Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Speciaal onderwijs 1950–1996

Geldend van 01-11-2006 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Speciaal onderwijs 1950–1996

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 24 augustus 2006, nr. arc-2006.03077/10);

Besluit:

Artikel 1

De ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de onder de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ressorterende actor de Onderwijsraad op het beleidsterrein Speciaal onderwijs over de periode 1950–1996’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Deze selectielijst is reeds gepubliceerd in de Staatscourant nr. 204 d.d. 19 oktober 2006.

Artikel 2

De ‘Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Onderwijsraad op het deelbeleidsterrein speciaal onderwijs over de periode 1950–1996’, vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. 99.116.RD d.d. 9-3-1999 (gepubliceerd in de Staatscourant 1999, nr. 66) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit vervangt het besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nr. C/S&A/06/2361 d.d. 26 september 2006 (Staatscourant nr. 204 d.d. 19-10-2006) en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 23 oktober 2006

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Terug naar begin van de pagina