Besluit verlenging besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor Iraanse asielzoekers die christelijke bekeerlingen en geboren christenen zijn

[Regeling vervallen per 19-05-2007.]
Geldend van 05-11-2006 t/m 18-05-2007

Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 20 oktober 2006, nr. 5448199/06/DVB, Directie Vreemdelingenbeleid, tot het verlengen van het besluitmoratorium en het vertrekmoratorium voor Iraanse asielzoekers die christelijke bekeerlingen en geboren christenen zijn (hierna christenen)

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 43, aanhef onder a, en artikel 45, lid 4 van de Vreemdelingenwet 2000;

Overwegende:

– dat naar verwachting voor een korte periode onzekerheid zal bestaan over de situatie van christenen in Iran en op grond daarvan redelijkerwijs niet kan worden beslist of de aanvraag op een van de gronden genoemd in artikel 29 Vreemdelingenwet 2000 kan worden toegewezen;

– dat als gevolg hiervan een besluitmoratorium zal worden verlengd en zal gelden voor de periode tot 19 mei 2007;

– dat in deze situatie een vertrekmoratorium is geïndiceerd en zal worden verlengd, eveneens tot 19 mei 2007;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-05-2007]

De termijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt voor christelijke vreemdelingen afkomstig uit Iran, die een aanvraag hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met één jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 19-05-2007]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor christelijke vreemdelingen afkomstig uit Iran niet beëindigd.

Artikel 3

[Vervallen per 19-05-2007]

In afwijking van artikel 4, tweede lid, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (RVA 2005), geeft de indiening van een tweede of volgende asielaanvraag door christelijke asielzoekers afkomstig uit Iran recht op opvang.

Artikel 4

[Vervallen per 19-05-2007]

Artikel 1, 2 en 3 van dit besluit zijn niet van toepassing op christelijke vreemdelingen afkomstig uit Iran op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onder h, i, en k van de Vreemdelingenwet 2000 en het beleid hieromtrent zoals neergelegd in C1/6.4 Vreemdelingencirculaire 2000.

Artikel 5

[Vervallen per 19-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en geldt tot 19 mei 2007.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie ,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina