Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingKzbo
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0020495
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie
  2. Bekostigingsregeling Wuvo
  3. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  4. Besluit bijdrage PUC
  5. Besluit bijdrage rijksincassovoorziening
  6. Besluit bijdrage SSO-Noord
  7. Besluit rechtspositie Kamer van Koophandel
  8. Besluit vaststelling enkele afwijkende rechtspositieregels voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan
  9. Besluit vergoeding leden en plaatsvervangende leden van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  10. Bestuursreglement BFT
  11. Bestuursreglement CCD
  12. Bestuursreglement CIZ
  13. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  14. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  15. Bestuursreglement Zorginstituut Nederland
  16. Bezoldigingsregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek
  17. Bezoldigingsregeling Commissariaat voor de Media en Stimuleringsfonds voor de pers
  18. Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel
  19. Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel
  20. Regeling bezoldiging College voor de rechten van de mens
  21. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
  22. Regeling bezoldiging en schadeloosstelling functionarissen Kamer van Koophandel
  23. Regeling Geneesmiddelenwet
  24. Regeling op het notarisambt
  25. Regeling rechtspositie voorzitter en leden Ksa 2012
  26. Regeling schadeloosstelling leden commissie schadefonds geweldsmisdrijven 2013
  27. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  28. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  29. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  30. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  31. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  32. Regeling vaststelling schadeloosstellingen leden CCS
  33. Regeling vergoeding bestuur Bureau Financieel Toezicht
  34. Regeling vergoeding Kanselier der Nederlandse Orden
  35. Regeling vergoeding raad van toezicht Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  36. Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen
  37. Reglement Raad van Bestuur Kadaster 2014
  38. Reglement Raad van bestuur Sociale verzekeringsbank
  39. Tarievenbesluit Ctgb 2020
  40. Vergoedingenregeling bestuur ZorgOnderzoek Nederland
  41. Vergoedingenregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek
  42. Vergoedingenregeling College voor toetsen en examens
  43. Vergoedingenregeling NRGD
  44. Wijzigingsregeling Bekostigingsregeling Wuvo
  45. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

  1. Beleidsregel Wlz-tarieven (gebruik kostenonderzoek)
  2. Beleidsregel clementie
  3. Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars
  4. Beleidsregel handhaving splitsingsplannen
  5. Beleidsregel huisartsentarieven per 2013
  6. Beleidsregel inschrijving limited liability partnerships in het handelsregister
  7. Beleidsregel massaschade
  8. Beleidsregel mededinging en duurzaamheid 2016
  9. Beleidsregel netneutraliteit
  10. Beleidsregel nummerportabiliteit in verband met ongewenste overstap
  11. Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister
  12. Beleidsregel uitoefening bevoegdheid ex artikel 82, tweede lid, van de Gaswet
  13. Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken over het ex ante toezicht op grond van de Postwet 2009
  14. Beleidsregels Nederlandse emissieautoriteit handhaving handel in emissierechten 2016
  15. Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013
  16. Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen
  17. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  18. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
  19. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
  20. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
  21. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  22. Beleidsregels tijdelijk niet-handhaven bij ETS luchtvaart
  23. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector
  24. Boetebeleidsregel ACM 2014

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
    Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020
  2. Aanpassingswet LNV-wetgeving (Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  3. Aanpassingswet Wnra
    Artikel: 2.7
  4. Aanpassingswet enige wetten Ministerie van Veiligheid en Justitie (brengen van een aantal zelfstandige bestuursorganen onder werking van Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  5. Aanwijzingen voor de regelgeving
    Artikel: 2.46
  6. Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2016
    Tekst: tekst
  7. Algemene wet bestuursrecht
    Bijlage: 2
  8. Arbeidsomstandighedenwet
    Artikel: 20
  9. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
    Artikel: 1
  10. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
    Artikel: 1
  11. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
    Artikel: 1
  12. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
    Artikel: 1
  13. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
    Artikel: 1
  14. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
    Artikel: 1
  15. Besluit bijdrage PUC
    Artikel: 1
  16. Besluit bijdrage SSO-Noord
    Artikel: 1
  17. Besluit vaststelling enkele afwijkende rechtspositieregels voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan
    Artikel: 1
  18. Bestuursreglement CCD
    Artikel: 1
  19. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
    Artikel: 1
  20. Bestuursreglement NWO 2017
    Artikel: 1.3
  21. Bestuursreglement NZa
    Bijlage: 1
  22. Bestuursreglement Politieacademie
    Artikel: 11
  23. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
    Artikelen: 1.1, 2.1
  24. Bestuursreglement van het CAK
    Artikel: 1
  25. Gedragscode CAK
    Artikel: 4
  26. Geneesmiddelenwet
    Artikel: 2
  27. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
    Artikel: 2
  28. Kieswet
    Artikel: A 4
  29. Landbouwkwaliteitswet
    Artikel: 8a
  30. Mediawet 2008
    Artikelen: 2.60a, 7.2, 8.2
  31. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
    Tekst: tekst
  32. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
    Tekst: tekst
  33. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
    Tekst: tekst
  34. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
    Tekst: tekst
  35. Organisatiewet Kadaster
    Artikel: 2a
  36. Plantenziektenwet
    Artikel: 9a
  37. Politiewet 2012
    Artikel: 81
  38. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
    Tekst: tekst
  39. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
    Tekst: tekst
  40. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
    Tekst: tekst
  41. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
    Tekst: tekst
  42. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
    Tekst: tekst
  43. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
    Tekst: tekst
  44. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
    Artikel: 1
  45. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
    Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  46. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
    Artikel: 1
  47. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
    Artikel: 1
  48. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
    Artikel: 1
  49. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
    Artikel: 1
  50. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
    Artikel: 1
  51. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
    Bijlage: Accountantsprotocol COA
  52. Reglement werkwijze NIWO
    Artikelen: 1, 5
  53. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
    Artikel: 5a
  54. Uitvoeringswet grondkamers
    Artikel: 1a
  55. Verordening op de kostenvergoedingen
    Artikel: 2
  56. Verordening op de ledengroepen
    Artikel: 1
  57. Verzamelwet pensioenen 2014
  58. Waarborgwet 1986
    Artikel: 8
  59. Warenwet
    Artikelen: 7a, 13a
  60. Wegenverkeerswet 1994
    Artikelen: 4a, 4ar, 4v, 4z
  61. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
    Artikelen: 1, 2
  62. Wet Huis voor klokkenluiders
    Artikel: 3
  63. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
    Artikelen: 1, 2, 4
  64. Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
    Artikel: 1
  65. Wet langdurige zorg
    Artikelen: 4.4.1, 6.1.1
  66. Wet luchtvaart
    Artikelen: 5.22, 7.3
  67. Wet marktordening gezondheidszorg
    Artikel: 3
  68. Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
    Artikel: 14
  69. Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
    Artikel: 2a
  70. Wet op de architectentitel
    Artikel: 2a
  71. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
    Artikel: 14
  72. Wet op de dierproeven
    Artikel: 18
  73. Wet op de expertisecentra
    Artikelen: 169, 170
  74. Wet op de orgaandonatie
    Artikel: 24
  75. Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
    Artikel: 2
  76. Wet op de rechtsbijstand
    Artikel: 1
  77. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
    Artikel: 2
  78. Wet op het financieel toezicht
    Artikel: 1:30
  79. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
    Artikelen: 1.16a, 5.2
  80. Wet op het notarisambt
    Artikel: 110
  81. Wet op het primair onderwijs
    Artikelen: 183, 184
  82. Wet op het specifiek cultuurbeleid
    Artikel: 9a
  83. Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
    Artikel: 2
  84. Wet schadefonds geweldsmisdrijven
    Artikel: 8
  85. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
    Artikel: 4
  86. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
    Artikelen: 1, 2
  87. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
    Artikel: 3
  88. Wet vergoedingen adviescolleges en commissies
    Artikel: 1
  89. Wet verplichte beroepspensioenregeling
    Artikel: 19a
  90. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
    Artikel: 16a
  91. Wet waardering onroerende zaken
    Artikel: 4
  92. Wet wegvervoer goederen
    Artikelen: 4.1, 4.7
  93. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  94. Wijzigingswet Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (aanpassing Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  95. Wijzigingswet Wet op de architectentitel (beroepservaring, bij- en nascholingsregeling voor stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten, wijzigingen in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, alsmede enige andere wijzigingen)
  96. Wijzigingswet Wet op het notarisambt, enz. (evaluatie en regeling enkele andere onderwerpen)
  97. Wijzigingswet Wet schadefonds geweldsmisdrijven (opheffen rechtspersoonlijkheid van het fonds, enz.)
  98. Wijzigingswet Wet schadefonds geweldsmisdrijven (uitbreiding van de categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen)
  99. Wijzigingswet financiële markten 2013
  100. Zaaizaad- en plantgoedwet 2005
    Artikelen: 2a, 24
  101. Zorgverzekeringswet
    Artikel: 58
Terug naar begin van de pagina