Meeteenhedenbesluit 2006

Geraadpleegd op 22-09-2023.
Geldend van 10-10-2010 t/m 19-04-2016

Besluit van 12 oktober 2006, tot uitvoering van artikel 2 van de Metrologiewet en ter implementatie van enkele Europese richtlijnen (Meeteenhedenbesluit 2006)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 5 september 2006, nr. WJZ 6066164;

Gelet op richtlijn 80/181/EEG van de Raad van 20 december 1979 (PbEG L 39) inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten op het gebied van de meeteenheden, en tot intrekking van Richtlijn 71/354/EEG, op richtlijn 76/766/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake alcoholtabellen (PbEG L 262), op richtlijn 71/347/EEG van de Raad van 12 oktober 1971 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de meting van het natuurgewicht van granen (PbEG L 239) en artikel 2 van de Metrologiewet;

De Raad van State gehoord (advies van 14 september 2006, no. W10.06.0379/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 9 oktober 2006, nr. WJZ 6074955;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

§ 2. Erkende meeteenheden

Artikel 2

 • 1 De erkende meeteenheden om daarin grootheden uit te drukken zijn:

  • a. de SI-grondeenheden;

  • b. afgeleide SI-eenheden;

  • c. de overige eenheden, genoemd in deze paragraaf.

 • 2 Samengestelde eenheden kunnen worden gevormd door een combinatie van de eenheden, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

 • 1 De namen en symbolen van de SI-grondeenheden en de daarbij behorende grootheden zijn:

  grootheid

  eenheid

  naam

  symbool

  lengte

  de meter

  m

  massa

  het kilogram

  kg

  tijd

  de seconde

  s

  elektrische stroom

  de ampère

  A

  thermodynamische temperatuur

  de kelvin

  K

  hoeveelheid stof

  de mol

  mol

  lichtsterkte

  de candela

  cd

 • 2 Verstaan wordt onder:

  • a. de meter: de lengte van de weg die het licht in vacuüm aflegt in een tijd van 1/299 792 458 seconde;

  • b. het kilogram: de massa die gelijk is aan de massa van het internationale prototype van het kilogram;

  • c. de seconde: de tijdsduur van 9 192 631 770 perioden van de straling overeenkomend met de overgang tussen de twee hyperfijnniveaus van de grondtoestand van het atoom cesium 133;

  • d. de ampère: de constante stroom die, indien hij wordt onderhouden in twee evenwijdige, rechtlijnige en oneindig lange geleiders van te verwaarlozen cirkelvormige doorsnede, welke geplaatst zijn in het luchtledige op een onderlinge afstand van 1 meter, tussen deze twee geleiders een kracht veroorzaakt gelijk aan 2 x 10–7 newton voor iedere meter lengte;

  • e. de kelvin: het 1/273,16 gedeelte van de thermodynamische temperatuur van het tripelpunt van water met een isotopensamenstelling met de verhoudingen 0,000 155 76 mol 2H per mol 1H, 0,000 379 9 mol 17O per mol 16O en 0,002 005 2 mol 18O per mol 16O;

  • f. de mol: de hoeveelheid stof van een systeem dat evenveel elementaire entiteiten bevat als er atomen zijn in 0,012 kilogram koolstof 12;

  • g. de candela: de lichtsterkte, in een gegeven richting, van een bron die een monochromatische straling met een frequentie van 540 x 1012 hertz uitzendt en waarvan de stralingssterkte in die richting 1/683 watt per steradiaal is;

 • 3 Indien de hoeveelheid stof wordt uitgedrukt in mol, worden de elementaire entiteiten, bedoeld in het tweede lid, onder f, gespecificeerd in atomen, moleculen, ionen, elektronen, andere deeltjes of bepaalde groeperingen van andere deeltjes.

Artikel 4

De in de navolgende tabel opgenomen veelvouden van de seconde en de kilogram en het in de tabel opgenomen deel van de kilogram hebben een eigen naam en symbool:

grootheid

eenheid

naam

symbool

verband

Tijd

minuut

min

1 min = 60 s

 

uur

h

1 h = 3600 s

 

dag

d

1 d = 86400 s

Massa

ton

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

 

gram

g

1g = 10–3 kg

Artikel 5

 • 1 De afgeleide SI-eenheden zijn eenheden die op coherente wijze zijn afgeleid van de SI-grondeenheden. De afgeleide SI-eenheden worden uitgedrukt in:

  • a. machten van de SI-grondeenheden,

  • b. producten van twee of meer van de SI-grondeenheden, of

  • c. een combinatie van de onder a en b bedoelde afgeleide eenheden.

 • 2 De afgeleide SI-eenheden van de grootheden, genoemd in de navolgende tabel, hebben een eigen naam en symbool.

  grootheid

  eenheid

  naam

  symbool

  uitgedrukt in:

  vlakke hoek

  radiaal

  rad

  m · m–1 = 1

  ruimtehoek

  steradiaal

  sr

  m2 · m–2 = 1

  frequentie

  hertz

  Hz

  s–1

  kracht

  newton

  N

  m · kg · s–2

  druk, spanning

  pascal

  Pa

  N · m–2 = m–1 · kg · s–2

  energie, arbeid, hoeveelheid warmte

  joule

  J

  N · m = m2 · kg · s–2

  vermogen, energieflux

  watt

  W

  J · s–1 = m2 · kg · s–3

  elektrische lading, hoeveelheid elektriciteit

  coulomb

  C

  s · A

  elektrische spanning, elektrische potentiaal, elektromotorische spanning

  volt

  V

  W · A–1 = m2 · kg · s–3 · A–1

  elektrische weerstand

  ohm

  V · A–1 = m2 · kg · s–3 · A–2

  elektrische geleiding

  siemens

  S

  A · V–1 = m–2 · kg–1 · s3 · A2

  elektrische capaciteit

  farad

  F

  C · V–1 = m–2 · kg–1 · s4 · A2

  magnetische flux

  weber

  Wb

  V · s = m2 · kg · s–2 · A–1

  magnetische inductie

  tesla

  T

  Wb · m–2 = kg · s–2 · A–1

  inductantie

  henry

  H

  Wb/A = m2 · kg · s–2 · A–2

  lichtstroom

  lumen

  lm

  cd · sr = m2 · m–2 · cd = cd

  verlichtingssterkte

  lux

  lx

  lm/m2= m2 · m–4 · cd = m–2 · cd

  ioniserende stralingsactiviteit

  becquerel

  Bq

  s–1

  geabsorbeerde dosis, soortgelijke energieoverdracht, kerma, geabsorbeerde dosisindex

  gray

  Gy

  J/kg = m2 · s–2

  dosisequivalent

  sievert

  Sv

  J/kg = m2 · s–2

  katalytische activiteit

  katal

  kat

  s–1 · mol

  celsiustemperatuur

  graad Celsius

  °C

  K

 • 3 [Red: Vervallen.]

 • 4 [Red: Vervallen.]

 • 5 De celsiustemperatuur is gedefinieerd als het verschil t = T – T0 tussen twee thermodynamische temperaturen T en T0 waarbij T0 = 273,15 kelvin.

 • 6 Het vermogen kan ook worden uitgedrukt in de eigen namen van de eenheid van vermogen, de voltampère, met het symbool «VA», voor het uitdrukken van het schijnbaar vermogen van de elektrische wisselstroom, en de voltampère reactief, met het symbool «var», voor het uitdrukken van reactief elektrisch vermogen.

Artikel 6

De in de navolgende tabel opgenomen veelvouden en delen van afgeleide SI-eenheden hebben een eigen naam en symbool:

grootheid

eenheid

naam

symbool

verband

inhoud, volume

liter

l of L

1 l = 1 dm3 = 10–3 m3

vlakke hoek

volle hoek

1 volle hoek = 2 π rad

 

graad

°

1° = π · 180–1 rad

 

minuut

'

1' = π · 10800–1 rad

 

seconde

"

1" = π · 648000–1 rad

 

decimale graad of gon

gon

1 gon = π · 200–1 rad

druk, spanning

bar

bar

1 bar = 105 Pa

Artikel 7

Ten aanzien van de in de navolgende tabel genoemde eenheden geldt dat zij binnen het SI gebruikte eenheden zijn, waarvan de waarden in SI experimenteel zijn verkregen. Zij hebben een eigen naam en symbool:

grootheid

eenheid

naam

symbool

definitie

Massa

geünificeerde atomaire massaeenheid

u

1 u = 1/12 van de massa van een atoom van de nuclide 12C

Energie

elektronvolt

eV

1 eV = de kinetische energie die een elektron krijgt wanneer deze een potentiaalverschil van 1 volt in vacuüm doorloopt

Artikel 8

Ten aanzien van de onderstaande erkende eenheden gelden de daarbij vermelde beperkingen in hun gebruik:

grootheid

uitsluitend voor

eenheid

naam

symbool

waarde

sterkte van optische systemen

dioptrie

1 dioptrie = 1 m–1

oppervlakte van grond

are

a

1 a = 102 m2

werkzame doorsnede

barn

b

1 b = 10–28 m2

massa van edelstenen

metriekkaraat

1 metriekkaraat =

2 · 10–4 kg

lineïeke massa van textielvezels en garens

tex

tex

1 tex = 10–6 kg · m–1

bloeddruk en druk van andere lichaamsvloeistoffen

millimeter kwik

mm Hg

1 mm Hg = 133,322 Pa

Artikel 9

De decibel A, waarvan het symbool dB(A) is, is de eenheid van geluidniveau van een geluid, waarbij onder geluidniveau wordt verstaan het twintigvoud van de logaritme met grondtal 10 van de verhouding van de effectieve waarde van de geluiddruk van het geluid, gewogen volgens de curve A, vastgelegd in Publikatie 61672-1 van de International Electrotechnical Commission, en een vergelijkingsdruk van 2 · 10–5 pascal.

Artikel 10

 • 1 De benaming «EEG-natuurgewicht» mag uitsluitend worden gebruikt ter aanduiding van het natuurgewicht van granen, uitgedrukt in kilogram per hectoliter, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van richtlijn (EEG) nr. 71/347 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1971 (PbEG L 239) betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de meting van het natuurgewicht van granen.

 • 2 Bij of in verband met de handel in granen tussen, in verschillende Lid-Staten van de Europese Unie, andere Staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Turkije gevestigde kopers en verkopers, mogen ter aanduiding van het natuurgewicht van graan slechts benamingen worden gebezigd, welke een gelijke betekenis hebben als de benaming «EEG-natuurgewicht».

Artikel 11

De benaming «alcoholgehalte» mag met betrekking tot een mengsel van water en alcohol voor geen andere grootheid worden gebezigd dan voor het alcoholvolumegehalte of het alcoholmassagehalte als weergegeven in de navolgende tabel:

grootheid

uitsluitend voor

eenheid

naam

symbool

waarde

alcoholvolumegehalte van een mengsel van water en alcohol bij 20 °C

volumeprocent

% vol

1% vol = 0,01 m3 · m–3

alcoholmassagehalte van een mengsel van water en alcohol

massaprocent

% mas

1% mas = 0,01 kg · kg–1

Artikel 12

 • 1 Behoudens het derde lid, worden in de navolgende tabel genoemde decimale veelvouden en delen van de in het tweede lid bedoelde eenheden, indien deze veelvouden en delen niet worden aangeduid door een getal voor de naam of het symbool van de betrokken meeteenheden, aangeduid door aan die naam of dat symbool één van de volgende voorvoegsels, onderscheidenlijk symbolen vooraf te laten gaan:

  Factor

  Voorvoegsel

  Symbool

   

  Factor

  Voorvoegsel

  Symbool

  1024

  yotta

  Y

   

  10–1

  deci

  d

  1021

  zetta

  Z

   

  10–2

  centi

  c

  1018

  exa

  E

   

  10–3

  milli

  m

  1015

  peta

  P

   

  10–6

  micro

  μ

  1012

  tera

  T

   

  10–9

  nano

  n

  109

  giga

  G

   

  10–12

  pico

  p

  106

  mega

  M

   

  10–15

  femto

  f

  103

  kilo

  k

   

  10–18

  atto

  a

  102

  hecto

  h

   

  10–21

  zepto

  z

  101

  deca

  da

   

  10–24

  yocto

  y

 • 2 Het gebruik van de in het eerste lid genoemde voorvoegsels is van toepassing op:

  • a. de SI-grondeenheden, genoemd in art. 3, eerste lid;

  • b. de afgeleide SI-eenheden, genoemd in artikel 5, tweede lid;

  • c. de eenheden: liter, ton, bar, decimale graad of gon, atomaire massaeenheid, elektronvolt, dioptrie, are, barn, metriekkaraat, tex, voltampère en voltampère reactief.

 • 3 De namen en symbolen van de decimale veelvouden en delen van de eenheid van massa worden gevormd door toevoeging van voorvoegsels aan het woord «gram» en van hun symbolen aan het symbool g.

 • 4 Het honderdvoud van de are wordt aangeduid met de naam hectare.

§ 3. Nationale meetstandaarden

Artikel 13

Er worden nationale meetstandaarden beheerd of verwezenlijkt van de volgende grootheden:

 • a. lengte;

 • b. massa;

 • c. tijd;

 • d. elektrische spanning;

 • e. elektrische weerstand;

 • f. thermodynamische temperatuur;

 • g. lichtsterkte.

Artikel 14

De verwezenlijking van de nationale meetstandaard van lengte vindt plaats met een methode, gebaseerd op een golflengte van een gestabiliseerde lichtbron die vastgelegd is in aanbeveling 1 uit 2002, aanbeveling 1 uit 2003 dan wel aanbeveling 3 uit 2005 van het Comité international des Poids et Mesures.

Artikel 15

Als nationale meetstandaard van massa geldt de massa vastgesteld door het Bureau international des Poids et Mesures van het platina-iridium massastuk nr. 53.

Artikel 16

De verwezenlijking van de nationale meetstandaard van tijd vindt plaats met een methode gebaseerd op de aanwijzing van drie cesiumatoomklokken.

Artikel 17

De verwezenlijking van de nationale meetstandaard van elektrische spanning vindt plaats met een methode gebaseerd op het Josephson effect conform aanbeveling 1 uit 1988 van het Comité international des Poids et Mesures.

Artikel 18

De verwezenlijking van de nationale meetstandaard van elektrische weerstand vindt plaats met een methode gebaseerd op het quantum Hall effect conform aanbeveling 2 uit 1988 van het Comité international des Poids et Mesures.

Artikel 19

De verwezenlijking van de nationale meetstandaard van thermodynamische temperatuur vindt plaats met een methode gebaseerd op de Internationale Temperatuurschaal van 1990 (ITS-90) conform aanbeveling 5 uit 1989 van het Comité international des Poids et Mesures.

Artikel 20

De verwezenlijking van de nationale meetstandaard voor lichtsterkte is gebaseerd op de meting van het stralingsvermogen met een Absolute Cryogene Radiometer.

§ 3a. Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 20a

Dit besluit, met uitzondering van de artikelen 9, 10 en 11 alsmede paragraaf 3, is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en berust voor de toepassing in die openbare lichamen op artikel 2 van de IJkwet BES.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 oktober 2006

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

J. G. Wijn

Uitgegeven de achtentwintigste november 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven