Tijdelijke Warenwetregeling verbod verhandeling kwark van Bowland Dairy Products Limited (beschikking 2006/694/EG)

[Regeling vervallen per 23-03-2007.]
Geldend van 26-10-2006 t/m 22-03-2007

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 oktober 2006, nr. VGP/VV 2723779, houdende een verbod op de verhandeling van kwark vervaardigd door Bowland Dairy Products Limited (Tijdelijke Warenwetregeling verbod verhandeling kwark van Bowland Dairy Products Limited (beschikking 2006/694/EG))

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op beschikking nr. 2006/694/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 oktober 2006 houdende verbod van het in de handel brengen van in een bepaalde zuivelinrichting in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde kwark (PbEU L 283), alsmede op de artikelen 13, onder a, en 15, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-03-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder beschikking 2006/694/EG: beschikking nr. 2006/694/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 oktober 2006 houdende verbod van het in de handel brengen van in een bepaalde zuivelinrichting in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde kwark (PbEU L 283).

Artikel 2

[Vervallen per 23-03-2007]

Het is verboden kwark, bedoeld in artikel 1 van beschikking 2006/694/EG, te verhandelen.

Artikel 3

[Vervallen per 23-03-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 23-03-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke Warenwetregeling verbod verhandeling kwark van Bowland Dairy Products Limited (beschikking 2006/694/EG).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina