Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WTZi

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Besluit van 2 oktober 2006, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juli 2006, kenmerk MC/MO-2695851;

Gelet op de artikelen 1, tweede en derde lid, 5, eerste en tweede lid, 6, 7, eerste lid, en 16 van de Wet toelating zorginstellingen;

De Raad van State gehoord (advies van 2 augustus 2006, nummer W13.06.0312/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 september 2006, MC/MO-2714340;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Een instelling, toegelaten voor verpleging, activerende begeleiding of behandeling, in verband met een psychiatrische aandoening in de zin van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, zoals dat luidde onmiddellijk voor de inwerkingtreding van dit artikel, wordt voor de toepassing van artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen aangemerkt als een instelling, toegelaten voor medisch-specialistische zorg in verband met een psychiatrische aandoening.

Artikel III

Een instelling, toegelaten voor niet-klinische revalidatie, niet-klinische hemodialyse of chronisch intermitterende beademing, wordt voor de toepassing van artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen aangemerkt als een instelling, toegelaten voor medisch-specialistische zorg.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 oktober 2006

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de tiende oktober 2006

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina