Tijdelijke subsidieregeling medische en seksuologische hulpverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 november 2006, nr. PG/ZP 2.720.707, inzake de verstrekking van subsidies op het terrein van medische en seksuologische hulpverlening in 2007 (Tijdelijke subsidieregeling medische en seksuologische hulpverlening)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport:

 • b. medische hulpverlening: het geven van consulten aan cliënten in de vorm van voorlichting, begeleiding en hulp op het gebied van seksualiteit, waaronder anticonceptie, op het gebied van seksueel overdraagbare aandoeningen en op het gebied van seksuele problemen;

 • c. seksuologische hulpverlening: het in individuele gesprekken, relatiegesprekken dan wel in groepstherapie bieden van hulp door een seksuoloog aan cliënten bij seksuele problemen, seksuele disfuncties en seksuele identiteitsstoornissen;

 • d. seksuoloog: seksuologische hulpverlener, werkzaam bij de in artikel 2 genoemde stichtingen, die in het Register van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie is ingeschreven.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

De Minister kan op aanvraag een projectsubsidie voor de realisatie en voortzetting van de medische en seksuologische hulpverlening verlenen aan:

 • a. Centrum voor Seksuele Gezondheid Amsterdam, Stichting MR’70;

 • b. Mildredhuis te Arnhem, Stichting voor zwangerschapsonderbreking;

 • c. Preterm Kliniek te Den Haag, Stichting Polikliniek voor Zwangerschapsonderbreking;

 • d. Stichting Stimezo Eindhoven, Stichting voor hulpverlening bij zwangerschapsonderbreking;

 • e. CSGNN te Groningen, Stichting Centrum voor Seksuele Gezondheidszorg Noord Nederland;

 • f. CASA Rotterdam, Stichting Rutgershuis Rotterdam;

 • g. CASA Utrecht, Stichting Rutgerhuis Utrecht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

Het subsidieplafond voor de gesubsidieerde activiteiten bedraagt € 679.792 voor het jaar 2007.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

De subsidie voor het jaar 2007 bedraagt maximaal:

 • a. voor MR’70 (Stimezo) te Amsterdam € 214.896;

 • b. voor het Mildredhuis (Stimezo) te Arnhem € 44.118;

 • c. voor de Preterm Kliniek te Den Haag € 76.346;

 • d. voor Stimezo te Eindhoven € 65.232;

 • e. voor de Stichting Seksuele Gezondheidszorg Noord Nederland te Groningen € 101.710;

 • f. voor CASA Rotterdam te Rotterdam, Stichting Centrum voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus € 80.911 en

 • g. voor het Rutgershuis te Utrecht € 96.579.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Subsidie wordt slechts verleend indien de stichting zowel medische als seksuologische hulpverlening aanbiedt.

 • 2 Subsidie wordt slechts verleend onder de voorwaarde dat voor de laatste helft van 2006 de stichting een registratieset overeenkomstig het door het College voor Zorgverzekeringen verstrekte formulier overlegt aan de Minister en voor het jaar 2007 halfjaarlijks een registratieset overeenkomstig een door de Minister hiervoor vastgesteld model.

 • 3 De registratieset bevat kwantitatieve gegevens over:

  • a. de productiecijfers betreffende de aard van de hulpvraag, de soort hulpverlening en het aantal met cliënten gevoerde consulten of gesprekken,

  • b. het aantal cliënten naar leeftijd, sekse en etniciteit,

  • c. de baten uit eigen bijdragen, uitgesplitst naar medisch consult of seksuologisch gesprek, en

  • d. de wachtlijsten, wachttijden, afwijzingen en doorverwijzingen.

 • 4 De registratieset 2006 wordt door de stichting uiterlijk 30 april 2007 aan VWS verstrekt.

 • 5 De registratieset wordt door de stichting over het eerste halfjaar uiterlijk 30 september 2007 verstrekt en wordt over het tweede halfjaar uiterlijk 31 maart 2008 verstrekt aan VWS.

 • 6 De Minister kan ontheffing verlenen voor de aanlevertermijnen, bedoeld in het vierde en vijfde lid.

 • 7 De stichting houdt de verleende voorschotten, baten en lasten voor de ingevolge deze paragraaf en de ingevolge paragraaf abortusklinieken in de regeling subsidies AWBZ gesubsidieerde activiteiten strikt gescheiden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De stichting vraagt per consult of gesprek een eigen bijdrage.

 • 2 De stichting draagt er zorg voor dat de eigen bijdrage:

  • a. voor een medisch consult gemiddeld € 23 bedraagt;

  • b. voor een seksuologisch gesprek of groepsgesprek gemiddeld € 48 bedraagt.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De subsidie wordt vastgesteld op het saldo van de baten en lasten die met de gesubsidieerde activiteiten samenhangen, tot het in artikel 4 genoemde maximum.

 • 2 In afwijking van het eerste lid worden slechts de volgende lasten in aanmerking genomen:

  • a. de personele lasten van artsen, seksuologen, verpleegkundigen en receptionisten;

  • b. de overige personeelskosten van artsen, seksuologen, verpleegkundigen en receptionisten;

  • c. de bureau- en locatiegerichte voorlichtingskosten;

  • d. de kosten van medische benodigdheden;

  • e. de overheadkosten;

  • f. de huisvestingskosten, die voortvloeien uit de activiteiten genoemd in deze paragraaf indien deze niet reeds op grond van de Regeling subsidies AWBZ worden gefinancierd;

  • g. de resterende overschrijdingen van voorgaande jaren gebaseerd op aanvaardbare kosten.

 • 3 Voor de toepassing van het eerste lid worden als baten in aanmerking genomen de werkelijke eigen bijdragen en renteopbrengsten, met dien verstande dat de eigen bijdragen ten minste worden gesteld op de in artikel 6, tweede lid, genoemde bedragen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Minister vindt er geen wijziging plaats van de aard, omvang en plaats van de huisvesting waar de medische en seksuologische hulpverlening worden uitgeoefend.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 2 De Minister kan indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2008]

Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend of vastgesteld is de Regeling zorgverzekering van toepassing zoals deze luidde op het moment dat de subsidie werd verleend of vastgesteld.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2008]

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007 en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2008]

De regeling wordt aangehaald als Tijdelijke subsidieregeling medische en seksuologische hulpverlening.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina