Wet ruimtelijke ordening

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingWro
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0020449
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 2. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 3. Aanwijzing van functionarissen krachtens artikel 69, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
 4. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 5. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
 6. Besluit externe veiligheid buisleidingen
 7. Besluit externe veiligheid inrichtingen
 8. Besluit externe veiligheid transportroutes
 9. Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
 10. Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering exploitatieovereenkomst Netuitbreiding Noordoostpolder
 11. Besluit ruimtelijke ordening
 12. Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening
 13. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 14. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling Programma Inhaalslag Stroomlijn
 15. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling project Afsluitdijk
 16. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 17. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 enz. (technische aanpassing ten gevolge van modernisering regelgeving milieueffectrapportage)
 18. Wijzigingsbesluit Besluit ruimtelijke ordening, enz. (modernisering monumentenzorg)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing van functionarissen krachtens artikel 69, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
  Artikel: 2
 2. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 3. Activiteitenregeling milieubeheer
  Bijlage: 4
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 1, 2
 5. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
  Artikel: 5
 7. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 8. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikel: 1
 9. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
  Artikel: 1.1
 10. Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
  Artikelen: 6, 7, 9b
 11. Besluit departementale herindeling ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, Omgevingswet en Kadaster
  Artikel: 1
 12. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  Artikel: 13
 13. Besluit inrichting landelijk gebied
  Artikel: 31a
 14. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikelen: 1.1.1, 3.1.3, 8.1.3
 15. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikel: 7a
 16. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 17. Circulaire herinrichting van diepe plassen
  Tekst: tekst
 18. Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 2.15, 2.4
 19. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 20. Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen: 9.1.6, 9.2.3
 21. Kaderbesluit subsidies I en M
  Artikel: 30
 22. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel: 17
 23. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 24. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 25. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 26. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 27. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 28. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 29. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 30. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 31. Mijnbouwwet
  Artikelen: 7a, 18, 21, 141a
 32. Ontgrondingenwet
  Artikel: 1
 33. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017
  Bijlage: 1
 34. Planwet verkeer en vervoer
  Artikel: 10
 35. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009
  Artikel: 7a
 36. Regeling bodemkwaliteit
  Bijlage: J
 37. Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
  Bijlage: 3
 38. Spoedwet wegverbreding
  Artikel: 11
 39. Tracéwet
  Artikel: 13
 40. Vervolgsubsidieregeling BANS klimaatconvenant 2007
  Bijlage: 2
 41. Waterwet
  Artikel: 1.1
 42. Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
  Artikelen: 6b, 6c
 43. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 1.1, 5.1, 5.13
 44. Wet geluidhinder
  Artikelen: 110a, 163, 165
 45. Wet milieubeheer
  Artikelen: 5.12b, 12.14
 46. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 47. Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
  Artikel: VIII
 48. Wijzigingswet Wet ruimtelijke ordening, enz. (voorzien in wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind en mogelijkheid tot afwijking van algemene regels)
 49. Woningwet
  Artikel: 133
Terug naar begin van de pagina