Uitvoeringsregeling eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2006

[Regeling vervallen per 01-04-2008.]
Geldend van 09-11-2006 t/m 31-03-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 november 2006, nr. WJZ 6092505, houdende uitvoeringsregels in verband met de taak van de netbeheerder een tegemoetkoming te geven in de energiekosten aan bepaalde afnemers in 2006 (Uitvoeringsregeling eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2006)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 16ba, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

§ 2. Datum van uitbetaling en wijze van uitbetaling

[Vervallen per 01-04-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2008]

De uitbetaling van de uitkering geschiedt in de periode van 13 november 2006 tot en met 17 november 2006.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2008]

 • 1 De uitbetaling van de uitkering geschiedt door afzonderlijke storting van het bedrag van € 52 op de bank- of girorekening die de afnemer gebruikt om de aan de netbeheerder verschuldigde kosten te betalen.

 • 2 Bij storting op de bank- of girorekening wordt de volgende mededeling vermeld: Tegemoetkoming energiekosten. Informatie: www.postbus51.nl, tel. 0800-8051.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2008]

 • 1 Indien blijkt dat de gebruikte gegevens onjuist of onvolledig zijn, waardoor de uitkering niet is uitbetaald, verzoekt de netbeheerder binnen twee weken nadat hem dit bekend is geworden de afnemer de juiste of volledige gegevens te verstrekken.

 • 2 Indien het eerste lid toepassing vindt, geschiedt de uitbetaling van de uitkering binnen een maand na ontvangst van de gegevens.

 • 3 Indien de netbeheerder na een verzoek als bedoeld in het eerste lid, op 1 januari 2007 geen gegevens heeft ontvangen, kan de uitbetaling van de uitkering, in plaats van op de in artikel 3 bedoelde wijze, binnen één maand na 1 januari 2007, geschieden door:

  • a. betaling per kas, of

  • b. verrekening met het termijnbedrag.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2008]

Indien de uitbetaling van de uitkering niet in de in artikel 2 bedoelde periode is geschied omdat de netbeheerder niet over gegevens van een afnemer beschikte, geschiedt de uitbetaling van de uitkering binnen een maand na ontvangst van de gegevens.

§ 3. Administratie en informatievoorziening

[Vervallen per 01-04-2008]

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2008]

 • 1 De netbeheerder deelt de Minister binnen acht weken na 17 november 2006 en binnen acht weken na 31 mei 2007 met betrekking tot de taak, genoemd in artikel 16ba, eerste lid, van de wet, mee:

  • a. het aantal afnemers dat op 1 september 2006 beschikte over een aansluiting als bedoeld in artikel 16ba, eerste lid, van de wet;

  • b. het totale bedrag dat had moeten zijn uitgekeerd aan de afnemers;

  • c. het totale bedrag dat is uitgekeerd aan de afnemers;

  • d. het totale bedrag dat niet uitgekeerd is, met een verklaring van de oorzaken.

 • 2 De informatie wordt verstrekt met gebruikmaking van een bij de Minister te verkrijgen formulier.

 • 3 De rapportage, bedoeld in het eerste lid, gaat overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld, vergezeld van een accountantsverklaring die is opgesteld op de in de bijlage bij deze regeling aangegeven wijze en overige op het formulier aangegeven bescheiden.

 • 4 De administratie van een netbeheerder is zodanig ingericht dat hieruit op eenvoudige wijze de in het eerste lid genoemde informatie is af te leiden.

§ 4. Uitvoeringskosten

[Vervallen per 01-04-2008]

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2008]

 • 1 Op verzoek van de netbeheerder vindt de tegemoetkoming in de kosten, bedoeld in artikel 16ba, tweede lid, van de wet plaats. De tegemoetkoming bedraagt eenmalig € 15.000,00 per netbeheerder en daarnaast € 0,63 per uitbetaling.

 • 2 Het verzoek om tegemoetkoming in de kosten wordt ingediend samen met de rapportages, bedoeld in artikel 6, eerste lid.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-04-2008]

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 30, ’s-Gravenhage.

Den Haag, 2 november 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina