Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 11 november 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.]
[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 11-11-2006 t/m 31-12-2013

Besluit tot wijziging van de beleidsregels van de Centrale Organisatie Werk en Inkomen inzake de uitvoering van de Wet Arbeid Vreemdelingen

De Raad van bestuur van de Centrale Organisatie Werk en Inkomen,

Gelet op artikel 1 van het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wav (Stcrt. 2002, 3) waarin de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitvoering van de Wav heeft opgedragen aan de Centrale organisatie werk en inkomen;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2014]

Onderdeel 2 wordt vervangen door:

Indiening aanvraag

2.1 Een aanvraag voor een (verlenging van een) tewerkstellingsvergunning dient te worden ingediend bij Bureau Juridische Zaken van de Centrale organisatie werk en inkomen, Postbus 883, 2700 AW Zoetermeer.

2.2 Het indienen van een aanvraag geschiedt door indiening van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat door de Raad van Bestuur is vastgesteld en als bijlage bij dit besluit is gevoegd. Het aanvraagformulier is bij voornoemd adres en via www.werk.nl te verkrijgen.

2.3 Na 1 december 2006 wordt een aanvraag in behandeling genomen indien het wordt ingediend met gebruikmaking van het formulier zoals opgenomen in deze publicatie.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in de Staatscourant.

Amsterdam, 31 oktober 2006

De

Voorzitter Raad van Bestuur

,

R. de Groot

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2014]

Formulier: Aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de wet Arbeid Vreemdelingen (AV320)

[Vervallen per 01-01-2014]

Bijlage 241705.png
Bijlage 241706.png
Bijlage 241707.png
Bijlage 241708.png
Terug naar begin van de pagina