Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 24 oktober 2006, nr. W&B/SFI/2006/79014, houdende nadere regels inzake de berekening van de uitkeringen aan gemeenten, bedoeld in artikel 50 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, voor het uitvoeringsjaar 2007 (Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2007)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 50, tweede lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

Besluit:

Artikel 2. Berekening uitkering Bbz 2004 voor gemeenten

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor gemeenten wordt de uitkering Bbz 2004 berekend aan de hand van de volgende formule:

  UGBBZ = (KBBZ : TKBBZ) × TBBBZ

  waarbij:

  • a. UGBBZ de uitkering Bbz 2004 aan de gemeente over het uitvoeringsjaar 2007 is;

  • b. KBBZ de gemeentelijke uitkeringsuitgaven Bbz 2004 over het uitvoeringsjaar 2004 zijn;

  • c. TKBBZ het totaal is van de gemeentelijke uitkeringsuitgaven Bbz 2004 over het uitvoeringsjaar 2004;

  • d. TBBBZ het totale bedrag is dat beschikbaar is voor de uitkeringen Bbz 2004 aan gemeenten over het uitvoeringsjaar 2007.

Artikel 3. Intrekking regeling voor uitvoeringsjaar 2006

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt, met uitzondering van de artikelen 2, tweede lid, en 3, in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. De artikelen 2, tweede lid, en 3 treden in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 oktober 2006

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina