Bekendmaking cusumsysteem erkenninghouders APK 2007

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 30-04-2009

Bekendmaking cusumsysteem erkenninghouders APK 2007

De directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 53, eerste lid, van de Erkenningsregeling APK, CDJZ/WBI/2000-82, Stcrt. 2000, nr. 35;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2009]

In deze bekendmaking wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

Het cusumsysteem erkenninghouders APK wordt toegepast bij herkeuringen ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij het toepassen van de keuringeisen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Gradaties worden ingedeeld in:

  • a. gradatie 1: een misser die de verkeersveiligheid indirect beïnvloedt, die 1 strafpunt oplevert;

  • b. gradatie 2: een geringe milieu misser, die 1,5 strafpunt oplevert;

  • c. gradatie 3: een geringe misser die 1,5 strafpunt oplevert;

  • d. gradatie 4: een ernstige misser die 3 strafpunten oplevert;

  • e. gradatie 5: een kritieke misser waarbij sprake is van een apert onveilig voertuig die 3 strafpunten oplevert.

 • 2 De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule: totaal aantal strafpunten per herkeuring minus het bonuspunt van 0,4 punt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De erkenninghouder wordt geplaatst in:

  • a. de normale klasse (N):

   • 1°. na het verlenen van de erkenning en na een tijdelijke intrekking van de erkenning, waarbij de startwaarde 4,5 is;

   • 2°. indien de cusumstand na de laatste 5 herkeuringen in de P-klasse kleiner is dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de P-klasse is;

   • 3°. indien de cusumstand in de C-klasse groter of gelijk is aan 4,5 doch kleiner dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de C-klasse is;

  • b. de compensatie klasse (C) indien de cusumstand in de N-klasse kleiner of gelijk is aan 0, waarbij de startwaarde 0 is en waarna de cusumstand niet kleiner wordt dan 0;

  • c. de penalty klasse (P), waarbij de startwaarde 4,5 is indien:

   • 1°. de cusumstand 7,5 of hoger is;

   • 2°. één afzonderlijke cusumbijdrage groter is dan 5;

   • 3°. de som van de cusumbijdragen van de laatste 5 herkeuringen groter is dan 5.

 • 2 De kans op herkeuringen in genoemde klassen wordt bepaald door de verhouding N:C:P = 2:1:6.

 • 3 Plaatsing in de C-klasse geeft aanleiding tot verminderd toezicht en plaatsing in de P-klasse tot verscherpt toezicht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2009]

Een procedure tot intrekking van de erkenning wordt begonnen indien:

 • a. in de P-klasse de volgende cusumstand wordt bereikt of overschreden:

  • 1°. na de eerste herkeuring 9,1;

  • 2°. na de tweede herkeuring 8,7;

  • 3°. na de derde herkeuring 8,3;

  • 4°. na de vierde herkeuring 7,9;

  • 5°. na de vijfde herkeuring 7,5.

 • b. een misser van gradatie 5 wordt geconstateerd;

  • 1°. één afzonderlijke cusumbijdrage 9,6 of hoger is;

  • 2°. in een periode van 12 maanden driemaal plaatsing in de P-klasse heeft plaatsgevonden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2009]

De Bekendmaking cusumsysteem erkenninghouders APK 2004 van 23 november 2004, Stcrt. 2004, nr. 226 wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2009]

De voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze bekendmaking bestaande cusumstanden blijven in stand.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 9

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze bekendmaking wordt aangehaald als: Bekendmaking cusumsysteem erkenninghouders APK 2007.

Deze bekendmaking wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Zoetermeer, 6 oktober 2006

De Directie van de Dienst Wegverkeer,de

Algemeen Directeur

,

J.G. Hakkenberg

Terug naar begin van de pagina