Wijzigingsregeling Regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorzieningen (vaststelling voorschotaanvraag, enz. voor 2006)

Geldend van 03-11-2006 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 oktober 2006, nr. DMO/PO-U-2719873, houdende wijziging van de Regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorzieningen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 4 en 6 van het Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen;

Besluit:

Artikel I

 • A [Red: Wijzigt de Regeling verantwoording kosten Wvg-woonvoorzieningen.]

 • B Voor het jaar 2006 worden vastgesteld de in artikel 1 bedoelde:

  • 1. bijlage Aanvraag voorschot Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen 2006 ten behoeve van het model van de aanvraag van een voorschot op de rijksvergoeding voor woonvoorzieningen;

  • 2. bijlage Kostenopgave Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen 2006 ten behoeve van het model van de kostenopgave.

 • C Voor het jaar 2006 worden vastgesteld de in artikel 1a bedoelde:

  • 1. bijlage Accountantsverklaring Besluit rijksvergoeding Wvg-woonvoorzieningen ten behoeve van het model van de accountantsverklaring;

  • 2. bijlage Controle- en rapportageprotocol 2006 ten behoeve van het model van het controle- en rapportageprotocol.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting en bijbehorende bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina