Tijdelijke regeling vervoersverbod PSTVd

[Regeling vervallen per 24-12-2006.]
Geldend van 29-10-2006 t/m 23-12-2006

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 oktober 2006, nr. TRCJZ/2006/3332, houdende tijdelijk vervoersverbod van Brugmansia spp. en Solanum jasminoides (Tijdelijke regeling vervoersverbod PSTVd)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 6a van de Plantenziektenwet en artikel 14 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-12-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. PSTVd: Potato Spindle Tuber Viroid;

  • b. bedrijfslocatie: aaneengesloten geheel van terreinen en ruimten waar planten worden geteeld en vermeerderd, met het kennelijke doel deze te verkopen, te koop aan te bieden, af te leveren, in het verkeer te brengen binnen de Europese Unie of te exporteren naar een land buiten de Europese Unie.

Artikel 2

[Vervallen per 24-12-2006]

  • 1 Het is verboden om partijen Brugmansia spp. en Solanum jasminoides aanwezig op een bedrijfslocatie te vervoeren of te verplaatsen naar een locatie gelegen buiten deze bedrijfslocatie, waaronder een andere bedrijfslocatie.

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op een partij die vergezeld gaat van een op aanvraag door de directeur van de Plantenziektenkundige Dienst afgegeven verklaring dat de partij voor een nader aan te geven bestemming mag worden vervoerd of verplaatst buiten de bedrijfslocatie.

  • 3 De verklaring bedoeld in het tweede lid kan onder voorwaarden worden verleend en kan worden afgegeven voor meer partijen wanneer deze dezelfde bestemming hebben.

Artikel 3

[Vervallen per 24-12-2006]

  • 1 Het is verboden om planten behorende tot de soorten Brugmansia spp. en Solanum jasminoides, aanwezig op een locatie, te vervoeren of te verplaatsen naar een andere locatie, waaronder een bedrijfslocatie, met het kennelijke doel deze te verkopen, te koop aan te bieden, af te leveren of te exporteren.

Artikel 4

[Vervallen per 24-12-2006]

  • 1 Als vergoeding voor de kosten voor de behandeling van een aanvraag als bedoeld in artikel 2, tweede lid, en artikel 3, tweede lid, wordt een bedrag van € 90,– en per onderzocht monster € 375,– in rekening gebracht.

Artikel 5

[Vervallen per 24-12-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2007.

Artikel 6

[Vervallen per 24-12-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als Tijdelijke regeling vervoersverbod PSTVd.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina