Regeling uitkering experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal november 2006 en maart 2007

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geldend van 14-10-2006 t/m 31-08-2007

Regeling van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 29 september 2006, nr. 2006-0000305214, CZW, houdende regels met betrekking tot de toekenning van een specifieke uitkering als stimulering aan gemeenten die deelnemen aan het experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in november 2006 en de verkiezing van de leden van provinciale staten in maart 2007 (Regeling uitkering experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal november 2006 en maart 2007)

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. de minister: de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

  • b. deelnemende gemeente: gemeente die krachtens artikel 1, eerste lid, tweede volzin, van de Experimentenwet Kiezen op Afstand is aangewezen voor het houden van een experiment met het oog op nieuwe voorzieningen die de kiesgerechtigden in Nederland in staat stellen om in een stemlokaal naar keuze te stemmen bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in november 2006 onderscheidenlijk bij de verkiezing van de leden van de provinciale staten in maart 2007.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2007]

  • 1 De minister verstrekt ter stimulering van het experiment, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, aan de deelnemende gemeenten een eenmalige specifieke uitkering van € 0,10 per kiesgerechtigde inwoner.

  • 2 De uitkering, bedoeld in het eerste lid, wordt eenmaal verstrekt voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en eenmaal voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2007]

  • 1 Voor de berekening van de uitkering, bedoeld in artikel 2, wordt voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer uitgegaan van het aantal verwachte kiesgerechtigde inwoners op 22 november 2006, zoals door de deelnemende gemeenten voor 1 november 2006 opgegeven aan de minister.

  • 2 Voor de berekening van de uitkering, bedoeld in artikel 2, wordt voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten uitgegaan van het aantal verwachte kiesgerechtigde inwoners op 7 maart 2007, zoals door de deelnemende gemeenten voor 26 januari 2007 opgegeven aan de minister.

  • 3 De gemeenten baseren het aantal verwachte kiesgerechtigde inwoners, bedoeld in het eerste lid, op het aantal kiesgerechtigde inwoners op 22 januari 2003 en de bevolkingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  • 4 De gemeenten baseren het aantal verwachte kiesgerechtigde inwoners, bedoeld in het tweede lid, op het aantal kiesgerechtigde inwoners op 11 maart 2003 en de bevolkingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  • 5 De minister beoordeelt de opgaven en kan indien daartoe redenen zijn het aantal verwachte kiesgerechtigde inwoners lager vaststellen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 september 2007.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitkering experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal november 2006 en maart 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Nicolaï

Terug naar begin van de pagina