Regeling afgifte bromfietscertificaten

Geldend van 08-12-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende nadere bepalingen met betrekking tot de afgifte van bromfietscertificaten alsmede de implementatie van richtlijn nr. 2005/55/EG inzake de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door voertuigmotoren met compressieontsteking en de emissie van verontreinigende gassen door op aardgas of vloeibaar petroleumgas lopende voertuigmotoren met elektrische ontsteking (Regeling afgifte bromfietscertificaten)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel VB, eerste lid, van de wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs (Stb. 322);

Gelet op richtlijn nr. 2005/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 september 2005 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door voertuigmotoren met compressieontsteking en de emissie van verontreinigende gassen door op aardgas of vloeibaar petroleumgas lopende voertuigmotoren met elektrische ontsteking (PbEU L 275) en artikel 2.2, eerste lid, onderdeel a, van het Voertuigreglement;

Besluit:

Artikel 1

De afgifte van bromfietscertificaten in de gevallen bedoeld in artikel VB van de wet 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs (Stb. 322) geschiedt overeenkomstig de bepalingen die golden tot het tijdstip van inwerkingtreding van dat artikel, met dien verstande dat:

  • a. een bromfietscertificaat alleen wordt uitgereikt aan personen die niet voldoen aan de eis van artikel 111, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

  • b. de aanvrager moet zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;

  • c. in het rijbewijzenregister ten aanzien van de aanvrager een verklaring van rijvaardigheid is geregistreerd en dat dit door het CBR wordt nagegaan;

  • d. de aanmaak van het bromfietscertificaat centraal plaatsvindt en het bromfietscertificaat via de post aan de aanvrager wordt toegezonden;

  • e. voor het voor het bromfietscertificaat te betalen tarief wordt aangesloten bij het tarief dat is vastgesteld voor de vervangende bromfietscertificaten.

Artikel 3

  • 1 Indien artikel IVA van het bij koninklijke boodschap van 6 maart 2006 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard (Kamerstukken II 2005/06, 30 476) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt artikel 1 van deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking en werkt terug tot en met 1 oktober 2006.

  • 2 Artikel 2 treedt in werking met ingang van 9 november 2006. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 7 november 2006, treedt artikel 2 in werking met ingang van de tweede dag na de datum van de Staatscourant waarin deze regeling wordt gepubliceerd en werkt deze wijziging terug tot en met 9 november 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina