Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar reinigingsagenten stadsdeel Amsterdam-Centrum 2006

[Regeling vervallen per 13-08-2008.]
Geldend van 01-10-2006 t/m 12-08-2008

Besluit van de Minister van Justitie van 1 oktober 2006, nr. 5409029/Justis/06, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren van milieuopsporingsambtenaren bij het stadsdeel Amsterdam-Centrum

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van het hoofd Reiniging van het stadsdeel Amsterdam-Centrum en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Amsterdam en de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland;

Gelet op:

artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;

artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993;

artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-08-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 13-08-2008]

De personen werkzaam bij de Reinigingspolitie van de afdeling Reiniging van het stadsdeel Amsterdam-Centrum, die de functie vervullen van milieuopsporingsambtenaren, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 13-08-2008]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de gemeente Amsterdam.

Artikel 4

[Vervallen per 13-08-2008]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 30 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 13-08-2008]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Amsterdam.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland.

Artikel 6

[Vervallen per 13-08-2008]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Politiewet 1993. Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 7

[Vervallen per 13-08-2008]

 • 1 Het hoofd Reiniging van het stadsdeel Amsterdam-Centrum brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 13-08-2008]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Reinigingsagenten Dienst Binnenstad Amsterdam 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 13-08-2008]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, welke zijn uitgevaardigd op het in artikel 8 van dit besluit omschreven besluit, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 13-08-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2006 en vervalt op 1 oktober 2011.

Artikel 11

[Vervallen per 13-08-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar reinigingsagenten stadsdeel Amsterdam-Centrum 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Den Haag, 1 oktober 2006

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Coördinator Buitengewoon Opsporingsambtenaar

,

G.V.A. van Raaij

Terug naar begin van de pagina