Besluit toezicht financiële verslaggeving

Geldend van 12-07-2017 t/m heden

Besluit van 31 oktober 2006, houdende regels inzake het toezicht op de naleving van de voorschriften voor financiële verslaggeving van effectenuitgevende instellingen, de doorberekening van aan dat toezicht verbonden kosten, alsmede tot wijziging van enige besluiten (Besluit toezicht financiële verslaggeving)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Financiën van 11 september 2006, FM 2006-2108;

Gelet op de artikelen 3, vierde lid, aanhef en onder b, 5, vijfde lid, 6, eerste en tweede lid, en 18, derde lid, van de Wet toezicht financiële verslaggeving, artikel 47, vierde en achtste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de Wet Nationale ombudsman en artikel 1a, eerste lid, onderdeel d, en tweede lid, van de Wet openbaarheid van bestuur;

De Raad van State gehoord (advies van 12 oktober 2006, No.W06.06.0395/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 25 oktober 2006, FM 2006-02500 M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

  • 2 De door de Autoriteit Financiële Markten te stellen redelijke termijn voor het algemeen verkrijgbaar stellen van het bericht bedraagt, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de aanbeveling, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet, ten minste 10 werkdagen.

Artikel 3

  • 1 De Autoriteit Financiële Markten houdt de gegevens, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de wet, ten minste vijf jaar in het register ter inzage, gerekend vanaf de dag waarop de in de onderdelen a, b en d van dat lid bedoelde informatie door de Autoriteit Financiële Markten is ontvangen of waarop het in onderdeel c van dat lid bedoelde feit ter openbare kennis is gebracht.

  • 2 Indien met betrekking tot de in het register opgenomen gegevens veranderingen plaatsvinden, past de Autoriteit Financiële Markten op verzoek van de effectenuitgevende instelling, binnen 5 werkdagen na de ontvangst van het verzoek, het register dienovereenkomstig aan. Indien met betrekking tot de in het register opgenomen gegevens veranderingen plaatsvinden, kan de Autoriteit Financiële Markten het register eveneens aanpassen zonder dat een verzoek, als bedoeld in de vorige volzin, is gedaan.

Artikel 4

  • 1 Als instantie die tot taak heeft een eenvormige toepassing van de standaarden voor de jaarrekening binnen de Europese Unie te bevorderen en een gemeenschappelijke aanpak op het vlak van de handhaving daarvan te ontwikkelen als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de wet wordt aangewezen de Europese Autoriteit voor effecten en markten die is ingesteld bij Verordening nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie.

  • 2 Als instantie die tot taak heeft een eenvormige toepassing van de standaarden voor de jaarrekening in internationaal verband te bevorderen en een gemeenschappelijke aanpak op het vlak van de handhaving daarvan te ontwikkelen als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de wet wordt aangewezen The International Organization of Securities Commissions.

  • 3 De Autoriteit Financiële Markten draagt er zorg voor dat de gegevens of inlichtingen die aan de in het eerste lid bedoelde instantie worden verstrekt geanonimiseerd zijn.

  • 4 Indien aan een instantie als bedoeld in het eerste of tweede lid gegevens of inlichtingen worden verstrekt omtrent een effectenuitgevende instelling waaraan de Autoriteit Financiële Markten een aanbeveling heeft gedaan als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet, stelt de Autoriteit Financiële Markten onverwijld na de verstrekking de betrokken effectenuitgevende instelling in kennis van de verstrekking van gegevens of inlichtingen en vermeldt daarbij in elk geval de inhoud van de gegevens, de vorm waarin deze gegevens of inlichtingen zijn verstrekt en het doel en het beoogde gebruik van de verstrekking.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

’s-Gravenhage, 31 oktober 2006

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de drieëntwintigste november 2006

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina