Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingKzbo
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0020495
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Bekostigingsregeling Wuvo
 2. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 3. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
 4. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
 5. Bestuursreglement Zorginstituut Nederland
 6. Bezoldigingsregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek
 7. Bezoldigingsregeling Commissariaat voor de Media en Stimuleringsfonds voor de pers
 8. Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel
 9. Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel
 10. Regeling bezoldiging College voor de rechten van de mens
 11. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS
 12. Regeling bezoldiging en schadeloosstelling functionarissen Kamer van Koophandel
 13. Regeling gegevensverstrekking ACM
 14. Regeling Geneesmiddelenwet
 15. Regeling op het notarisambt
 16. Regeling rechtspositie voorzitter en leden Ksa 2012
 17. Regeling schadeloosstelling leden commissie schadefonds geweldsmisdrijven 2013
 18. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 19. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
 20. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
 21. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 22. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
 23. Regeling vaststelling schadeloosstellingen leden CCS
 24. Regeling vergoeding bestuur Bureau Financieel Toezicht
 25. Regeling vergoeding raad van toezicht Centraal Orgaan opvang asielzoekers
 26. Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen
 27. Reglement Raad van Bestuur Kadaster 2014
 28. Reglement Raad van bestuur Sociale verzekeringsbank
 29. Tarievenbesluit Ctgb 2015
 30. Vergoedingenregeling bestuur ZorgOnderzoek Nederland
 31. Vergoedingenregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek
 32. Vergoedingenregeling College voor toetsen en examens
 33. Wijzigingsregeling Bekostigingsregeling Wuvo
 34. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel aanvragen kansspelvergunningen
 2. Beleidsregel clementie
 3. Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars
 4. Beleidsregel handhaving splitsingsplannen
 5. Beleidsregel huisartsentarieven per 2013
 6. Beleidsregel inschrijving limited liability partnerships in het handelsregister
 7. Beleidsregel massaschade
 8. Beleidsregel mededinging en duurzaamheid
 9. Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister
 10. Beleidsregel uitoefening bevoegdheid ex artikel 82, tweede lid, van de Gaswet
 11. Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013
 12. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015
 13. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 14. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 15. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 16. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 17. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 18. Beleidsregels tijdelijk niet-handhaven bij ETS luchtvaart
 19. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector
 20. Boetebeleidsregel ACM 2014

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet LNV-wetgeving (Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 2. Aanpassingswet enige wetten Ministerie van Veiligheid en Justitie (brengen van een aantal zelfstandige bestuursorganen onder werking van Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 49
 4. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 20
 5. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 1
 6. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 1
 7. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
  Artikel: 1
 9. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 1
 11. Bevoegdhedenregeling NWO 2013
  Tekst: tekst
 12. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 2
 13. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikel: 2
 14. Kieswet
  Artikel: A 4
 15. Landbouwkwaliteitswet
  Artikel: 8a
 16. Mediawet 2008
  Artikelen: 2.126, 7.2, 8.2
 17. Metrologiewet
  Artikel: 27
 18. Organisatiewet Kadaster
  Artikel: 2a
 19. Plantenziektenwet
  Artikel: 9a
 20. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  Tekst: tekst
 21. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 22. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS
  Artikel: 1
 23. Regeling controleprotocol Stimuleringsfonds voor de pers
  Bijlage: bijlage
 24. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media
  Bijlage: bijlage
 25. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 1
 26. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 1
 27. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 1
 28. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 1
 29. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 1
 30. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
  Artikel: 5a
 31. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 1a
 32. Verordening op de kostenvergoedingen
  Artikel: 2
 33. Verordening op de ledengroepen
  Artikel: 1
 34. Verzamelwet pensioenen 2014
 35. Waarborgwet 1986
  Artikelen: 8, 52
 36. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 4a, 4ar, 4v, 4z
 37. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikelen: 1, 2
 38. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikelen: 1, 2, 4
 39. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 1, 51
 40. Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
  Artikel: 1
 41. Wet langdurige zorg
  Artikel: 4.4.1
 42. Wet luchtvaart
  Artikelen: 5.22, 7.3
 43. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 3
 44. Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
  Artikel: 14
 45. Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 2a
 46. Wet op de architectentitel
  Artikel: 2a
 47. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 14
 48. Wet op de dierproeven
  Artikel: 18
 49. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 169, 170
 50. Wet op de orgaandonatie
  Artikel: 24
 51. Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
  Artikel: 2
 52. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 1
 53. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel: 2
 54. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:30
 55. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 1.16a, 5a.2
 56. Wet op het notarisambt
  Artikel: 110
 57. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 183, 184
 58. Wet op het specifiek cultuurbeleid
  Artikel: 9a
 59. Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
  Artikel: 2
 60. Wet schadefonds geweldsmisdrijven
  Artikel: 8
 61. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 4
 62. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Artikelen: 1, 2
 63. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel: 3
 64. Wet vergoedingen adviescolleges en commissies
  Artikel: 1
 65. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 19a
 66. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 16a
 67. Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 4
 68. Wet wegvervoer goederen
  Artikel: 4.1
 69. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 70. Wijzigingswet Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (aanpassing Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
 71. Wijzigingswet Wet op de architectentitel (beroepservaring, bij- en nascholingsregeling voor stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten, wijzigingen in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, alsmede enige andere wijzigingen)
 72. Wijzigingswet Wet op het notarisambt, enz. (evaluatie en regeling enkele andere onderwerpen)
 73. Wijzigingswet Wet schadefonds geweldsmisdrijven (uitbreiding van de categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen)
 74. Wijzigingswet financiële markten 2013
 75. Zaaizaad- en plantgoedwet 2005
  Artikelen: 2a, 24
 76. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 58
Terug naar begin van de pagina