meewerkt aan door of namens de departementale auditdienst in te stellen onderzoeken naar de door de accountant verrichte (controle)werkzaamheden.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 24

[Vervallen per 01-01-2007]

Binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag, bedoeld in artikel 21, geeft de Minister een beschikking tot vaststelling.

Artikel 25

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 26

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling vrijwillige inzet voor en door jeugd 2007–2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina