Wet ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 25-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Wro
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0020449
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
Overheidsthema Milieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 2. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 3. Aanwijzing van functionarissen krachtens artikel 69, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
 4. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 5. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
 6. Besluit elektronische publicaties
 7. Besluit externe veiligheid buisleidingen
 8. Besluit externe veiligheid inrichtingen
 9. Besluit externe veiligheid transportroutes
 10. Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
 11. Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering exploitatieovereenkomst Netuitbreiding Noordoostpolder
 12. Besluit ruimtelijke ordening
 13. Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening
 14. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 15. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling Programma Inhaalslag Stroomlijn
 16. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling project Afsluitdijk
 17. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 18. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 enz. (technische aanpassing ten gevolge van modernisering regelgeving milieueffectrapportage)
 19. Wijzigingsbesluit Besluit ruimtelijke ordening, enz. (modernisering monumentenzorg)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing van functionarissen krachtens artikel 69, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
  Artikel: 2
 2. Activiteitenregeling milieubeheer
  Bijlage: 4
 3. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
  Artikel: 1
 4. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over waterstaatswerken of wegen in beheer bij het Rijk
  Artikel: 5
 5. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikel: 1
 6. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
  Artikel: 1.1
 7. Besluit departementale herindeling ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, Omgevingswet en Kadaster
  Artikel: 1
 8. Besluit elektronische publicaties
  Artikel: 5.1
 9. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  Artikel: 13
 10. Besluit inrichting landelijk gebied
  Artikel: 31a
 11. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikelen: 1.1.1, 3.1.3, 8.1.3
 12. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikel: 7a
 13. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 14. Circulaire herinrichting van diepe plassen
  Tekst: tekst
 15. Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers
  Tekst: tekst
 16. Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 2.15, 2.4
 17. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 18. Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen: 9.1.6, 9.2.3
 19. Kaderbesluit subsidies I en M
  Artikel: 30
 20. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel: 17
 21. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 22. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 23. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 24. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 25. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 26. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 27. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 28. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 29. Mijnbouwwet
  Artikelen: 7a, 18, 21, 141a
 30. Ontgrondingenwet
  Artikel: 1
 31. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017
  Bijlage: 1
 32. Planwet verkeer en vervoer
  Artikel: 10
 33. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009
  Artikel: 7a
 34. Regeling basisregistratie ondergrond
  Bijlagen: IV, V
 35. Regeling bodemkwaliteit
  Bijlage: J
 36. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 37. Regeling elektronische publicaties
  Bijlage: 3
 38. Spoedwet wegverbreding
  Artikel: 11
 39. Tracéwet
  Artikel: 13
 40. Vervolgsubsidieregeling BANS klimaatconvenant 2007
  Bijlage: 2
 41. Waterwet
  Artikel: 1.1
 42. Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
  Artikelen: 6b, 6c
 43. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 5.13
 44. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 4.18
 45. Wet geluidhinder
  Artikelen: 110a, 163, 165
 46. Wet milieubeheer
  Artikelen: 5.12b, 12.14
 47. Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
  Artikel: VIII
 48. Wijzigingswet Wet ruimtelijke ordening, enz. (voorzien in wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind en mogelijkheid tot afwijking van algemene regels)
 49. Woningwet
  Artikel: 133

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Nieuwe-regeling 20-10-2006 Stb. 2006, 566 28916
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 303 31546
Wijziging 25-03-2010
samen met
18-03-2010
Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2010, 135
31953
samen met
32127
Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 180 30938
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Wijziging 18-04-2018 Stb. 2018, 138 34666 22-06-2018 Stb. 2018, 203
Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 521 33872 01-04-2016 Stb. 2016, 139
Wijziging 14-12-2012 Stb. 2013, 20 32537 11-02-2015 Stb. 2015, 96
Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 10-12-2014 Stb. 2014, 581
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 144 33135 03-10-2014 Stb. 2014, 358
Wijziging 15-05-2013
samen met
21-06-2012
Stb. 2013, 189
samen met
Stb. 2012, 306
33222
samen met
32821
03-10-2014 Stb. 2014, 358
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 144 33135 15-04-2013 Stb. 2013, 145
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 21-06-2012 Stb. 2012, 306 32821 24-08-2012 Stb. 2012, 391
Wijziging 22-02-2012 Stb. 2012, 114 32844 22-02-2012 Stb. 2012, 114
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 595 32377 14-12-2011 Stb. 2011, 649
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2011, 10 32488 23-12-2010 Stb. 2011, 10
Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 187 32277 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 25-03-2010
samen met
18-03-2010
Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2010, 135
31953
samen met
32127
10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 18-03-2010 Stb. 2010, 135 32127 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 18-03-2010 Stb. 2010, 135 32127 20-05-2010 Stb. 2010, 197
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2010, 20 31755 20-05-2010 Stb. 2010, 197
Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 187 32277 09-06-2010 Stb. 2010, 230
Wijziging 18-03-2010 Stb. 2010, 135 32127 24-03-2010
samen met
18-03-2010
samen met
18-03-2010
Stb. 2010, 137
samen met
Stb. 2010, 136
samen met
Stb. 2010, 135
t/m 01-07-2008 1) Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 297 31750 25-06-2009 Stb. 2009, 297
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Nieuwe-regeling 20-10-2006 Stb. 2006, 566 28916 16-06-2008 Stb. 2008, 227
Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 197 31295 16-06-2008 Stb. 2008, 227
Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 180 30938 16-06-2008 Stb. 2008, 227
Wijziging 22-05-2008
samen met
24-05-2007
Stb. 2008, 180
samen met
Stb. 2007, 271
30938
samen met
30218
16-06-2008 Stb. 2008, 227
Wijziging 05-03-2007 Stb. 2007, 105 30544 16-06-2008 Stb. 2008, 227

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 3.1 , Artikel 3.6 , Artikel 3.8 , Artikel 3.12 , Artikel 3.18 , Artikel 3.20 , Artikel 3.25 , Artikel 3.30 , Artikel 3.33 , Artikel 3.34 , Artikel 3.35 , Artikel 3.36 , Artikel 3.38 , Artikel 3.41 , Artikel 3.42 , Artikel 4.1 , Artikel 4.3 , Artikel 6.12 , Artikel 8.1 , Artikel 8.2 , Artikel 8.3 , Artikel 8.4 , Artikel 6.13 , Artikel 6.14 , Artikel 6.17 , Artikel 3.36b , Artikel 7.10 , Artikel 6.25 , Artikel 3.9a , Afdeling 3.2a1)
Naar boven