Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingKzbo
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0020495
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Bekostigingsregeling Wuvo
 3. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 4. Besluit bijdrage PUC
 5. Besluit bijdrage rijksincassovoorziening
 6. Besluit bijdrage SSO-Noord
 7. Besluit vaststelling enkele afwijkende rechtspositieregels voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan
 8. Besluit vergoeding leden en plaatsvervangende leden van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 9. Bestuursreglement BFT
 10. Bestuursreglement CCD
 11. Bestuursreglement CIZ
 12. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
 13. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
 14. Bestuursreglement Zorginstituut Nederland
 15. Bezoldigingsregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek
 16. Bezoldigingsregeling Commissariaat voor de Media en Stimuleringsfonds voor de pers
 17. Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel
 18. Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel
 19. Regeling bezoldiging College voor de rechten van de mens
 20. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
 21. Regeling bezoldiging en schadeloosstelling functionarissen Kamer van Koophandel
 22. Regeling Geneesmiddelenwet
 23. Regeling op het notarisambt
 24. Regeling rechtspositie voorzitter en leden Ksa 2012
 25. Regeling schadeloosstelling leden commissie schadefonds geweldsmisdrijven 2013
 26. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 27. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
 28. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
 29. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 30. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
 31. Regeling vaststelling schadeloosstellingen leden CCS
 32. Regeling vergoeding bestuur Bureau Financieel Toezicht
 33. Regeling vergoeding Kanselier der Nederlandse Orden
 34. Regeling vergoeding raad van toezicht Centraal Orgaan opvang asielzoekers
 35. Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen
 36. Reglement Raad van Bestuur Kadaster 2014
 37. Reglement Raad van bestuur Sociale verzekeringsbank
 38. Tarievenbesluit Ctgb 2020
 39. Vergoedingenregeling bestuur ZorgOnderzoek Nederland
 40. Vergoedingenregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek
 41. Vergoedingenregeling College voor toetsen en examens
 42. Vergoedingenregeling NRGD
 43. Wijzigingsregeling Bekostigingsregeling Wuvo
 44. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel Wlz-tarieven (gebruik kostenonderzoek)
 2. Beleidsregel clementie
 3. Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars
 4. Beleidsregel handhaving splitsingsplannen
 5. Beleidsregel huisartsentarieven per 2013
 6. Beleidsregel inschrijving limited liability partnerships in het handelsregister
 7. Beleidsregel massaschade
 8. Beleidsregel mededinging en duurzaamheid 2016
 9. Beleidsregel netneutraliteit
 10. Beleidsregel nummerportabiliteit in verband met ongewenste overstap
 11. Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister
 12. Beleidsregel uitoefening bevoegdheid ex artikel 82, tweede lid, van de Gaswet
 13. Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken over het ex ante toezicht op grond van de Postwet 2009
 14. Beleidsregels Nederlandse emissieautoriteit handhaving handel in emissierechten 2016
 15. Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013
 16. Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen
 17. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 18. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 19. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 20. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 21. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 22. Beleidsregels tijdelijk niet-handhaven bij ETS luchtvaart
 23. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector
 24. Boetebeleidsregel ACM 2014

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet LNV-wetgeving (Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 2.7
 3. Aanpassingswet enige wetten Ministerie van Veiligheid en Justitie (brengen van een aantal zelfstandige bestuursorganen onder werking van Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 4. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 2.46
 5. Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2016
  Tekst: tekst
 6. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 20
 7. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 1
 9. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 1
 12. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 1
 13. Besluit bijdrage PUC
  Artikel: 1
 14. Besluit bijdrage SSO-Noord
  Artikel: 1
 15. Besluit vaststelling enkele afwijkende rechtspositieregels voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan
  Artikel: 1
 16. Bestuursreglement CCD
  Artikel: 1
 17. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
  Artikel: 1
 18. Bestuursreglement NWO 2017
  Artikel: 1.3
 19. Bestuursreglement NZa
  Bijlage: 1
 20. Bestuursreglement Politieacademie
  Artikel: 11
 21. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Artikelen: 1.1, 2.1
 22. Bestuursreglement van het CAK
  Artikel: 1
 23. Gedragscode CAK
  Artikel: 4
 24. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 2
 25. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikel: 2
 26. Kieswet
  Artikel: A 4
 27. Landbouwkwaliteitswet
  Artikel: 8a
 28. Mediawet 2008
  Artikelen: 2.60a, 7.2, 8.2
 29. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 30. Organisatiewet Kadaster
  Artikel: 2a
 31. Plantenziektenwet
  Artikel: 9a
 32. Politiewet 2012
  Artikel: 81
 33. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  Tekst: tekst
 34. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  Tekst: tekst
 35. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 36. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 37. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 38. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 39. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
  Artikel: 1
 40. Regeling controleprotocol Stimuleringsfonds voor de pers
  Bijlage: bijlage
 41. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 1
 42. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 1
 43. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 1
 44. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 1
 45. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 1
 46. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Bijlage: Accountantsprotocol COA
 47. Reglement werkwijze NIWO
  Artikelen: 1, 5
 48. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
  Artikel: 5a
 49. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 1a
 50. Verordening op de kostenvergoedingen
  Artikel: 2
 51. Verordening op de ledengroepen
  Artikel: 1
 52. Verzamelwet pensioenen 2014
 53. Waarborgwet 1986
  Artikel: 8
 54. Warenwet
  Artikelen: 7a, 13a
 55. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 4a, 4ar, 4v, 4z
 56. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikelen: 1, 2
 57. Wet Huis voor klokkenluiders
  Artikel: 3
 58. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikelen: 1, 2, 4
 59. Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
  Artikel: 1
 60. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 4.4.1, 6.1.1
 61. Wet luchtvaart
  Artikelen: 5.22, 7.3
 62. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 3
 63. Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
  Artikel: 14
 64. Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 2a
 65. Wet op de architectentitel
  Artikel: 2a
 66. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 14
 67. Wet op de dierproeven
  Artikel: 18
 68. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 169, 170
 69. Wet op de orgaandonatie
  Artikel: 24
 70. Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
  Artikel: 2
 71. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 1
 72. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel: 2
 73. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:30
 74. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 1.16a, 5.2
 75. Wet op het notarisambt
  Artikel: 110
 76. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 183, 184
 77. Wet op het specifiek cultuurbeleid
  Artikel: 9a
 78. Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
  Artikel: 2
 79. Wet schadefonds geweldsmisdrijven
  Artikel: 8
 80. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 4
 81. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Artikelen: 1, 2
 82. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel: 3
 83. Wet vergoedingen adviescolleges en commissies
  Artikel: 1
 84. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 19a
 85. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 16a
 86. Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 4
 87. Wet wegvervoer goederen
  Artikelen: 4.1, 4.7
 88. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 89. Wijzigingswet Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (aanpassing Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 90. Wijzigingswet Wet op de architectentitel (beroepservaring, bij- en nascholingsregeling voor stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten, wijzigingen in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, alsmede enige andere wijzigingen)
 91. Wijzigingswet Wet op het notarisambt, enz. (evaluatie en regeling enkele andere onderwerpen)
 92. Wijzigingswet Wet schadefonds geweldsmisdrijven (opheffen rechtspersoonlijkheid van het fonds, enz.)
 93. Wijzigingswet Wet schadefonds geweldsmisdrijven (uitbreiding van de categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen)
 94. Wijzigingswet financiële markten 2013
 95. Zaaizaad- en plantgoedwet 2005
  Artikelen: 2a, 24
 96. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 58
Terug naar begin van de pagina