Uitvoeringsregeling Verordeningen (EG) nr. 1236/2005 en 953/2003 inzake Regeling in- en uitvoer van goederen

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 03-11-2006 t/m 31-07-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 20 oktober 2006, nr. WJZ 6082607, inzake de in- en uitvoer van goederen, houdende uitvoering van verordening (EG) nr. 1236/2005 en van verordening (EG) nr. 953/2003

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU L 200), op verordening (EG) nr. 953/2003 ter voorkoming van verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie (PbEU L 135) en op artikel 2, derde lid, onder d, en vierde lid, van de In- en uitvoerwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Het is verboden om de goederen die vermeld staan in bijlage II van de verordening (EG) nr. 1236/2005 van de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2005 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU L 200), in- en uit te voeren.

  • 2 Het is verboden om in de gevallen waar op grond van artikel 5 van de verordening, genoemd in het eerste lid, voor de uitvoer een vergunning is vereist, uit te voeren zonder vergunning.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2 van de verordening (EG) nr. 953/2003 ter voorkoming van verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie (PbEU L 135).

  • 2 De bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 8 en 9 van de verordening, genoemd in het eerste lid, is de Minister van Economische Zaken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 oktober 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina