Regeling vaststelling afwijkende uitverkooptermijn inzake cosmetische producten (implementatie richtlijn 2006/78/EG)

[Regeling vervallen per 11-07-2013.]
Geldend van 03-11-2006 t/m 10-07-2013

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 oktober 2006, nr. VGP/PSL 2724971, houdende de vaststelling van een afwijkende uitverkooptermijn bij de implementatie van richtlijn nr. 2006/78/EG tot aanpassing van bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG inzake cosmetische producten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2006/78/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 september 2006 (PbEU L 271) tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage II aan de technische vooruitgang, alsmede op artikel 8, tweede lid, onder b, van de Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-07-2013]

In afwijking van artikel 8, tweede lid, onder b, van de Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten mogen producten die voldoen aan bijlage II bij richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake cosmetische producten, zoals die luidden voordat zij werden gewijzigd door richtlijn 2006/78/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 september 2006 (PbEU L 271) tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage II aan de technische vooruitgang, met ingang van 30 maart 2007 niet meer in de handel worden gebracht of aan de eindverbruiker worden verkocht of geleverd.

Artikel 2

[Vervallen per 11-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina