Besluit instelling Commissie van wijzen DLG

[Regeling vervallen per 21-10-2007.]
Geldend van 01-12-2006 t/m 20-10-2007

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 oktober 2006, nr. TRCJZ/2006/3102, houdende instelling van de Commissie van wijzen DLG

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-10-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. commissie: Commissie van wijzen DLG;

  • b. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 3

[Vervallen per 21-10-2007]

De commissie adviseert de minister bij het ontwikkelen van een model waarbij de provincies als grootste gebruiker van de diensten van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op een verantwoorde organisatorische manier een betekenende invloed kunnen hebben op het beleid en de gang van zaken bij deze dienst in het algemeen en de invloed in de eigenaarslijn van de Dienst Landelijk Gebied in het bijzonder.

Artikel 4

[Vervallen per 21-10-2007]

De commissie hanteert voor zijn advies de volgende uitgangspunten:

  • a. er blijft sprake van één landelijke Dienst Landelijk Gebied die werkzaamheden verricht voor alle overheden;

  • b. de Dienst Landelijk Gebied zal kunnen blijven fungeren als Europees betaalorgaan als bedoeld in artikel 74, tweede lid, onderdeel b, van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van de Europese Unie van 20 september 2005 (PbEG L 277) inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Artikel 5

[Vervallen per 21-10-2007]

De commissie brengt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk op 15 december 2006, advies uit aan de minister.

Artikel 6

[Vervallen per 21-10-2007]

De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • de heer J.S. Huys, voorzitter;

  • de heer ir. D. Luteijn;

  • mevrouw M.A.J. van der Tas;

  • de heer prof. dr. M.J.W. van Twist.

Artikel 7

[Vervallen per 21-10-2007]

De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

Artikel 8

[Vervallen per 21-10-2007]

De commissie bepaalt de wijze waarop zij haar taak zal uitvoeren.

Artikel 9

[Vervallen per 21-10-2007]

De voorzitter en de overige leden van de commissie ontvangen de maximale vergoeding per vergadering, bedoeld in de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004.

Artikel 10

[Vervallen per 21-10-2007]

Na het uitbrengen van het advies is de commissie opgeheven.

Artikel 11

[Vervallen per 21-10-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Commissie van wijzen DLG.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 12 oktober 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina