Besluit aanwijzing ambtenaren van Nederlandse mededingingsautoriteit en Staatstoezicht [...] als toezichthouders Gaswet en daarop gebaseerde regelgeving

[Regeling vervallen per 26-04-2009.]
Geldend van 02-11-2006 t/m 25-04-2009

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 20 oktober 2006, nr. WJZ 6072764, tot aanwijzing van ambtenaren van de Nederlandse mededingingsautoriteit alsmede van Staatstoezicht op de Mijnen als toezichthouders op artikelen van de Gaswet en daarop gebaseerde regelgeving

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 59, tweede lid, van de Gaswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-04-2009]

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens paragraaf 1.2 en van de artikelen 43 tot en met 49, 53 tot en met 57, 72, 73 en 80 tot en met 85 van de Gaswet worden aangewezen de ambtenaren van de in artikel 5a, vijfde lid, van de Mededingingswet bedoelde eenheid van de mededingingsautoriteit.

Artikel 2

[Vervallen per 26-04-2009]

Onverminderd het bepaalde in artikel 1 worden als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de op artikel 8 van de Gaswet gebaseerde artikelen 10, tweede lid, 11, onderdelen e tot en met l, en de artikelen 15 tot en met 19 van de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas aangewezen de inspecteur-generaal der mijnen en de onder hem ressorterende inspectieambtenaren.

Artikel 3

[Vervallen per 26-04-2009]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 oktober 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina