Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geraadpleegd op 07-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Kzbo
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0020495
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Bekostigingsregeling Wuvo
 3. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 4. Besluit bijdrage Koninklijke Bibliotheek aan Overheidsdatacenter Belastingdienst
 5. Besluit bijdrage PUC
 6. Besluit bijdrage rijksincassovoorziening
 7. Besluit bijdrage SSO-Noord
 8. Besluit mandaat en machtiging pgb-zorgbonus voor pgb-zorgverleners COVID-19
 9. Besluit mandaat en machtiging Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw inzake uitvoering wettelijke taken certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties
 10. Besluit rechtspositie Kamer van Koophandel
 11. Besluit vaststelling enkele afwijkende rechtspositieregels voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan
 12. Besluit vergoeding leden en plaatsvervangende leden van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 13. Besluit vergoeding leden Kiesraad
 14. Bestuursreglement BFT
 15. Bestuursreglement CCD
 16. Bestuursreglement CIZ
 17. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
 18. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
 19. Bestuursreglement Zorginstituut Nederland
 20. Bezoldigingsregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek
 21. Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel
 22. Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel
 23. Rechtspositieregeling raad van bestuur Ksa
 24. Regeling bezoldiging College voor de rechten van de mens
 25. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
 26. Regeling bezoldiging en schadeloosstelling functionarissen Kamer van Koophandel
 27. Regeling Geneesmiddelenwet
 28. Regeling op het notarisambt
 29. Regeling rechtspositie Commissariaat voor de Media en Stimuleringsfonds voor de journalistiek
 30. Regeling schadeloosstelling leden commissie schadefonds geweldsmisdrijven
 31. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 32. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
 33. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
 34. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 35. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
 36. Regeling vaststelling schadeloosstellingen leden CCS
 37. Regeling vergoeding Kanselier der Nederlandse Orden
 38. Regeling vergoeding raad van toezicht Centraal Orgaan opvang asielzoekers
 39. Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen
 40. Reglement Raad van bestuur Sociale verzekeringsbank
 41. Tarievenbesluit Ctgb 2022
 42. Vergoedingenregeling bestuur ZorgOnderzoek Nederland
 43. Vergoedingenregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek
 44. Vergoedingenregeling College voor toetsen en examens
 45. Vergoedingenregeling NRGD
 46. Wijzigingsregeling Bekostigingsregeling Wuvo
 47. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel Wlz-tarieven (gebruik kostenonderzoek)
 2. Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars
 3. Beleidsregel handhaving splitsingsplannen
 4. Beleidsregel huisartsentarieven per 2013
 5. Beleidsregel inschrijving limited liability partnerships in het handelsregister
 6. Beleidsregel massaschade
 7. Beleidsregel mededinging en duurzaamheid 2016
 8. Beleidsregel netneutraliteit
 9. Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister
 10. Beleidsregel sturing van en toezicht op ACNL
 11. Beleidsregel taakuitoefening CBS
 12. Beleidsregel taakuitoefening NWO
 13. Beleidsregel uitoefening bevoegdheid ex artikel 82, tweede lid, van de Gaswet
 14. Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken over het ex ante toezicht op grond van de Postwet 2009
 15. Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013
 16. Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen
 17. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 18. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 19. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 20. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 21. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 22. Beleidsregels tijdelijk niet-handhaven bij ETS luchtvaart
 23. Beleidsregels totalisatorafdracht
 24. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector
 25. Boetebeleidsregel ACM 2014
 26. Tijdelijke Beleidsregel aanpassing vergoedingen rechtsbijstandverleners en mediators

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet LNV-wetgeving (Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 2.7
 3. Aanpassingswet enige wetten Ministerie van Veiligheid en Justitie (brengen van een aantal zelfstandige bestuursorganen onder werking van Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 4. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 2.46
 5. Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2016
  Tekst: tekst
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 7. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 20
 8. Beleidsregel sturing van en toezicht op ACNL
  Artikel: 1
 9. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
  Artikel: 1
 12. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
  Artikel: 1
 13. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 1
 14. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 1
 15. Besluit bijdrage PUC
  Artikel: 1
 16. Besluit bijdrage SSO-Noord
  Artikel: 1
 17. Besluit mandaat en machtiging Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw inzake uitvoering wettelijke taken certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties
 18. Besluit vaststelling enkele afwijkende rechtspositieregels voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan
  Artikel: 1
 19. Bestuursreglement ACNL
  Artikelen: 1, 4
 20. Bestuursreglement CCD
  Artikel: 1
 21. Bestuursreglement CIZ
  Tekst: tekst
 22. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
  Artikel: 1
 23. Bestuursreglement NWO 2017
  Artikel: 1.3
 24. Bestuursreglement NZa
  Bijlage: 1
 25. Bestuursreglement Nederlandse Emissieautoriteit
  Artikel: 12
 26. Bestuursreglement Politieacademie
  Artikel: 11
 27. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Tekst: tekst
 28. Bestuursreglement van het CAK
  Artikel: 1
 29. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 30. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 31. Gedragscode CAK
  Artikel: 4
 32. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 2
 33. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikel: 2
 34. Kieswet
  Artikel: A 4
 35. Landbouwkwaliteitswet
  Artikel: 8a
 36. Mediawet 2008
  Artikelen: 2.60a, 7.2, 8.2
 37. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 38. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 39. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  Tekst: tekst
 40. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  Tekst: tekst
 41. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 42. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021
  Tekst: tekst
 43. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  Tekst: tekst
 44. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 45. Organisatiewet Kadaster
  Artikel: 2a
 46. Politiewet 2012
  Artikel: 81
 47. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  Tekst: tekst
 48. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  Tekst: tekst
 49. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 50. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 51. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 52. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 53. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
  Artikel: 1
 54. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020
 55. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
 56. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 1
 57. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 1
 58. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 1
 59. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 1
 60. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 1
 61. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Bijlage: Accountantsprotocol COA
 62. Reglement werkwijze NIWO
  Artikelen: 1, 5
 63. Reglement werkwijze NIWO
  Artikelen: 1, 5
 64. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
  Artikel: 5a
 65. Spoorwegwet
  Artikel: 33a
 66. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 1a
 67. Verordening op de kostenvergoedingen
  Artikel: 2
 68. Verordening op de ledengroepen
  Artikel: 1
 69. Verzamelwet pensioenen 2014
 70. Waarborgwet 2019
  Artikelen: 1, 4
 71. Warenwet
  Artikelen: 7a, 13a
 72. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 4a, 4ar, 4v, 4z
 73. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikelen: 1, 2
 74. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikelen: 1, 2, 4
 75. Wet bescherming klokkenluiders
  Artikel: 3
 76. Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
  Artikel: 1
 77. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 4.6
 78. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 4.4.1, 6.1.1
 79. Wet luchtvaart
  Artikel: 5.22
 80. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 3
 81. Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
  Artikel: 14
 82. Wet medische hulpmiddelen
  Artikel: 8
 83. Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 2a
 84. Wet op de architectentitel
  Artikel: 2a
 85. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 14
 86. Wet op de dierproeven
  Artikel: 18
 87. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 167, 169
 88. Wet op de orgaandonatie
  Artikel: 24
 89. Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
  Artikel: 2
 90. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 1
 91. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel: 2
 92. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:30
 93. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 1.16a, 5.2
 94. Wet op het notarisambt
  Artikel: 110
 95. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 188, 190
 96. Wet op het specifiek cultuurbeleid
  Artikel: 9a
 97. Wet open overheid
  Artikel: 9.24
 98. Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
  Artikel: 2
 99. Wet schadefonds geweldsmisdrijven
  Artikel: 8
 100. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 4
 101. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Artikelen: 1, 2
 102. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel: 3
 103. Wet vergoedingen adviescolleges en commissies
  Artikel: 1
 104. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 19a
 105. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 16a
 106. Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 4
 107. Wet wegvervoer goederen
  Artikelen: 4.1, 4.7
 108. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 109. Wijzigingswet Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (aanpassing Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 110. Wijzigingswet Wet op de architectentitel (beroepservaring, bij- en nascholingsregeling voor stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten, wijzigingen in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, alsmede enige andere wijzigingen)
 111. Wijzigingswet Wet op het notarisambt, enz. (evaluatie en regeling enkele andere onderwerpen)
 112. Wijzigingswet Wet schadefonds geweldsmisdrijven (opheffen rechtspersoonlijkheid van het fonds, enz.)
 113. Wijzigingswet Wet schadefonds geweldsmisdrijven (uitbreiding van de categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen)
 114. Wijzigingswet financiële markten 2013
 115. Woningwet
  Artikel: 3
 116. Zaaizaad- en plantgoedwet 2005
  Artikelen: 2a, 24
 117. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 58

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 16-02-2022 Stb. 2022, 104 35890 21-03-2022 Stb. 2022, 171
Wijziging 25-10-2021 Stb. 2021, 499 33328 25-10-2021 Stb. 2021, 499
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 483 33912 04-12-2014 Stb. 2014, 505
Wijziging 02-11-2006 Stb. 2006, 587 27426 02-11-2006 Stb. 2006, 587
Nieuwe-regeling 02-11-2006 Stb. 2006, 587 27426 02-11-2006 Stb. 2006, 587
Wijziging 09-09-2004 Stb. 2004, 493 29008 02-11-2006 Stb. 2006, 587
Naar boven