Beleidsregel tijdelijk bewijsschrift taxi

Geldend van 02-11-2006 t/m heden

Beleidsregel inzake de verstrekking van een tijdelijk bewijsschrift taxi ten behoeve van het verkorten van de procedure voor het verkrijgen van een chauffeurspas als bedoeld in artikel 75 van het Besluit personenvervoer 2000 (Beleidsregel tijdelijk bewijsschrift taxi)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 88 en 93 van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 2 De bestuurder van een auto die uitsluitend beperkte taxidiensten verricht als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de regeling kan in plaats van het in het eerste lid bedoelde tijdelijke bewijsschrift volstaan met het in het bezit hebben en het aanwezig houden in die auto van een tijdelijk bewijsschrift onder beperkingen.

  • 3 Het tijdelijk bewijsschrift en het tijdelijk bewijsschrift onder beperkingen zijn geldig voor een periode van vier weken, gerekend vanaf de datum van verstrekking.

Artikel 3

  • 4 Zodra de Inspectie Verkeer en Waterstaat van het CBR de melding, bedoeld in het tweede lid, heeft ontvangen zal worden overgegaan tot verstrekking van het tijdelijk bewijsschrift.

  • 5 Indien de aanvraag wordt ingediend alvorens het laatste deel van het examen heeft plaatsgevonden, zal de aanvraag worden afgewezen indien uit de gegevens van het CBR niet gebleken is dat de aanvrager het examen op de bij de aanvraag opgegeven examendatum met goed gevolg heeft afgelegd.

Artikel 4

Aan de houder van een tijdelijk bewijsschrift wordt tegen inlevering van het tijdelijk bewijsschrift een chauffeurspas als bedoeld in artikel 75 van het besluit verstrekt.

Artikel 5

  • 1 Het tijdelijk bewijsschrift onder beperkingen wordt verstrekt aan diegene die met goed gevolg het examen voor een beperkte taxidienst heeft afgelegd.

  • 2 De artikelen 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvraag van een tijdelijk bewijsschrift onder beperkingen.

Artikel 6

De modellen voor het tijdelijk bewijsschrift en het tijdelijk bewijsschrift onder beperkingen zijn opgenomen in de bijlagen 1 respectievelijk 2 bij deze beleidsregel.

Artikel 8

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst en vervalt op een door de Minister te bepalen tijdstip.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina