Instellingsbesluit Commissie Cultuurbereik

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geldend van 16-12-2006 t/m 31-03-2007

Instellingsbesluit Commissie Cultuurbereik

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-04-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • b. commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2,

 • c. Actieplan Cultuurbereik: het Actieplan Cultuurbereik als gepubliceerd op 1 april 2005, nr. WJZ/2005/11620 (8165).

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Er is een Commissie Cultuurbereik.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. de tussentijdse evaluatie van het Actieplan Cultuurbereik 2005–2008,

  • b. inzicht te verkrijgen in de toekomst van het Actieplan Cultuurbereik,

  • c. taken zoals weergegeven in de bijgevoegde opdrachtbeschrijving.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 01-04-2007]

De commissie wordt ingesteld met ingang van 1 oktober 2006 en wordt opgeheven per 1 april 2007.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 01-04-2007]

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. mevrouw M. Visser-van Doorn, tevens voorzitter,

  • b. de heer dr. R.R. Knoop,

  • c. mevrouw drs. M. de Boer,

  • d. de heer drs. M.A.J.M. Lammers,

  • e. mevrouw drs. L. Ranshuysen.

 • 2 De commissie wordt bijgestaan door een secretaris, mevrouw S. van Rooij, ambtenaar bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van 6 maanden.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast, met inachtneming van de bijgevoegde opdrachtbeschrijving.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voorzover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Eindrapport

[Vervallen per 01-04-2007]

De commissie brengt uiterlijk 1 april haar eindrapport uit aan de minister.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 01-04-2007]

De voorzitter en andere leden van de commissie, voor zover geen ambtenaar, ontvangen per vergadering een beloning op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen, waarbij de commissie als zware commissie in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 wordt aangemerkt. De vergoeding bedraagt het maximum dat geldt voor een zware commissie.

Artikel 9. Kosten van de commissie

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële ondersteuning,

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek, en

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de minister aan.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 01-04-2007]

De commissie biedt de minister een eindverslag aan waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten van het voorafgaande jaar.

Artikel 11. Geheimhouding

[Vervallen per 01-04-2007]

Een ieder die betrokken is geweest bij de werkzaamheden van de commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift terzake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 12. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-04-2007]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 13. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-04-2007]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Kunsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 oktober 2006.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2007.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-04-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Cultuurbereik.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina